Bị tuyên phải trả cho NH Xây Dựng hơn 1.663 tỷ, BIDV kháng cáo

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ngân hàng Xây Dựng cũng kháng cáo về việc toà sơ thẩm tuyên ngân hàng này phải trả ông Phạm Công Danh hơn 4.500 tỷ đồng.
Bị tuyên phải trả cho NH Xây Dựng hơn 1.663 tỷ, BIDV kháng cáo

Theo nguồn tin từ báo Công an nhân dân, Toà án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã nhận được đơn kháng cáo của một số bị cáo và các tổ chức, cá nhân liên quan trong vụ án xảy ra tại 4 ngân hàng là BIDV, Sacombank, TPBank và Ngân hàng Xây Dựng (VNCB nay là CBBank) gây thiệt hại hơn 6.126 tỷ đồng cho CBBank (còn gọi là vụ Phạm Công Danh giai đoạn 2).


Theo đó, ông Phạm Công Danh- nguyên chủ tịch VNCB và Phan Thành Mai nguyên Tổng giám đốc VNCB đều kháng cáo về phần dân sự, đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tiếp tục xem xét thu hồi một số khoản tiền mà cấp sơ thẩm chưa xem xét.


CBBank cũng kháng cáo không đồng ý trả lại 4.500 tỷ đồng cho Phạm Công Danh theo án tuyên. (Trước đó trong giai đoạn 1 của vụ án đã ghi nhận số tiền 2.371 đồng đang giữ làm vật chứng vụ án vì vậy trong vụ án giai đoạn 2 này còn thu thêm từ CBBank 2.128 tỷ đồng).


Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV) kháng cáo không đồng ý với nhận định của cấp sơ thẩm, cho rằng hơn 1.176 tỷ đồng từ BIDV Sở Giao dịch II, hơn 457 tỷ đồng từ BIDV chi nhánh Hải Vân (tổng cộng hơn 1.663 tỷ) là vật chứng của vụ án nên tuyên thu hồi để trả lại cho ngân hàng CB.


Ông Trần Quí Thanh (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) cũng kháng cáo không đồng ý trả hơn 194 tỷ đồng cho CBBank.


Trong khi đó bị cáo Trầm Bê, Phan Huy Khang, Sacombank và TPBank không có kháng cáo.


Các bị cáo còn lại xin xem xét giảm nhẹ mức án.


Vì sao toà sơ thẩm tuyên BIDV phải trả lại cho CBBank hơn 1.600 tỷ?


Trước đó, tại phiên toà sơ thẩm tuyên án vào đầu tháng 8, Hội đồng xét xử nhận định, thông qua 6 công ty, Phạm Công Danh đã vay 1.800 tỷ đồng từ Sacombank với tài sản đảm bảo bằng tiền gửi của VNCB. Sau khi được giải ngân, số tiền này được Phạm Công Danh chuyển 1.176 tỷ đồng đến BIDV chi nhánh Sở giao dịch 2 và 457 tỷ đồng đến BIDV chi nhánh Hải Vân để trả cho các khoản nợ của Tập đoàn Thiên Thanh và các công ty riêng. Số tiền còn lại 166 tỷ đồng được Phạm Công Danh dùng hết.


HĐXX xác định số tiền trả khoản vay cho Thiên Thanh và các công ty riêng có nguồn gốc từ số tiền vật chứng vụ án, do đó cần được thu hồi trả lại cho CBBank (tên gọi của Ngân hàng Xây dựng - VNCB sau khi được NHNN mua giá 0 đồng).


HĐXX buộc BIDV chi nhánh Sở giao dịch 2 và chi nhánh Hải Vân hoàn trả cho CBBank lần lượt 1.176 tỷ đồng và 457 tỷ đồng. HĐXX cho rằng 1.663 tỷ đồng này là vật chứng vụ án liên quan đến hành vi của Phạm Công Danh trong việc cố ý làm trái tại Sacombank.


Cũng lưu ý thêm, 1.663 tỷ đồng BIDV buộc phải hoàn trả không hề liên quan tới vụ án Phạm Công Danh rút khống 4.700 tỷ đồng từ BIDV. 1.663 tỷ đồng thực chất là tiền do Phạm Công Danh thực hiện sai phạm mà có, dùng để trả nợ vay tại BIDV của Thiên Thanh và công ty con.


Còn lại, việc BIDV cho vay 4.700 tỷ đồng và cấn trừ nợ bằng tài sản đảm bảo và trái phiếu đã không gây thiệt hại cho BIDV trong vụ án. Việc cấn trừ này là hoàn toàn hợp pháp theo kết luận từ HĐXX và BIDV không có nghĩa vụ trả lại CBBank.


