Instagram đang phát triển ứng dụng riêng dành cho việc mua sắm, có thể mang tên IG Shopping

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Người dùng Instagram có thể xem các món hàng của những thương gia mà họ theo dõi và mua trực tiếp trong ứng dụng.
Instagram đang phát triển ứng dụng riêng dành cho việc mua sắm, có thể mang tên IG Shopping

Theo nguồn tin giấu tên nắm rõ kế hoạch của Instagram, mạng xã hội hình ảnh đang phát triển một ứng dụng mua sắm độc lập. Ứng dụng này, có thể được gọi là IG Shopping, cho phép người dùng xem những món hàng của các thương gia mà họ theo dõi và mua trực tiếp trong ứng dụng.


Tuy nhiên, chưa rõ khi nào IG Shopping sẽ được tung ra. Hiện tại nó vẫn đang trong quá trình phát triển và hoàn toàn có thể bị hủy bỏ. Nhưng theo nguồn tin trên, Instagram tin tưởng rằng họ đang có vị trí tốt để thành công trong việc lấn sân sang thương mại điện tử.


Trong buổi báo cáo thu nhập gần đây của Facebook, COO Sheryl Sandberg tiết lộ rằng hơn 25 triệu doanh nghiệp đã có tài khoản Instagram và 2 triệu trong số đó là các công ty quảng cáo. Bốn trong số năm người dùng Instagram theo dõi ít nhất một doanh nghiệp. Việc tạo ra một ứng dụng mua sắm độc lập sẽ cung cấp cho hoạt động ngày càng phổ biến trên Instagram này một khu vực riêng và tạo cơ hội có thêm doanh thu cho Instagram.
Sau đó, Facebook có thể ra mắt thêm nhiều công cụ cho các thương gia phát triển trên Instagram, trực tiếp thách thức các nền tảng thương mại điện tử như Shopify. Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến đều cần một tài khoản Instagram và vì thế đa số họ sẵn sàng trả tiền để có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ kinh doanh nếu có.


Một số công ty hiện đã bán các công cụ này cho các hãng quảng cáo trên Instagram. Ví dụ, Four Sixty cho phép các hãng trả tiền để được trợ giúp tạo gallery ảnh, kiểm duyệt nội dung, lên lịch đăng ảnh và các dịch vụ khác. Cửa hàng ứng dụng của Shopify hiện có hàng loạt plugin liên quan đến việc quảng bá và quản lý các hoạt động kinh doanh trên Instagram.


Instagram bắt đầu thử nghiệm tính năng mua sắm từ tháng 11/2016 và triển khai rộng hơn vào tháng 3 năm ngoái. Các doanh nghiệp có thể gắn thẻ ảnh với những sản phẩm riêng biệt, cho phép người dùng mua sắm trực tiếp từ các bức ảnh. Instagram hiện đang thử nghiệm tính năng cho phép người dùng mua sắm từ những stories trên Instagram.


Mua sắm không phải là tính năng đầu tiên được Instagram tách thành ứng dụng riêng. Tháng 12 năm ngoái, công ty này đã thử nghiệm Direct, một ứng dụng nhắn tin mới. Tháng 6 năm nay, họ tiếp tục trình làng IGTV, một ứng dụng video dọc cạnh tranh với YouTube.Chíp


Trí Thức Trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Instagram đang phát triển ứng dụng riêng dành cho việc mua sắm, có thể mang tên IG Shopping

Người dùng Instagram có thể xem các món hàng của những thương gia mà họ theo dõi và mua trực tiếp trong ứng dụng.


Instagram dang phát trien ung dung riêng dành cho viec mua sam, có the mang tên IG Shopping


Nguoi dung Instagram co the xem cac mon hang cua nhung thuong gia ma ho theo doi va mua truc tiep trong ung dung.


Theo nguòn tin giáu ten nám rõ ké hoạch của Instagram, mạng xã họi hình ảnh dang phát triẻn mọt úng dụng mua sám dọc lạp. Úng dụng này, có thẻ duọc gọi là IG Shopping, cho phép nguòi dùng xem nhũng món hàng của các thuong gia mà họ theo dõi và mua trục tiép trong úng dụng.


Tuy nhien, chua rõ khi nào IG Shopping sẽ duọc tung ra. Hiẹn tại nó vãn dang trong quá trình phát triẻn và hoàn toàn có thẻ bị hủy bỏ. Nhung theo nguòn tin tren, Instagram tin tuỏng ràng họ dang có vị trí tót dẻ thành cong trong viẹc lán san sang thuong mại diẹn tủ.


Trong buỏi báo cáo thu nhạp gàn day của Facebook, COO Sheryl Sandberg tiét lọ ràng hon 25 triẹu doanh nghiẹp dã có tài khoản Instagram và 2 triẹu trong só dó là các cong ty quảng cáo. Bón trong só nam nguòi dùng Instagram theo dõi ít nhát mọt doanh nghiẹp. Viẹc tạo ra mọt úng dụng mua sám dọc lạp sẽ cung cáp cho hoạt dọng ngày càng phỏ bién tren Instagram này mọt khu vục rieng và tạo co họi có them doanh thu cho Instagram.
Sau dó, Facebook có thẻ ra mát them nhièu cong cụ cho các thuong gia phát triẻn tren Instagram, trục tiép thách thúc các nèn tảng thuong mại diẹn tủ nhu Shopify. Hàu hét các doanh nghiẹp kinh doanh trục tuyén dèu càn mọt tài khoản Instagram và vì thé da só họ sãn sàng trả tièn dẻ có thẻ sủ dụng các cong cụ hõ trọ kinh doanh néu có.


Mọt só cong ty hiẹn dã bán các cong cụ này cho các hãng quảng cáo tren Instagram. Ví dụ, Four Sixty cho phép các hãng trả tièn dẻ duọc trọ giúp tạo gallery ảnh, kiẻm duyẹt nọi dung, len lịch dang ảnh và các dịch vụ khác. Của hàng úng dụng của Shopify hiẹn có hàng loạt plugin lien quan dén viẹc quảng bá và quản lý các hoạt dọng kinh doanh tren Instagram.


Instagram bát dàu thủ nghiẹm tính nang mua sám tù tháng 11/2016 và triẻn khai rọng hon vào tháng 3 nam ngoái. Các doanh nghiẹp có thẻ gán thẻ ảnh vói nhũng sản phảm rieng biẹt, cho phép nguòi dùng mua sám trục tiép tù các búc ảnh. Instagram hiẹn dang thủ nghiẹm tính nang cho phép nguòi dùng mua sám tù nhũng stories tren Instagram.


Mua sám khong phải là tính nang dàu tien duọc Instagram tách thành úng dụng rieng. Tháng 12 nam ngoái, cong ty này dã thủ nghiẹm Direct, mọt úng dụng nhán tin mói. Tháng 6 nam nay, họ tiép tục trình làng IGTV, mọt úng dụng video dọc cạnh tranh vói YouTube.Chip


Tri Thuc Tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000