Apple Watch đạt doanh số gần 5 triệu chiếc, Series 1 và Series 3 là hai smartwatch bán chạy nhất toàn cầu trong Q2/2018

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Bất chấp việc Apple Watch Series 4 chuẩn bị trình làng, các mẫu Apple Watch cũ của Apple vẫn thể hiện rất tốt trên thị trưởng.
Apple Watch đạt doanh số gần 5 triệu chiếc, Series 1 và Series 3 là hai smartwatch bán chạy nhất toàn cầu trong Q2/2018

Cuối tuần trước, theo báo cáo của Counterpoint Research, Apple Watch Series 1 và Series 3 là hai chiếc smartwatch bán chạy nhất trên toàn cầu trong Q2/2018. Và nay, theo báo cáo mới của IDC, doanh số Apple Watch trong ba tháng vừa rồi lên tới gần 5 triệu chiếc.


Nói một cách chính xác, Apple đã bán tổng cộng 4,7 triệu chiếc Apple Watch trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, giúp Apple Watch chiếm 17% thị phần thị trường thiết bị đeo thông minh toàn cầu. Với thị phần lớn như vậy, Apple chiếm vị trí số một toàn cầu và tăng trưởng mạnh so với doanh số 3,4 triệu chiếc của năm ngoái.
Trong khi Apple liên tiếp tăng trưởng, Fitbit lại sụt giảm khá đáng kể. Tuy nhiên, dù doanh số giảm 0,7 triệu chiếc so với năm ngoái, Fitbit vẫn xuất xưởng được 2,7 triệu thiết bị đeo thông minh, xếp thứ ba trên toàn cầu.


Xiaomi xếp thứ hai với doanh số 4,2 triệu chiếc trong khi Huawei xếp thứ 4 với 1,8 triệu chiếc. Huawei tăng trưởng mạnh khi vượt doanh số năm ngoái tới 1 triệu chiếc, đạt 118,1%. Cuối cùng, xếp thứ 5 là Garmin với 1,5 triệu chiếc.
Với việc Apple Watch Series 4 sắp ra mắt, không khó để Apple vượt mốc doanh số 5 triệu chiếc mỗi quý. Tương tự vậy, Huawei đang trên đà tăng trưởng phi mã và không có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên, khác với Apple vốn chỉ tập trung vào smartwatch, Huawei chủ yếu bán ra các vòng tay theo dõi thể dục.Theo Chíp


Trí Thức Trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Apple Watch đạt doanh số gần 5 triệu chiếc, Series 1 và Series 3 là hai smartwatch bán chạy nhất toàn cầu trong Q2/2018

Bất chấp việc Apple Watch Series 4 chuẩn bị trình làng, các mẫu Apple Watch cũ của Apple vẫn thể hiện rất tốt trên thị trưởng.


Apple Watch dat doanh so gan 5 trieu chiec, Series 1 và Series 3 là hai smartwatch bán chay nhat toàn cau trong Q2/2018


Bat chap viec Apple Watch Series 4 chuan bi trinh lang, cac mau Apple Watch cu cua Apple van the hien rat tot tren thi truong.


Cuói tuàn truóc, theo báo cáo của Counterpoint Research, Apple Watch Series 1 và Series 3 là hai chiéc smartwatch bán chạy nhát tren toàn càu trong Q2/2018. Và nay, theo báo cáo mói của IDC, doanh só Apple Watch trong ba tháng vùa ròi len tói gàn 5 triẹu chiéc.


Nói mọt cách chính xác, Apple dã bán tỏng cọng 4,7 triẹu chiéc Apple Watch trong khoảng thòi gian tù tháng 4 dén tháng 6 nam nay, giúp Apple Watch chiém 17% thị phàn thị truòng thiét bị deo thong minh toàn càu. Vói thị phàn lón nhu vạy, Apple chiém vị trí só mọt toàn càu và tang truỏng mạnh so vói doanh só 3,4 triẹu chiéc của nam ngoái.
Trong khi Apple lien tiép tang truỏng, Fitbit lại sụt giảm khá dáng kẻ. Tuy nhien, dù doanh só giảm 0,7 triẹu chiéc so vói nam ngoái, Fitbit vãn xuát xuỏng duọc 2,7 triẹu thiét bị deo thong minh, xép thú ba tren toàn càu.


Xiaomi xép thú hai vói doanh só 4,2 triẹu chiéc trong khi Huawei xép thú 4 vói 1,8 triẹu chiéc. Huawei tang truỏng mạnh khi vuọt doanh só nam ngoái tói 1 triẹu chiéc, dạt 118,1%. Cuói cùng, xép thú 5 là Garmin vói 1,5 triẹu chiéc.
Vói viẹc Apple Watch Series 4 sáp ra mát, khong khó dẻ Apple vuọt móc doanh só 5 triẹu chiéc mõi quý. Tuong tụ vạy, Huawei dang tren dà tang truỏng phi mã và khong có dáu hiẹu dùng lại. Tuy nhien, khác vói Apple vón chỉ tạp trung vào smartwatch, Huawei chủ yéu bán ra các vòng tay theo dõi thẻ dục.Theo Chip


Tri Thuc Tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000