Chính phủ cho phép Ninh Thuận hưởng loạt cơ chế đặc thù

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Chính phủ thống nhất việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 – 2023...
Chính phủ cho phép Ninh Thuận hưởng loạt cơ chế đặc thù

Theo đó, về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, Chính phủ chấp thuận chủ trương phát triển tỉnh Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước; đầu tư dự án Thủy điện tích năng Bác Ái; nghiên cứu Tổ hợp điện khí, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Cà Ná với quy mô phù hợp; ưu tiên xây dựng đồng bộ lưới điện truyền tải, tích hợp các dự án điện gió, điện mặt trời vào hệ thống điện quốc gia. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện.


Đối với những khu vực có chứa quặng titan chưa bảo đảm điều kiện khai thác, ảnh hưởng môi trường thuộc "Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1546/QĐ-TTg ngày 3/9/2013 mà chưa cấp phép thăm dò, khai thác thì đưa vào khu vực dự trữ quốc gia để triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời.


Thủ tướng giao giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện; đối với những dự án đã cấp phép, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thống nhất với nhà đầu tư để có phương án xử lý phù hợp, không để ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.


Chính phủ đồng ý chủ trương tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước để triển khai thực hiện đầu tư dự án thủy điện tích năng Bác Ái. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện.


Ngoài ra cũng đồng ý bổ sung các khu du lịch Bình Tiên - Vĩnh Hy, Cà Ná - Mũi Dinh vào các khu du lịch quốc gia thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/1/2013 và Quyết định số 2350/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.


Đồng ý tỉnh Ninh Thuận được hưởng chính sách giá điện theo Quyết định số 11/2017 của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2020 đối với các dự án điện năng lượng mặt trời và hạ tầng đấu nối công suất thiết kế 2.000MW đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển khai. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện.


Chính phủ đồng ý chủ trương được hưởng cơ chế hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp như quy định đối với các tỉnh Tây Nguyên. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính triển khai thực hiện.


Áp dụng tỷ lệ cho vay lại với mức 10% đối với một số dự án đầu tư mới sử dụng vốn ODA quan trọng, cấp bách của tỉnh thuộc các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội hoặc các lĩnh vực khác không có khả năng thu hồi vốn. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo quy định.


Đồng ý chủ trương việc ngân sách Trung ương bố trí 100% vốn đối ứng cho các dự án ODA phần cấp phát triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


Theo Song Hà


Vneconomy


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Chính phủ cho phép Ninh Thuận hưởng loạt cơ chế đặc thù

Chính phủ thống nhất việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 – 2023...


Chính phu cho phép Ninh Thuan huong loat co che dac thù


Chinh phu thong nhat viec thuc hien mot so co che, chinh sach dac thu ho tro tinh Ninh Thuan phat trien kinh te - xa hoi, on dinh san xuat, doi song nhan dan giai doan 2018 – 2023...


Theo do, ve co che, chinh sach thu hut dau tu, Chinh phu chap thuan chu truong phat trien tinh Ninh Thuan thanh trung tam nang luong tai tao cua ca nuoc; dau tu du an Thuy dien tich nang Bac Ai; nghien cuu To hop dien khi, khi thien nhien hoa long (LNG) Ca Na voi quy mo phu hop; uu tien xay dung dong bo luoi dien truyen tai, tich hop cac du an dien gio, dien mat troi vao he thong dien quoc gia. Giao Bo Cong Thuong chu tri, phoi hop voi Tap doan Dien luc Viet Nam va UBND tinh Ninh Thuan trien khai thuc hien.


Doi voi nhung khu vuc co chua quang titan chua bao dam dieu kien khai thac, anh huong moi truong thuoc "Quy hoach phan vung tham do, khai thac, che bien va su dung quang titan giai doan den nam 2020, co xet den nam 2030" duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet tai Quyet dinh so 1546/QD-TTg ngay 3/9/2013 ma chua cap phep tham do, khai thac thi dua vao khu vuc du tru quoc gia de trien khai cac du an dien gio, dien mat troi.


Thu tuong giao giao Bo Cong Thuong chu tri, phoi hop voi cac bo, nganh lien quan va UBND tinh Ninh Thuan trien khai thuc hien; doi voi nhung du an da cap phep, giao Uy ban nhan dan tinh Ninh Thuan thong nhat voi nha dau tu de co phuong an xu ly phu hop, khong de anh huong den moi truong dau tu.


Chinh phu dong y chu truong tim kiem doi tac trong va ngoai nuoc de trien khai thuc hien dau tu du an thuy dien tich nang Bac Ai. Giao Bo Cong Thuong chu tri, phoi hop voi cac bo, nganh lien quan va UBND tinh Ninh Thuan trien khai thuc hien.


Ngoai ra cung dong y bo sung cac khu du lich Binh Tien - Vinh Hy, Ca Na - Mui Dinh vao cac khu du lich quoc gia thuoc Quy hoach tong the phat trien du lich Viet Nam den nam 2020 va tam nhin den nam 2030 theo Quyet dinh so 201/QD-TTg ngay 22/1/2013 va Quyet dinh so 2350/QD-TTg ngay 24/12/2014 cua Thu tuong Chinh phu. Bo Van hoa, The thao va Du lich chu tri tham dinh trinh Thu tuong Chinh phu quyet dinh.


Dong y tinh Ninh Thuan duoc huong chinh sach gia dien theo Quyet dinh so 11/2017 cua Thu tuong Chinh phu den het nam 2020 doi voi cac du an dien nang luong mat troi va ha tang dau noi cong suat thiet ke 2.000MW da duoc Thu tuong Chinh phu chap thuan trien khai. Bo Cong Thuong chu tri, phoi hop voi Tap doan Dien luc Viet Nam va UBND tinh Ninh Thuan trien khai thuc hien.


Chinh phu dong y chu truong duoc huong co che ho tro dau tu ket cau ha tang cac khu, cum cong nghiep nhu quy dinh doi voi cac tinh Tay Nguyen. Giao Bo Ke hoach va Dau tu chu tri, phoi hop Bo Tai chinh trien khai thuc hien.


Ap dung ty le cho vay lai voi muc 10% doi voi mot so du an dau tu moi su dung von ODA quan trong, cap bach cua tinh thuoc cac chuong trinh, du an dau tu co so ha tang, phuc loi xa hoi hoac cac linh vuc khac khong co kha nang thu hoi von. Giao Bo Tai chinh chu tri, phoi hop cac co quan lien quan trien khai thuc hien theo quy dinh.


Dong y chu truong viec ngan sach Trung uong bo tri 100% von doi ung cho cac du an ODA phan cap phat trien khai thuc hien tren dia ban tinh Ninh Thuan.


Theo Song Ha


Vneconomy


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000