Cao tốc 1,5 tỷ USD đầu tiên ở miền Trung có gì đặc biệt?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi trị giá 34,5 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 1,5 tỷ USD) vừa được thông xe. Dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của khu vực miền Trung nói chung và các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi nói riêng.
Cao tốc 1,5 tỷ USD đầu tiên ở miền Trung có gì đặc biệt?

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với chiều dài 140km, tổng mức đầu tư trên 34.500 tỷ đồng, là dự án đường cao tốc đầu tiên tại miền Trung, thuộc dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia - đường bộ cao tốc Bắc-Nam.


Dự án khởi công ngày 19.5.2013, đi qua địa phận TP. Đà Nẵng (7,9km), tỉnh Quảng Nam (91,2km) và tỉnh Quảng Ngãi (40,1km). Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến 139,204km, trong đó tuyến cao tốc có chiều dài 131,5km, đoạn nối tuyến cao tốc với Quốc lộ 1A có chiều dài 7,7km.


Tuyến đường cao tốc này hoàn thành và thông xe toàn tuyến sẽ góp phần kết nối vận chuyển quốc tế của tam giác kinh tế (Lào - Campuchia - Việt Nam) qua hành lang kinh tế Đông Tây.


Dự án được chia thành 13 gói thầu xây lắp chính với tổng mức đầu tư là 34.516 tỷ VNĐ (tương đương 1.640,82 triệu USD); trong đó, vốn vay Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) là 798,56 triệu USD (tương đương 16.799 tỷ đồng), vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) là 590,39 triệu USD(tương đương 12.419 tỷ đồng); công tác giải phóng mặt bằng, di dời công trình công cộng, rà phá bom mìn, thuế VAT, chi phí quản lý dự án…


Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông rất quan trọng đối với sự phát triển của khu kinh tế trọng điểm miền Trung, đặc biệt là liên kết phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch giữa ba khu vực phát triển năng động và có nhiều tiềm năng, thế mạnh: Khu Kinh tế Dung Quất, Khu Kinh tế mở Chu Lai và thành phố Đà Nẵng; liên kết, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống nhân dân của khu vực miền Trung nói chung và các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi nói riêng.






Ngoài ra, tuyến đường này cũng sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo đảm giao thông thông suốt, cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân trong khu vực vốn thường xuyên bị ngập lụt nặng nề trong mùa mưa lũ.


Phát biểu tại lễ thông xe, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các công trình phụ trợ trên tuyến (đường gom, hệ thống rào chắn, biển báo…).


Yêu cầu VEC chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước trong tổ chức quản lý khai thác, bảo trì công trình, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, vận hành công trình an toàn, thông suốt và hiệu quả.


UBND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các quy hoạch ngành, sản phẩm trên cơ sở tái cấu trúc nền kinh tế, gắn với hệ thống hạ tầng giao thông mới để tận dụng cơ hội mà đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mang lại, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là tiềm năng kinh tế biển của các tỉnh. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết để huy động nguồn lực, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, phong trào.


Các địa phương cũng cần phối hợp với Bộ GTVT, VEC kịp thời hỗ trợ, phối hợp xây dựng các hạng mục công trình kết nối nhằm phát huy cao nhất hiệu quả của toàn bộ tuyến đường, phục vụ kinh tế, đời sống của nhân dân.


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị quản lý và người dân cần chung tay chăm lo bảo dưỡng và bảo vệ các công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng cho công trình ngày càng bền vững, phục vụ cho chính người dân.


Theo Nam Phong


Trí Thức Trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Cao tốc 1,5 tỷ USD đầu tiên ở miền Trung có gì đặc biệt?

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi trị giá 34,5 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 1,5 tỷ USD) vừa được thông xe. Dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của khu vực miền Trung nói chung và các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi nói riêng.


Cao toc 1,5 ty USD dau tiên o mien Trung có gì dac biet?


Cao toc Da Nang-Quang Ngai tri gia 34,5 nghin ty dong (tuong duong khoang 1,5 ty USD) vua duoc thong xe. Du an co y nghia quan trong doi voi phat trien kinh te-xa hoi cua khu vuc mien Trung noi chung va cac tinh Da Nang, Quang Nam va Quang Ngai noi rieng.


