Tại sao Dược Cửu Long lâm vào tình trạng khó khăn?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Trong bối cảnh hệ số nợ cao, Công ty nên theo đuổi chính sách chi trả cổ tức thấp nhưng trong giai đoạn 2010 – 2011, DCL vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách ổn định cổ tức với mức chi trả khá cao.
Tại sao Dược Cửu Long lâm vào tình trạng khó khăn?


Tỷ suất lợi nhuận thấp so với các công ty cùng ngành

Là một Công ty lớn của ngành dược phẩm, có thương hiệu tốt, tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu của Công ty Dược Cửu Long trong giai đoạn 2009 - 2011 liên tục sụt giảm mạnh, từ mức 19,5% của năm 2009 xuống còn 2,25% năm 2011 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn. Tỷ suất này năm 2011 rất thấp so với các công ty dược cùng ngành như 30,8% của Dược Hậu Giang, 20,2% của Traphaco hay 15,2% của Domesco.


Bảng: Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu


STT


Công ty


Năm 2009


Năm 2010


Năm 2011


1


Công ty cổ phần Dược Cửu Long


19.5%


4.2%


2.25%


2


Công ty cổ phần Dược Hậu Giang


35.6%


29.9%


30.8%


3


Công ty cổ phần Traphaco


17.8%


18.9%


20.2%


4


Công ty cổ phần XNK Y tế Domesco


15.3%


15.2%


15.2%


5


Công ty cổ phần IMEXPHARM


12.3%


13.6%


11.0%


Bài viết này tập trung chỉ ra ba hạn chế cơ bản của Dược Cửu Long đó là: (1) Hoạt động kinh doanh thiếu hiệu quả, (2) Sử dụng đòn bẩy tài chính cao kết hợp với lãi suất tăng mạnh, (3) Chính sách cổ tức chưa phù hợp.


Hoạt động kinh doanh thiếu hiệu quả


Bảng: ROIC của các công ty ngành dược


STT


Công ty


Năm 2009


Năm 2010


Năm 2011


1


Công ty cổ phần Dược Cửu Long


15%


8%


11%


2


Công ty cổ phần Dược Hậu Giang


38%


34%


36%


3


Công ty cổ phần Traphaco


22%


23%


23%


4


Công ty cổ phần XNK Y tế Domesco


20%


19%


19%


5


Công ty cổ phần IMEXPHARM


14%


20%


16%


ROIC = EBIT/(Nợ vay có trả lãi + Vốn chủ sở hữu)


Để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, chúng ta sử dụng chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư ROIC. ROIC năm 2011 chỉ ở mức 11% cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty kém hiệu quả so với nhiều công ty dược phẩm trong cùng ngành, Công ty chỉ chịu được lãi suất vay vốn ở mức 11%, nếu phải vay với lãi suất trên mức này thì việc đi vay sẽ bào mòn lợi nhuận của cổ đông. Đi sâu phân tích cho thấy hiệu quả kinh doanh thấp của Dược Cửu Long xuất phát từ ba nguyên nhân chính: (1) chính sách bán chịu dễ dãi dẫn đến nợ phải thu tăng cao, (2) hiệu suất khai thác tài sản cố định thấp do khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm và (3) quản lý chi phí sản xuất chưa hiệu quả.


Chính sách bán chịu dễ dãi dẫn đến bị chiếm dụng vốn lớn


Bảng: Kỳ thu tiền bình quân (ngày)


STT


Công ty


Năm 2009


Năm 2010


Năm 2011


1


Công ty cổ phần Dược Cửu Long


141


192


185


2


Công ty cổ phần Dược Hậu Giang


61


79


69


3


Công ty cổ phần Traphaco


104


112


85


4


Công ty cổ phần XNK Y tế Domesco


68


64


76


5


Công ty cổ phần IMEXPHARM


96


94


90


Kỳ thu tiền bình quân của Công ty đang gia tăng một cách đáng lo ngại và đang ở mức cao so với các doanh nghiệp dược phẩm cùng ngành. Ví dụ năm 2011, kỳ thu tiền bình quân của Công ty ở mức 185 ngày, cao hơn rất nhiều so với mức 90 ngày của Imexpharm, 85 ngày của Traphaco, 69 ngày của Dược Hậu Giang. Điều này cho thấy chính sách bán chịu của Công ty dễ dãi và có thể đã có nhiều khách hàng không thanh toán đúng hạn dẫn đến Công ty bị chiếm dụng vốn lớn.


