Việt Nam có đến 53% số doanh nghiệp không có lợi nhuận, 42.000 doanh nghiệp đang chờ giải thể

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố một số liệu đáng chú ý. Trong 8 tháng năm 2018, cả nước có gần 42.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động hoặc chờ giải thể, tăng 45,9% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, tại Diễn đàn chuyên đề Vốn – Tài chính, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ băn khoăn vì sao ở Việt Nam có đến 53% số doanh nghiệp không có lợi nhuận, bên cạnh các nguyên nhân chủ quan khác thì phải chăng do tình trạng vốn mỏng?”.
Việt Nam có đến 53% số doanh nghiệp không có lợi nhuận, 42.000 doanh nghiệp đang chờ giải thể

Lý giải về sự gia tăng số lượng doanh nghiệp chờ giải thể trong 8 tháng qua, đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng kể từ tháng 4.2018 đến nay, các địa phương đang tích cực triển khai công tác chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu về doanh nghiệp nhằm loại bỏ các doanh nghiệp đã thành lập từ rất lâu nhưng không còn hoạt động; sau khi rà soát, những doanh nghiệp đó được chuyển sang tình trạng chờ giải thể.


Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 8 tháng đầu năm 2018 của cả nước là 9.135 doanh nghiệp, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2017.


Theo một số chuyên gia, điều đáng lo ngại là thời gian qua, phần nhiều số lượng các doanh nghiệp giải thể đến từ khu vực kinh tế tư nhân. Với vai trò là thước đo sức khỏe nền kinh tế khi khu vực kinh tế tư nhân đóng góp hơn 2/3 tổng sản phẩm nội địa (GDP), 3/4 giá trị sản xuất công nghiệp và tạo nhiều việc làm mới cho nền kinh tế, thì điều đó cho thấy các doanh nghiệp còn yếu kém trong hoạt động và sức cạnh tranh chưa cao.


Mới đây, tại Diễn đàn chuyên đề Vốn - Tài chính, với chủ đề “Mở rộng thị trường vốn - tài chính Việt Nam, thách thức và giải pháp”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: “Tình trạng hiện nay mà Chính phủ rất quan tâm là vốn mỏng của các doanh nghiệp, kể cả các định chế tài chính và ngân hàng. Theo số liệu đến 31.12.2016, có đến 53% số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam không có lợi nhuận, chỉ có 47% số doanh nghiệp có lợi nhuận và có nộp thuế thu nhập doanh nghiệp”.


Phó Thủ tướng đặt câu hỏi, vì sao hoạt động kinh doanh lại thiếu khả quan? Một nền kinh tế có đến 53% số doanh nghiệp không có lợi nhuận, bên cạnh các nguyên nhân chủ quan khác thì phải chăng do tình trạng vốn mỏng? Nhiều doanh nghiệp hoạt động chủ yếu dựa vào vốn vay ngân hàng, nhiều doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu thấp, do đó chi phí tài chính cao cộng thêm các chi phí khác như chi phí tiếp cận thị trường, chi phí logistics, chi phí thương mại... khiến doanh nghiệp kinh doanh chưa tốt. Kể cả các ngân hàng là nơi cung ứng vốn cho nền kinh tế thì vốn cũng rất hạn chế”.


Nói về khó khăn của doanh nghiệp khi tiếp cận vốn, ông Nguyễn Kim Hùng - Giám đốc Công ty CP tái cấu trúc doanh nghiệp Việt - cho biết “Nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vốn của ngân hàng. Trong khi đó, vốn thực chỉ chiếm 20-30%, còn lại là liên kết tài chính giữa gia đình, bạn bè, anh em. Khi ngân hàng không cho vay, trái phiếu Chính phủ không thể tiếp cận, họ buộc phải sử dụng đến nguồn vốn không chính thức hay gọi là “tín dụng đen”. Có những doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí có tới 60% tổng vốn sản xuất kinh doanh là vốn từ tín dụng đen.


Ở góc nhìn khác, một chuyên gia cho rằng có 2 nguyên nhân chính khiến số lượng các doanh nghiệp giải thể ngày càng gia tăng. Thứ nhất, do làm ăn thua lỗ kéo dài, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động vì không huy động được vốn, tài chính để tiếp tục hoạt động. Đây được xem là nguyên nhân chủ yếu và chiếm tỉ lệ cao nhất trong các doanh nghiệp tiến hành thủ tục giải thể tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.


Thứ hai, do năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp của các cá nhân, tổ chức còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp làm cho tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng đi xuống và không thể phát triển.


Theo Linh Chi


Lao Động


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Việt Nam có đến 53% số doanh nghiệp không có lợi nhuận, 42.000 doanh nghiệp đang chờ giải thể

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố một số liệu đáng chú ý. Trong 8 tháng năm 2018, cả nước có gần 42.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động hoặc chờ giải thể, tăng 45,9% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, tại Diễn đàn chuyên đề Vốn – Tài chính, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ băn khoăn vì sao ở Việt Nam có đến 53% số doanh nghiệp không có lợi nhuận, bên cạnh các nguyên nhân chủ quan khác thì phải chăng do tình trạng vốn mỏng?”.


