Chính phủ chỉ đạo trục xuất du khách kinh doanh "chui" ở Việt Nam

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Chính phủ vừa có chỉ đạo hàng loạt bộ, ngành rà soát, chấn chỉnh việc du khách mua sắm quẹt thẻ qua máy POS, ví điện tử của Trung Quốc.
Chính phủ chỉ đạo trục xuất du khách kinh doanh "chui" ở Việt Nam

Trước việc du khách Trung Quốc thanh toán tiền mua sắm qua máy POS, ví điện tử của Trung Quốc thay vì qua hệ thống ngân hàng Việt Nam, gây thất thu thuế và việc phát hiện rất khó khăn bởi các giao dịch mua hàng chủ yếu qua mạng trực tuyến, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có chỉ đạo cụ thể.


Theo đó, Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về tiền tệ, viễn thông và thuế để đề xuất biện pháp quản lý hoạt động thanh toán điện tử với du khách cũng như hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thuế.


Bộ Công Thương được giao tăng cường giám sát quy định về niêm yết nguồn gốc xuất xứ, giá cả hàng hóa tại các trung tâm mua sắm, cửa hàng; xử phạt hành chính nếu có sai phạm hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng.
Nhiều cửa hàng ở Nha Trang chấp nhận du khách thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng WeChat Pay. Ảnh: Kỳ Nam


Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công an quản lý chặt chẽ để ngăn chặn, trục xuất các trường hợp lao động chui, lợi dụng visa du lịch vào Việt Nam để ở lại kinh doanh, làm hướng dẫn viên bất hợp pháp.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá toàn diện tình trạng du lịch 0 đồng và các tác động đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự; trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp để khắc phục tồn tại.


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các sở thanh, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các doanh nghiệp lữ hành và thu hồi giấy phép hoạt động nếu phát hiện sai phạm.


Các cơ quan quản lý cũng được yêu cầu tăng cường thanh, kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp lữ hành, trung tâm mua sắm, nhà hàng, khách sạn... có liên quan đến tour du lịch 0 đồng và công khai kết quả xử lý tại các điểm phát hiện vi phạm. UBND các tỉnh, TP có nhiều khách du lịch cũng được yêu cầu vào cuộc cùng kiểm tra, xử lý.


Trước đó, với tình trạng du khách Trung Quốc mua sắm tại các cơ sở khép kín do người Trung Quốc làm chủ và thanh toán qua thẻ POS, ứng dụng của Alipay, Wechat Pay… để chuyển tiền về nước họ, cơ quan chức năng của các địa phương có nhiều khách du lịch như Quảng Ninh, Khánh Hoà, Đà Nẵng cho biết gặp nhiều khó khăn trong công tác xử lý. Các địa phương kiến nghị bộ, ngành sớm có biện pháp quản lý.


Theo Th.Dương


Người lao động


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Chính phủ chỉ đạo trục xuất du khách kinh doanh "chui" ở Việt Nam

Chính phủ vừa có chỉ đạo hàng loạt bộ, ngành rà soát, chấn chỉnh việc du khách mua sắm quẹt thẻ qua máy POS, ví điện tử của Trung Quốc.


Chính phu chi dao truc xuat du khách kinh doanh "chui" o Viet Nam


Chinh phu vua co chi dao hang loat bo, nganh ra soat, chan chinh viec du khach mua sam quet the qua may POS, vi dien tu cua Trung Quoc.


Truoc viec du khach Trung Quoc thanh toan tien mua sam qua may POS, vi dien tu cua Trung Quoc thay vi qua he thong ngan hang Viet Nam, gay that thu thue va viec phat hien rat kho khan boi cac giao dich mua hang chu yeu qua mang truc tuyen, Pho Thu tuong Vuong Dinh Hue da co chi dao cu the.


Theo do, Pho Thu tuong giao Ngan hang Nha nuoc va Bo Tai chinh nghien cuu kinh nghiem quoc te ve tien te, vien thong va thue de de xuat bien phap quan ly hoat dong thanh toan dien tu voi du khach cung nhu hoan thien khuon kho phap ly ve thue.


Bo Cong Thuong duoc giao tang cuong giam sat quy dinh ve niem yet nguon goc xuat xu, gia ca hang hoa tai cac trung tam mua sam, cua hang; xu phat hanh chinh neu co sai pham hoac chuyen ho so sang co quan cong an trong truong hop vi pham nghiem trong.
Nhieu cua hang o Nha Trang chap nhan du khach thanh toan hang hoa, dich vu bang WeChat Pay. Anh: Ky Nam


Pho Thu tuong cung giao Bo Cong an quan ly chat che de ngan chan, truc xuat cac truong hop lao dong chui, loi dung visa du lich vao Viet Nam de o lai kinh doanh, lam huong dan vien bat hop phap.


Bo Ke hoach va Dau tu chu tri, phoi hop voi cac co quan lien quan danh gia toan dien tinh trang du lich 0 dong va cac tac dong den tinh hinh phat trien kinh te - xa hoi, an ninh trat tu; tren co so do, de xuat giai phap de khac phuc ton tai.


Bo Van hoa, The thao va Du lich chi dao cac so thanh, kiem tra thuong xuyen, dot xuat cac doanh nghiep lu hanh va thu hoi giay phep hoat dong neu phat hien sai pham.


Cac co quan quan ly cung duoc yeu cau tang cuong thanh, kiem tra dot xuat cac doanh nghiep lu hanh, trung tam mua sam, nha hang, khach san... co lien quan den tour du lich 0 dong va cong khai ket qua xu ly tai cac diem phat hien vi pham. UBND cac tinh, TP co nhieu khach du lich cung duoc yeu cau vao cuoc cung kiem tra, xu ly.


Truoc do, voi tinh trang du khach Trung Quoc mua sam tai cac co so khep kin do nguoi Trung Quoc lam chu va thanh toan qua the POS, ung dung cua Alipay, Wechat Pay… de chuyen tien ve nuoc ho, co quan chuc nang cua cac dia phuong co nhieu khach du lich nhu Quang Ninh, Khanh Hoa, Da Nang cho biet gap nhieu kho khan trong cong tac xu ly. Cac dia phuong kien nghi bo, nganh som co bien phap quan ly.


Theo Th.Duong


Nguoi lao dong


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000