Bộ Tài chính đề xuất tăng phí trước bạ ôtô bán tải

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Với đề xuất điều chỉnh phí trước bạ của Bộ Tài chính, nếu mua một chiếc ôtô bán tải trị giá 600 triệu đồng, người mua sẽ phải trả phí trước bạ gấp từ 3 đến 4,5 lần so với hiện nay.
Bộ Tài chính đề xuất tăng phí trước bạ ôtô bán tải

Mỗi xe phải trả thêm cả trăm triệu đồng


Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.


Theo dự thảo, ô tô bán tải (xe pick-up) chở hàng và ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống.


Dự thảo lần này cũng quy định, ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung này.


“Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, ô tô pick-up chở hàng và ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc”- dự thảo nêu rõ.


Số liệu do Hiệp hội các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cung cấp cho thấy, trong giai đoạn 2015 - 2017, đối với ô tô, tùy từng mẫu xe, giá giảm phổ biến 2 - 7%; mức tăng giá phổ biến từ 2 đến 6%. Đối với xe máy, số lần thay đổi giá và mức biến động giá chủ yếu là đối với xe lắp ráp trong nước; mức giá tăng phổ biến từ 1 đến 3%, mức giá giảm không nhiều.


Do đó, để phù hợp với thực tế và đáp ứng yêu cầu quản lý thuế, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi mức biến động giá chuyển nhượng ô tô, xe máy từ 20% trở lên xuống 10% trở lên so với bảng giá để điều chỉnh bảng giá.


Cụ thể một chiếc ôtô bán tải trị giá 600 triệu đồng, theo quy định hiện nay người mua phải nộp lệ phí trước bạ 2% (12 triệu đồng). Nhưng nếu áp dụng theo đề xuất, mức lệ phí trước bạ mới, người mua phải trả mức cao nhất đến 54 triệu đồng, gấp 4,5 lần so với hiện nay.


Hiện tại theo Nghị định 140 quy định, mức thu lần đầu đối với xe bán tải trong khung 10-15% nếu giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm cấp ghi là ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (mức thu cụ thể do hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định); mức thu lần đầu đối với xe bán tải là 2% nếu giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật ghi: không phải là ô tô con.


Bộ Tài chính cho rằng, xe bán tải chở hàng và ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống vừa chở người, vừa chở hàng, được áp dụng các hệ thống báo hiệu đường bộ như đối với ô tô con (xe chở người từ 9 chỗ trở xuống). Vì vậy, cần thiết điều chỉnh mức thu lệ phí lần đầu đối với loại xe này để đảm bảo công bằng với ô tô con...


Tăng thu ngân sách, điều tiết giao thông


Theo tính toán của Bộ Tài chính, giai đoạn vừa qua (2012-2017) số lượng xe bán tải, gồm cả xe chở hàng và xe chở người (nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp trong nước) tăng theo từng năm, đặc biệt tốc độ tăng trưởng nhập khẩu nhanh (xe bán tải nhập khẩu năm 2017 là 28.482 chiếc, tăng 8,7 lần).


Thực tế, ô tô pick-up chở hàng và ô tô tải (VAN) có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống được sử dụng kết hợp vừa chở người vừa chở hàng; các loại ô tô tải khác chủ yếu sử dụng để chở hàng.


Bộ Tài chính cho rằng, việc tăng lệ phí trước bạ đối với dòng xe sẽ góp phần đảm bảo quản lý nhà nước đối với xe bán tải chở hàng và ô tô tải (VAN) có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1,5 tấn và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống; góp phần điều tiết hạn chế sử dụng phương tiện giao thông tại các thành phố lớn; đảm bảo tính đồng bộ của pháp luật về lệ phí trước bạ, nâng cao tính pháp lý của quy định hiện hành về lệ phí trước bạ đối với các trường hợp chuyển nhượng ôtô, xe máy mang biển ngoại giao chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác.


Trên thực tế, xe bán tải có nhiều lợi thế ở Việt Nam, mức thuế Tiêu thụ đặc biệt chỉ 15 - 25% (tuỳ theo dung tích).


Ông Nguyễn Tuấn, Giám đốc Cty TNHH Thiên Phúc An cho hay, thị hiếu hiện nay của người tiêu dùng Việt đã thay đổi và thị trường cung ứng xe cũng đa dạng hơn. Tại các thành phố lớn, những chiếc bán tải to, dài dường như không còn phù hợp.

Theo Tuấn Nguyễn


Tiền phong


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Bộ Tài chính đề xuất tăng phí trước bạ ôtô bán tải

Với đề xuất điều chỉnh phí trước bạ của Bộ Tài chính, nếu mua một chiếc ôtô bán tải trị giá 600 triệu đồng, người mua sẽ phải trả phí trước bạ gấp từ 3 đến 4,5 lần so với hiện nay.


Bo Tài chính de xuat tang phí truoc ba ôtô bán tai


Voi de xuat dieu chinh phi truoc ba cua Bo Tai chinh, neu mua mot chiec oto ban tai tri gia 600 trieu dong, nguoi mua se phai tra phi truoc ba gap tu 3 den 4,5 lan so voi hien nay.


Moi xe phai tra them ca tram trieu dong


Bo Tai chinh vua hoan thien du thao nghi dinh sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 140/2016/ND-CP ngay 10/10/2016 cua Chinh phu ve le phi truoc ba.