Viet Nam có den 53% so doanh nghiep không có loi nhuan, 42.000 doanh nghiep dang cho giai the


Bo Ke hoach va Dau tu vua cong bo mot so lieu dang chu y. Trong 8 thang nam 2018, ca nuoc co gan 42.000 doanh nghiep tam ngung hoat dong hoac cho giai the, tang 45,9% so voi cung ky nam truoc. Truoc do, tai Dien dan chuyen de Von – Tai chinh, Pho Thu tuong Vuong Dinh Hue bay to ban khoan vi sao o Viet Nam co den 53% so doanh nghiep khong co loi nhuan, ben canh cac nguyen nhan chu quan khac thi phai chang do tinh trang von mong?”.


Ly giai ve su gia tang so luong doanh nghiep cho giai the trong 8 thang qua, dai dien cua Bo Ke hoach va Dau tu cho rang ke tu thang 4.2018 den nay, cac dia phuong dang tich cuc trien khai cong tac chuan hoa, lam sach du lieu ve doanh nghiep nham loai bo cac doanh nghiep da thanh lap tu rat lau nhung khong con hoat dong; sau khi ra soat, nhung doanh nghiep do duoc chuyen sang tinh trang cho giai the.


So doanh nghiep hoan tat thu tuc giai the trong 8 thang dau nam 2018 cua ca nuoc la 9.135 doanh nghiep, tang 17,8% so voi cung ky nam 2017.


Theo mot so chuyen gia, dieu dang lo ngai la thoi gian qua, phan nhieu so luong cac doanh nghiep giai the den tu khu vuc kinh te tu nhan. Voi vai tro la thuoc do suc khoe nen kinh te khi khu vuc kinh te tu nhan dong gop hon 2/3 tong san pham noi dia (GDP), 3/4 gia tri san xuat cong nghiep va tao nhieu viec lam moi cho nen kinh te, thi dieu do cho thay cac doanh nghiep con yeu kem trong hoat dong va suc canh tranh chua cao.


Moi day, tai Dien dan chuyen de Von - Tai chinh, voi chu de “Mo rong thi truong von - tai chinh Viet Nam, thach thuc va giai phap”, Pho Thu tuong Vuong Dinh Hue cho biet: “Tinh trang hien nay ma Chinh phu rat quan tam la von mong cua cac doanh nghiep, ke ca cac dinh che tai chinh va ngan hang. Theo so lieu den 31.12.2016, co den 53% so doanh nghiep dang hoat dong tai Viet Nam khong co loi nhuan, chi co 47% so doanh nghiep co loi nhuan va co nop thue thu nhap doanh nghiep”.


Pho Thu tuong dat cau hoi, vi sao hoat dong kinh doanh lai thieu kha quan? Mot nen kinh te co den 53% so doanh nghiep khong co loi nhuan, ben canh cac nguyen nhan chu quan khac thi phai chang do tinh trang von mong? Nhieu doanh nghiep hoat dong chu yeu dua vao von vay ngan hang, nhieu doanh nghiep co von chu so huu thap, do do chi phi tai chinh cao cong them cac chi phi khac nhu chi phi tiep can thi truong, chi phi logistics, chi phi thuong mai... khien doanh nghiep kinh doanh chua tot. Ke ca cac ngan hang la noi cung ung von cho nen kinh te thi von cung rat han che”.


Noi ve kho khan cua doanh nghiep khi tiep can von, ong Nguyen Kim Hung - Giam doc Cong ty CP tai cau truc doanh nghiep Viet - cho biet “Nhom doanh nghiep nho va vua gap nhieu kho khan trong viec tiep can von cua ngan hang. Trong khi do, von thuc chi chiem 20-30%, con lai la lien ket tai chinh giua gia dinh, ban be, anh em. Khi ngan hang khong cho vay, trai phieu Chinh phu khong the tiep can, ho buoc phai su dung den nguon von khong chinh thuc hay goi la “tin dung den”. Co nhung doanh nghiep vua va nho, tham chi co toi 60% tong von san xuat kinh doanh la von tu tin dung den.


O goc nhin khac, mot chuyen gia cho rang co 2 nguyen nhan chinh khien so luong cac doanh nghiep giai the ngay cang gia tang. Thu nhat, do lam an thua lo keo dai, doanh nghiep gap nhieu kho khan trong qua trinh hoat dong vi khong huy dong duoc von, tai chinh de tiep tuc hoat dong. Day duoc xem la nguyen nhan chu yeu va chiem ti le cao nhat trong cac doanh nghiep tien hanh thu tuc giai the tai Co quan dang ky kinh doanh.


Thu hai, do nang luc quan ly, dieu hanh doanh nghiep cua cac ca nhan, to chuc con han che, thieu kinh nghiem trong viec quan ly, dieu hanh doanh nghiep lam cho tinh hinh kinh doanh cua doanh nghiep ngay cang di xuong va khong the phat trien.


Theo Linh Chi


Lao Dong


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000