Theo PV (Tổng hợp)


Nhịp sống kinh tế


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Bị tuyên phải trả cho NH Xây Dựng hơn 1.663 tỷ, BIDV kháng cáo

Ngân hàng Xây Dựng cũng kháng cáo về việc toà sơ thẩm tuyên ngân hàng này phải trả ông Phạm Công Danh hơn 4.500 tỷ đồng.


Bi tuyên phai tra cho NH Xây Dung hon 1.663 ty, BIDV kháng cáo


Ngan hang Xay Dung cung khang cao ve viec toa so tham tuyen ngan hang nay phai tra ong Pham Cong Danh hon 4.500 ty dong.


Theo nguon tin tu bao Cong an nhan dan, Toa an nhan dan Tp. Ho Chi Minh da nhan duoc don khang cao cua mot so bi cao va cac to chuc, ca nhan lien quan trong vu an xay ra tai 4 ngan hang la BIDV, Sacombank, TPBank va Ngan hang Xay Dung (VNCB nay la CBBank) gay thiet hai hon 6.126 ty dong cho CBBank (con goi la vu Pham Cong Danh giai doan 2).


Theo do, ong Pham Cong Danh- nguyen chu tich VNCB va Phan Thanh Mai nguyen Tong giam doc VNCB deu khang cao ve phan dan su, de nghi Hoi dong xet xu cap phuc tham tiep tuc xem xet thu hoi mot so khoan tien ma cap so tham chua xem xet.


CBBank cung khang cao khong dong y tra lai 4.500 ty dong cho Pham Cong Danh theo an tuyen. (Truoc do trong giai doan 1 cua vu an da ghi nhan so tien 2.371 dong dang giu lam vat chung vu an vi vay trong vu an giai doan 2 nay con thu them tu CBBank 2.128 ty dong).


Ngan hang TMCP Dau tu va phat trien VN (BIDV) khang cao khong dong y voi nhan dinh cua cap so tham, cho rang hon 1.176 ty dong tu BIDV So Giao dich II, hon 457 ty dong tu BIDV chi nhanh Hai Van (tong cong hon 1.663 ty) la vat chung cua vu an nen tuyen thu hoi de tra lai cho ngan hang CB.


Ong Tran Qui Thanh (Tap doan Tan Hiep Phat) cung khang cao khong dong y tra hon 194 ty dong cho CBBank.


Trong khi do bi cao Tram Be, Phan Huy Khang, Sacombank va TPBank khong co khang cao.


Cac bi cao con lai xin xem xet giam nhe muc an.


Vi sao toa so tham tuyen BIDV phai tra lai cho CBBank hon 1.600 ty?


Truoc do, tai phien toa so tham tuyen an vao dau thang 8, Hoi dong xet xu nhan dinh, thong qua 6 cong ty, Pham Cong Danh da vay 1.800 ty dong tu Sacombank voi tai san dam bao bang tien gui cua VNCB. Sau khi duoc giai ngan, so tien nay duoc Pham Cong Danh chuyen 1.176 ty dong den BIDV chi nhanh So giao dich 2 va 457 ty dong den BIDV chi nhanh Hai Van de tra cho cac khoan no cua Tap doan Thien Thanh va cac cong ty rieng. So tien con lai 166 ty dong duoc Pham Cong Danh dung het.


HDXX xac dinh so tien tra khoan vay cho Thien Thanh va cac cong ty rieng co nguon goc tu so tien vat chung vu an, do do can duoc thu hoi tra lai cho CBBank (ten goi cua Ngan hang Xay dung - VNCB sau khi duoc NHNN mua gia 0 dong).


HDXX buoc BIDV chi nhanh So giao dich 2 va chi nhanh Hai Van hoan tra cho CBBank lan luot 1.176 ty dong va 457 ty dong. HDXX cho rang 1.663 ty dong nay la vat chung vu an lien quan den hanh vi cua Pham Cong Danh trong viec co y lam trai tai Sacombank.


Cung luu y them, 1.663 ty dong BIDV buoc phai hoan tra khong he lien quan toi vu an Pham Cong Danh rut khong 4.700 ty dong tu BIDV. 1.663 ty dong thuc chat la tien do Pham Cong Danh thuc hien sai pham ma co, dung de tra no vay tai BIDV cua Thien Thanh va cong ty con.


Con lai, viec BIDV cho vay 4.700 ty dong va can tru no bang tai san dam bao va trai phieu da khong gay thiet hai cho BIDV trong vu an. Viec can tru nay la hoan toan hop phap theo ket luan tu HDXX va BIDV khong co nghia vu tra lai CBBank.


Theo PV (Tong hop)


Nhip song kinh te


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000