Theo du thao, o to ban tai (xe pick-up) cho hang va o to tai VAN co khoi luong chuyen cho cho phep duoi 1.500 kg va co tu 5 cho ngoi tro xuong nop le phi truoc ba lan dau voi muc thu bang 60% muc thu le phi truoc ba lan dau doi voi o to cho nguoi tu 9 cho tro xuong.


Du thao lan nay cung quy dinh, o to cho nguoi tu 9 cho tro xuong nop le phi truoc ba lan dau voi muc thu la 10%. Truong hop can ap dung muc thu cao hon cho phu hop voi dieu kien thuc te tai tung dia phuong, Hoi dong nhan dan (HDND) tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong quyet dinh dieu chinh tang nhung toi da khong qua 50% muc quy dinh chung nay.


“O to cho nguoi tu 9 cho tro xuong, o to pick-up cho hang va o to tai VAN co khoi luong chuyen cho cho phep duoi 1.500 kg va co tu 5 cho ngoi tro xuong nop le phi truoc ba lan thu 2 tro di voi muc thu la 2% va ap dung thong nhat tren toan quoc”- du thao neu ro.


So lieu do Hiep hoi cac nha San xuat O to Viet Nam (VAMA) cung cap cho thay, trong giai doan 2015 - 2017, doi voi o to, tuy tung mau xe, gia giam pho bien 2 - 7%; muc tang gia pho bien tu 2 den 6%. Doi voi xe may, so lan thay doi gia va muc bien dong gia chu yeu la doi voi xe lap rap trong nuoc; muc gia tang pho bien tu 1 den 3%, muc gia giam khong nhieu.


Do do, de phu hop voi thuc te va dap ung yeu cau quan ly thue, Bo Tai chinh de xuat sua doi muc bien dong gia chuyen nhuong o to, xe may tu 20% tro len xuong 10% tro len so voi bang gia de dieu chinh bang gia.


Cu the mot chiec oto ban tai tri gia 600 trieu dong, theo quy dinh hien nay nguoi mua phai nop le phi truoc ba 2% (12 trieu dong). Nhung neu ap dung theo de xuat, muc le phi truoc ba moi, nguoi mua phai tra muc cao nhat den 54 trieu dong, gap 4,5 lan so voi hien nay.


Hien tai theo Nghi dinh 140 quy dinh, muc thu lan dau doi voi xe ban tai trong khung 10-15% neu giay chung nhan chat luong an toan ky thuat va bao ve moi truong do co quan dang kiem cap ghi la o to cho nguoi tu 9 cho tro xuong (muc thu cu the do hoi dong nhan dan cap tinh quyet dinh); muc thu lan dau doi voi xe ban tai la 2% neu giay chung nhan chat luong an toan ky thuat ghi: khong phai la o to con.


Bo Tai chinh cho rang, xe ban tai cho hang va o to tai VAN co khoi luong chuyen cho nho hon 1.500 kg va co tu 5 cho ngoi tro xuong vua cho nguoi, vua cho hang, duoc ap dung cac he thong bao hieu duong bo nhu doi voi o to con (xe cho nguoi tu 9 cho tro xuong). Vi vay, can thiet dieu chinh muc thu le phi lan dau doi voi loai xe nay de dam bao cong bang voi o to con...


Tang thu ngan sach, dieu tiet giao thong


Theo tinh toan cua Bo Tai chinh, giai doan vua qua (2012-2017) so luong xe ban tai, gom ca xe cho hang va xe cho nguoi (nhap khau va san xuat, lap rap trong nuoc) tang theo tung nam, dac biet toc do tang truong nhap khau nhanh (xe ban tai nhap khau nam 2017 la 28.482 chiec, tang 8,7 lan).


Thuc te, o to pick-up cho hang va o to tai (VAN) co khoi luong chuyen cho cho phep duoi 1.500 kg va co tu 5 cho ngoi tro xuong duoc su dung ket hop vua cho nguoi vua cho hang; cac loai o to tai khac chu yeu su dung de cho hang.


Bo Tai chinh cho rang, viec tang le phi truoc ba doi voi dong xe se gop phan dam bao quan ly nha nuoc doi voi xe ban tai cho hang va o to tai (VAN) co khoi luong chuyen cho nho hon 1,5 tan va co tu 5 cho ngoi tro xuong; gop phan dieu tiet han che su dung phuong tien giao thong tai cac thanh pho lon; dam bao tinh dong bo cua phap luat ve le phi truoc ba, nang cao tinh phap ly cua quy dinh hien hanh ve le phi truoc ba doi voi cac truong hop chuyen nhuong oto, xe may mang bien ngoai giao chuyen nhuong cho to chuc, ca nhan khac.


Tren thuc te, xe ban tai co nhieu loi the o Viet Nam, muc thue Tieu thu dac biet chi 15 - 25% (tuy theo dung tich).


Ong Nguyen Tuan, Giam doc Cty TNHH Thien Phuc An cho hay, thi hieu hien nay cua nguoi tieu dung Viet da thay doi va thi truong cung ung xe cung da dang hon. Tai cac thanh pho lon, nhung chiec ban tai to, dai duong nhu khong con phu hop.

Theo Tuan Nguyen


Tien phong


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000