Hiệu suất sử dụng vốn cố định thấp do gặp khó khăn trong tiêu thụ


Bảng: Hiệu suất sử dụng vốn cố định


STT


Công ty


Năm 2009


Năm 2010


Năm 2011


1


Công ty cổ phần Dược Cửu Long


2.2


2.1


2.8


2


Công ty cổ phần Dược Hậu Giang


7.4


6.7


5.4


3


Công ty cổ phần Traphaco


12.5


10.0


5.7


4


Công ty cổ phần XNK Y tế Domesco


4.8


4.3


4.0


5


Công ty cổ phần IMEXPHARM


4.3


3.7


3.6


Hiệu suất sử dụng vốn cố định của Dược Cửu Long khá thấp so với các doanh nghiệp trong cùng ngành. Ví dụ năm 2011, hiệu suất sử dụng vốn cố định của Công ty chỉ bằng 2,8 lần, tức là một đồng vốn cố định chỉ tạo ra 2,8 đồng doanh thu thuần, khá thấp so với mức 5,7 lần của Traphaco, 5,4 lần của Dược Hậu Giang hay 4,0 lần của Domesco. Hiệu suất sử dụng vốn cố định thấp xuất phát từ việc Công ty gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm dẫn đến không phát huy hết công suất của thiết bị và điều này dẫn đến chi phí khấu hao trên một đơn vị sản phẩm tiêu thụ tăng lên và làm tăng giá thành sản phẩm.


Quản lý chi phí sản xuất chưa hiệu quả


Bảng: Tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần


STT


Công ty


Năm 2009


Năm 2010


Năm 2011


1


Công ty cổ phần Dược Cửu Long


76%


73%


76%


2


Công ty cổ phần Dược Hậu Giang


47%


50%


53%


3


Công ty cổ phần Traphaco


71%


69%


62%


4


Công ty cổ phần XNK Y tế Domesco


70%


70%


67%


5


Công ty cổ phần IMEXPHARM


56%


54%


50%


Bảng số liệu cho thấy, tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần của Dược Cửu Long là cao nhất trong các công ty thuộc ngành dược phẩm. Ví dụ năm 2011, tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần của Công ty là 76%, cao hơn rất nhiều so với mức 67% của Domesco, 62% của Traphaco, 53% của Dược Hậu Giang. Điều này cho thấy điểm yếu của Công ty trong quản lý chi phí và giá thành sản xuất.


Việc sử dụng đòn bẩy tài chính cao nhưng không hiệu quả


Các công ty lớn của ngành dược phẩm thường có hệ số nợ thấp do quy mô lợi nhuận lớn và thực hiện chính sách chi trả cổ tức thấp nhằm ưu tiên giữ lại lợi nhuận tái đầu tư, ít sử dụng vốn vay. Tuy nhiên, khác với các công ty trong ngành, Dược Cửu long duy trì một hệ số đòn bẩy tài chính rất cao, đặc biệt bất lợi trong bối cảnh lãi suất gia tăng mạnh. Hệ số nợ trên tổng tài sản của DCL luôn “đội sổ” ở mức cao nhất trong các công ty lớn của ngành dược phẩm. Trong giai đoạn 4 năm 2008 – 2011, Công ty không bổ sung nguồn vốn mới bằng phát hành cổ phiếu để hỗ trợ cho tăng trưởng, bên cạnh đó, do nguồn lợi nhuận sau thuế thấp dẫn đến nguồn tài trợ cho tăng trưởng hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn vốn vay và dẫn đến hệ số nợ “tăng phi mã”.