Du an duong cao toc Da Nang - Quang Ngai voi chieu dai 140km, tong muc dau tu tren 34.500 ty dong, la du an duong cao toc dau tien tai mien Trung, thuoc du an ha tang giao thong trong diem quoc gia - duong bo cao toc Bac-Nam.


Du an khoi cong ngay 19.5.2013, di qua dia phan TP. Da Nang (7,9km), tinh Quang Nam (91,2km) va tinh Quang Ngai (40,1km). Du an co tong chieu dai toan tuyen 139,204km, trong do tuyen cao toc co chieu dai 131,5km, doan noi tuyen cao toc voi Quoc lo 1A co chieu dai 7,7km.


Tuyen duong cao toc nay hoan thanh va thong xe toan tuyen se gop phan ket noi van chuyen quoc te cua tam giac kinh te (Lao - Campuchia - Viet Nam) qua hanh lang kinh te Dong Tay.


Du an duoc chia thanh 13 goi thau xay lap chinh voi tong muc dau tu la 34.516 ty VND (tuong duong 1.640,82 trieu USD); trong do, von vay Co quan hop tac quoc te Nhat Ban (JICA) la 798,56 trieu USD (tuong duong 16.799 ty dong), von vay Ngan hang The gioi (WB) la 590,39 trieu USD(tuong duong 12.419 ty dong); cong tac giai phong mat bang, di doi cong trinh cong cong, ra pha bom min, thue VAT, chi phi quan ly du an…


Day la mot trong nhung du an ha tang giao thong rat quan trong doi voi su phat trien cua khu kinh te trong diem mien Trung, dac biet la lien ket phat trien cong nghiep, dich vu va du lich giua ba khu vuc phat trien nang dong va co nhieu tiem nang, the manh: Khu Kinh te Dung Quat, Khu Kinh te mo Chu Lai va thanh pho Da Nang; lien ket, ho tro phat trien kinh te - xa hoi, quoc phong-an ninh, nang cao doi song nhan dan cua khu vuc mien Trung noi chung va cac tinh/thanh pho Da Nang, Quang Nam va Quang Ngai noi rieng.






Ngoai ra, tuyen duong nay cung se gop phan quan trong trong viec bao dam giao thong thong suot, cuu tro khan cap cho nhan dan trong khu vuc von thuong xuyen bi ngap lut nang ne trong mua mua lu.


Phat bieu tai le thong xe, Pho Thu tuong Trinh Dinh Dung yeu cau Bo GTVT chi dao chu dau tu khan truong hoan thanh cac cong trinh phu tro tren tuyen (duong gom, he thong rao chan, bien bao…).


Yeu cau VEC chap hanh nghiem cac quy dinh cua Nha nuoc trong to chuc quan ly khai thac, bao tri cong trinh, bao dam an toan giao thong, ve sinh moi truong, van hanh cong trinh an toan, thong suot va hieu qua.


UBND cac tinh, thanh pho: Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai ra soat, dieu chinh, bo sung quy hoach phat trien kinh te-xa hoi, cac quy hoach nganh, san pham tren co so tai cau truc nen kinh te, gan voi he thong ha tang giao thong moi de tan dung co hoi ma duong cao toc Da Nang - Quang Ngai mang lai, khai thac co hieu qua tiem nang, loi the, dac biet la tiem nang kinh te bien cua cac tinh. Cung voi do, xay dung ke hoach thuc hien chi tiet de huy dong nguon luc, tranh tinh trang dau tu dan trai, phong trao.


Cac dia phuong cung can phoi hop voi Bo GTVT, VEC kip thoi ho tro, phoi hop xay dung cac hang muc cong trinh ket noi nham phat huy cao nhat hieu qua cua toan bo tuyen duong, phuc vu kinh te, doi song cua nhan dan.


Pho Thu tuong Trinh Dinh Dung cung de nghi cac co quan, don vi quan ly va nguoi dan can chung tay cham lo bao duong va bao ve cac cong trinh, hang muc cong trinh da hoan thanh, bao dam chat luong cho cong trinh ngay cang ben vung, phuc vu cho chinh nguoi dan.


Theo Nam Phong


Tri Thuc Tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000