Giá vé đường sắt tốc độ cao dự kiến bao nhiêu?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đang trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi nhưng thu hút sự quan tâm của người dân về các phương án huy động vốn, giá vé…
Giá vé đường sắt tốc độ cao dự kiến bao nhiêu?

Liên danh tư vấn do Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) đứng đầu cho biết dự án đường sắt tốc độ cao được huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau.


Theo TEDI, dự án đường sắt tốc độ cao có tổng mức đầu tư dự kiến là trên 58 tỉ USD (tương đương 1,3 triệu tỉ đồng). Trong đó, giai đoạn 1 sẽ xây dựng đoạn Hà Nội – Vinh (khoảng 10,83 tỉ USD), Sài Gòn - Nha Trang (khoảng 13,83 tỉ USD), phân kỳ trong 10 năm (2020-2030).
Theo lãnh đạo Bộ GTVT dự án đường sắt tốc độ cao nên tính hiệu quả kinh tế của dự án mang lại. Ảnh: Internet


Giai đoạn 2 là đoạn Vinh - Nha Trang với số tiền 34,05 tỉ USD, xây dựng từ năm 2035 và hoàn thành khai thác toàn tuyến 2040-2045.


Đối với phương án huy động vốn cho dự án, do là báo cáo giữa kỳ nên tư vấn chưa đi vào chi tiết. Tuy nhiên, đơn vị cho biết để thực hiện dự án dự kiến huy động từ vốn trong nước; vốn vay ODA; vốn của doanh nghiệp, tư nhân (PPP); vốn thu từ quỹ đất…


Đối với công trình nhà ga, nguồn ngân sách Nhà nước cấp phát kết hợp với xã hội hóa thông qua khai thác quỹ đất và dịch vụ tại các ga đô thị lớn. Phương tiện, đầu máy toa xe sẽ được xã hội hóa đầu tư hoặc doanh nghiệp vay lại.


"Cụ thể, phương án cho giai đoạn đầu có thể Nhà nước bỏ ra 10,7 tỉ USD, vay vốn ODA 13,0 tỉ USD, nhà đầu tư bỏ ra 1,0 tỉ USD hoặc Nhà nước bỏ ra 5,7 tỉ USD, vay vốn ODA 14 tỉ USD, nhà đầu tư bỏ ra 5,0 tỉ USD…", TEDI thông tin và cho biết nội dung này sẽ được làm rõ trong báo cáo cuối kỳ.


Tuyến đường sắt tốc độ cao được xây dựng mới, khổ đường 1.435 mm, đường đôi, có 23 ga, 5 khu depot bảo dưỡng và sửa chữa tàu. Trong đó 60% đi trên cầu đường bộ, 10% qua hầm, 30% đi trên mặt đất được rào chắn không giao cắt.


TEDI cho biết thêm, theo nghiên cứu của các đơn vị tư vấn nước ngoài, chính sách giá vé cho giai đoạn đầu có thể đưa ra nhiều mức. Cụ thể, giai đoạn đầu 50% vé máy bay, giai đoạn sau bằng vé máy bay; hay chính sách giá vé bằng 50% giá vé máy bay; hoặc đưa ra giá vé bằng 75% giá vé máy bay.


“Trên cơ sở nghiên cứu cho thấy dự án khả thi về mặt kinh tế khi thỏa mãn một số điều kiện cụ thể như mức giá vé, tốc độ tăng trưởng kinh tế, quá trình đô thị hóa các đô thị trên trục Bắc – Nam. Tuy nhiên, về mặt tài chính thì dự án chưa khả thi do đó cần dự hỗ trợ của Nhà nước…”, TEDI thông tin.


Ngoài ra, TEDI cũng cho biết để vận hành được dự án cần đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ quản lý, khai thác vận hành đường sắt tốc độ cao càng sớm càng tốt để tiếp cận và có thể làm chủ công nghệ ngay từ đầu. Vì thế, trong giai đoạn xây dựng đoạn ban đầu nên cân nhắc việc chuyển giao công nghệ xây dựng.


Trong 3 năm khai thác đoạn ban đầu, tiến hành bồi dưỡng đối với khoảng 600 người, gồm cán bộ nòng cốt có khả năng trở thành cán bộ nguồn cho các khóa đào tạo đường sắt tốc độ cao tương lai; nhân sự chuẩn bị khai thác thương mại một phần đoạn ban đầu này.


Thời gian từ khi khai thác thương mại một phần đoạn thí điểm tới khi khai thác thương mại các đoạn ưu tiên phía Bắc (Hà Nội - Vinh) và phía Nam (Nha Trang - TP.HCM) cần bồi dưỡng khoảng trên 4.000 cán bộ.


Sau khi khai thác đoạn thử nghiệm, cơ sở phục vụ thử nghiệm cần được tận dụng làm trung tâm đào tạo công nghệ đường sắt tốc độ cao. Các công trình, thiết bị đào tạo, tài liệu đào tạo, đường, trang thiết bị điện… sẽ được bố trí đầy đủ cho đoạn thử nghiệm ban đầu.


“Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực dự kiến phân thành 2 nhóm: đào tạo trong nước để nâng cao trình độ; đào tạo ở nước ngoài để tiếp thu công nghệ mới.


Sơ bộ số lượng đào tạo cho công tác quản lý vận hành là 6.560 người đến năm 2020 và 17.080 người đến năm 2050”, TEDI đưa ra con số dự tính, đồng thời cho biết nội dung này sẽ được làm rõ hơn trong dự thảo báo cáo cuối kỳ sắp tới.