Bảng: Hệ số nợ trên tổng tài sản


STT


Công ty


Cuối 2009


Cuối 2010


Cuối 2011


1


Công ty cổ phần Dược Cửu Long


55%


65%


69%


2


Công ty cổ phần Dược Hậu Giang


33%


29%


29%


3


Công ty cổ phần Traphaco


30%


40%


48%


4


Công ty cổ phần XNK Y tế Domesco


30%


29%


30%


5


Công ty cổ phần IMEXPHARM


27%


22%


14%


Vì ROIC của Công ty rất thấp, ví dụ năm 2011 chỉ là 11%, trong bối cảnh lãi suất trong giai đoạn 2010 – 2011 tăng cao, có thời điểm lên tới trên 20%/năm, điều này đã bào mòn lợi nhuận và đè nặng áp lực trả nợ lên Công ty. Vì vậy, đòn bẩy tài chính lớn cộng với lãi suất cao là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ suất lợi nhuận thấp của Công ty.


Chính sách cổ tức không hỗ trợ tốt cho việc giảm hệ số nợ


Một lý do quan trọng thứ ba đóng góp vào sự gia tăng hệ số nợ này là chính sách cổ tức của Công ty không phù hợp. Trong bối cảnh hệ số nợ cao, Công ty nên theo đuổi chính sách chi trả cổ tức thấp như một công cụ để giảm hệ số nợ trong dài hạn. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2010 – 2011, Công ty vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách ổn định cổ tức với mức chi trả khá cao. Điều này càng khiến cho Công ty gặp khó khăn về nguồn vốn chủ sở hữu và gây áp lực nên khả năng thanh toán của Công ty.


Bảng: Tỷ lệ chi trả cổ tức của Dược Cửu Long


STT


Công ty


Năm 2009


Năm 2010


Năm 2011E


1


Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)


56.4


11.7


6


2


Chi trả cổ tức tiền mặt (tỷ đồng)


14.3


19.53


Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)


25%


167%Số liệu năm 2010 – 2011 cho thấy, trong điều kiện lợi nhuận sau thuế eo hẹp, Công ty vẫn rất “hào phóng” trong việc chi trả cổ tức. Sau khi có báo cáo kiểm toán năm 2010, với việc giảm mạnh lợi nhuận so với trước kiểm toán, việc chi trước cổ tức khiến DCL chi vượt quá quy mô lợi nhuận sau thuế của năm. Một phần cổ tức năm 2010 thực hiện chi trả đầu năm 2011 nên dù có lãi năm 2011 nhưng lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2011 bị lỗ luỹ kế là xấp xỉ 9 tỷ đồng.


Năm 2011, DCL đặt kế hoạch đầu năm với 20% cổ tức. Tuy nhiên, việc lãi sau thuế trong năm chỉ vỏn vẹn 6 tỷ đồng cộng với việc âm LNST chưa phân phối do chi quá tay năm 2010 khiến doanh nghiệp-tuy chưa có phán quyết cuối cùng về cổ tức-khả năng không thể chi.


Những định hướng cải thiện hiệu quả kinh doanh


Ngành dược đang có mức độ cạnh tranh cao và các doanh nghiệp khác trong ngành đang chuẩn bị hành trang tốt cho cuộc cạnh tranh này bằng một cấu trúc vốn vững mạnh và chính sách chi trả cổ tức thấp. Để vượt qua khó khăn, cải thiện năng lực cạnh tranh và khả năng sinh lời, Công ty nên thực hiện những giải pháp sau:


- Thứ nhất, cần tái cấu trúc lại nguồn vốn theo hướng bổ sung vốn chủ sở hữu và giảm nợ vay thông qua huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu, ưu tiên phát hành cho đối tác chiến lược có thể giúp Công ty phát triển ngành kinh doanh dược phẩm. Nếu không, với cấu trúc vốn có hệ số nợ cao như vậy, tăng trưởng sẽ chững lại và Công ty có thể để thị trường rơi vào tay đối thủ cạnh tranh.


- Thứ hai, xem xét chuyển đổi chính sách cổ tức hiện tại sang chi trả cổ tức tượng trưng với tỷ lệ thấp hoặc thậm chí là không chi trả cổ tức như một chiến lược giảm hệ số nợ trong dài hạn và chỉ khi hệ số nợ về ngưỡng an toàn thì mới nâng dần tỷ lệ chi trả cổ tức.


- