Vietinbank rao bán khoản nợ 111 tỷ đồng của thời trang NEM

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Dự nợ gốc của NEM tại Vietinbank là gần 61 tỷ đồng và tổng dư nợ lãi trong hạn và quá hạn là gần 50 tỷ đồng.
Vietinbank rao bán khoản nợ 111 tỷ đồng của thời trang NEM

Mới đây, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh TP Hà Nội đã thông báo bán khoản nợ có tài sản bảo đảm của CTCP Thương mại NEM để xử lý thu hồi nợ vay.


Vietinbank cho biết, dư nợ của NEM tính đến ngày 22/8 là 110,8 tỷ đồng, trong đó nợ gốc gần 61 tỷ đồng, nợ lãi trong hạn 35,3 tỷ đồng và nợ lãi quá hạn 14,6 tỷ đồng.


Tài sản bảo đảm của khoản vay này là toàn bộ hàng tồn kho luân chuyển (hàng thời trang: Quần, áo, đầm...) của NEM. Tài sản đã được ký hợp đồng thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm. Vietinbank có quyền xử lý tài sản bảo đảm theo các điều khoản trong hợp đồng thế chấp. Tại thời điểm 30/6/2018, giá trị hàng tồn kho của NEM là 33,9 tỷ đồng.


Vietinbank cho biết, ngân hàng sẽ lựa chọn người mua theo nguyên tắc là người gửi đầy đủ hồ sơ hợp lệ và có giá chào mua cao nhất.


Công ty cổ phần Thời Trang Nem được thành lập từ năm 2002. NEM hiện là chuỗi cửa hàng thời gian cho phụ nữ đứng thứ 2 về quy mô tại Việt Nam. Mỗi tháng, thương hiệu này cho ra mắt trên 500 mẫu thời trang.


Dòng thời trang của NEM hiện nay rất đa dạng, từ sản phẩm cao cấp cho tới sản phẩm trung cấp phổ thông, phục vụ chủ yếu cho phụ nữ công sở. NEM hiện có 44 cửa hàng trên cả nước, trong đó một nửa tại Hà Nội và TPHCM. Mục tiêu doanh thu của NEM trong năm 2017 là 26 triệu USD.


Trước đó, hồi tháng 10/2017, Stripe International của Nhật Bản đã mua lại hãng thời trang NEM và thành lập Công ty cổ phần Stripe Việt Nam với số vốn điều lệ 175 tỷ đồng, chuyên kinh doanh các sản phẩm may mặc dành riêng cho nữ giới.


Hà My


Theo Trí Thức Trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Vietinbank rao bán khoản nợ 111 tỷ đồng của thời trang NEM

Dự nợ gốc của NEM tại Vietinbank là gần 61 tỷ đồng và tổng dư nợ lãi trong hạn và quá hạn là gần 50 tỷ đồng.


Vietinbank rao bán khoan no 111 ty dong cua thoi trang NEM


Du no goc cua NEM tai Vietinbank la gan 61 ty dong va tong du no lai trong han va qua han la gan 50 ty dong.


Moi day, Ngan hang TMCP Cong thuong Viet Nam (Vietinbank) - Chi nhanh TP Ha Noi da thong bao ban khoan no co tai san bao dam cua CTCP Thuong mai NEM de xu ly thu hoi no vay.


Vietinbank cho biet, du no cua NEM tinh den ngay 22/8 la 110,8 ty dong, trong do no goc gan 61 ty dong, no lai trong han 35,3 ty dong va no lai qua han 14,6 ty dong.


Tai san bao dam cua khoan vay nay la toan bo hang ton kho luan chuyen (hang thoi trang: Quan, ao, dam...) cua NEM. Tai san da duoc ky hop dong the chap va dang ky giao dich bao dam. Vietinbank co quyen xu ly tai san bao dam theo cac dieu khoan trong hop dong the chap. Tai thoi diem 30/6/2018, gia tri hang ton kho cua NEM la 33,9 ty dong.


Vietinbank cho biet, ngan hang se lua chon nguoi mua theo nguyen tac la nguoi gui day du ho so hop le va co gia chao mua cao nhat.


Cong ty co phan Thoi Trang Nem duoc thanh lap tu nam 2002. NEM hien la chuoi cua hang thoi gian cho phu nu dung thu 2 ve quy mo tai Viet Nam. Moi thang, thuong hieu nay cho ra mat tren 500 mau thoi trang.


Dong thoi trang cua NEM hien nay rat da dang, tu san pham cao cap cho toi san pham trung cap pho thong, phuc vu chu yeu cho phu nu cong so. NEM hien co 44 cua hang tren ca nuoc, trong do mot nua tai Ha Noi va TPHCM. Muc tieu doanh thu cua NEM trong nam 2017 la 26 trieu USD.


Truoc do, hoi thang 10/2017, Stripe International cua Nhat Ban da mua lai hang thoi trang NEM va thanh lap Cong ty co phan Stripe Viet Nam voi so von dieu le 175 ty dong, chuyen kinh doanh cac san pham may mac danh rieng cho nu gioi.


Ha My


Theo Tri Thuc Tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000