Theo Viết Long


PLO


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Giá vé đường sắt tốc độ cao dự kiến bao nhiêu?

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đang trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi nhưng thu hút sự quan tâm của người dân về các phương án huy động vốn, giá vé…


Giá vé duong sat toc do cao du kien bao nhiêu?


Du an duong sat toc do cao Bac - Nam dang trong giai doan nghien cuu tien kha thi nhung thu hut su quan tam cua nguoi dan ve cac phuong an huy dong von, gia ve…


Lien danh tu van do Tong Cong ty Tu van thiet ke GTVT (TEDI) dung dau cho biet du an duong sat toc do cao duoc huy dong von tu nhieu nguon khac nhau.


Theo TEDI, du an duong sat toc do cao co tong muc dau tu du kien la tren 58 ti USD (tuong duong 1,3 trieu ti dong). Trong do, giai doan 1 se xay dung doan Ha Noi – Vinh (khoang 10,83 ti USD), Sai Gon - Nha Trang (khoang 13,83 ti USD), phan ky trong 10 nam (2020-2030).
Theo lanh dao Bo GTVT du an duong sat toc do cao nen tinh hieu qua kinh te cua du an mang lai. Anh: Internet


Giai doan 2 la doan Vinh - Nha Trang voi so tien 34,05 ti USD, xay dung tu nam 2035 va hoan thanh khai thac toan tuyen 2040-2045.


Doi voi phuong an huy dong von cho du an, do la bao cao giua ky nen tu van chua di vao chi tiet. Tuy nhien, don vi cho biet de thuc hien du an du kien huy dong tu von trong nuoc; von vay ODA; von cua doanh nghiep, tu nhan (PPP); von thu tu quy dat…


Doi voi cong trinh nha ga, nguon ngan sach Nha nuoc cap phat ket hop voi xa hoi hoa thong qua khai thac quy dat va dich vu tai cac ga do thi lon. Phuong tien, dau may toa xe se duoc xa hoi hoa dau tu hoac doanh nghiep vay lai.


"Cu the, phuong an cho giai doan dau co the Nha nuoc bo ra 10,7 ti USD, vay von ODA 13,0 ti USD, nha dau tu bo ra 1,0 ti USD hoac Nha nuoc bo ra 5,7 ti USD, vay von ODA 14 ti USD, nha dau tu bo ra 5,0 ti USD…", TEDI thong tin va cho biet noi dung nay se duoc lam ro trong bao cao cuoi ky.


Tuyen duong sat toc do cao duoc xay dung moi, kho duong 1.435 mm, duong doi, co 23 ga, 5 khu depot bao duong va sua chua tau. Trong do 60% di tren cau duong bo, 10% qua ham, 30% di tren mat dat duoc rao chan khong giao cat.


TEDI cho biet them, theo nghien cuu cua cac don vi tu van nuoc ngoai, chinh sach gia ve cho giai doan dau co the dua ra nhieu muc. Cu the, giai doan dau 50% ve may bay, giai doan sau bang ve may bay; hay chinh sach gia ve bang 50% gia ve may bay; hoac dua ra gia ve bang 75% gia ve may bay.


“Tren co so nghien cuu cho thay du an kha thi ve mat kinh te khi thoa man mot so dieu kien cu the nhu muc gia ve, toc do tang truong kinh te, qua trinh do thi hoa cac do thi tren truc Bac – Nam. Tuy nhien, ve mat tai chinh thi du an chua kha thi do do can du ho tro cua Nha nuoc…”, TEDI thong tin.


Ngoai ra, TEDI cung cho biet de van hanh duoc du an can dao tao, xay dung doi ngu can bo, nhan vien phuc vu quan ly, khai thac van hanh duong sat toc do cao cang som cang tot de tiep can va co the lam chu cong nghe ngay tu dau. Vi the, trong giai doan xay dung doan ban dau nen can nhac viec chuyen giao cong nghe xay dung.


Trong 3 nam khai thac doan ban dau, tien hanh boi duong doi voi khoang 600 nguoi, gom can bo nong cot co kha nang tro thanh can bo nguon cho cac khoa dao tao duong sat toc do cao tuong lai; nhan su chuan bi khai thac thuong mai mot phan doan ban dau nay.


Thoi gian tu khi khai thac thuong mai mot phan doan thi diem toi khi khai thac thuong mai cac doan uu tien phia Bac (Ha Noi - Vinh) va phia Nam (Nha Trang - TP.HCM) can boi duong khoang tren 4.000 can bo.


Sau khi khai thac doan thu nghiem, co so phuc vu thu nghiem can duoc tan dung lam trung tam dao tao cong nghe duong sat toc do cao. Cac cong trinh, thiet bi dao tao, tai lieu dao tao, duong, trang thiet bi dien… se duoc bo tri day du cho doan thu nghiem ban dau.


“Ke hoach dao tao nguon nhan luc du kien phan thanh 2 nhom: dao tao trong nuoc de nang cao trinh do; dao tao o nuoc ngoai de tiep thu cong nghe moi.


So bo so luong dao tao cho cong tac quan ly van hanh la 6.560 nguoi den nam 2020 va 17.080 nguoi den nam 2050”, TEDI dua ra con so du tinh, dong thoi cho biet noi dung nay se duoc lam ro hon trong du thao bao cao cuoi ky sap toi.


Theo Viet Long


PLO


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000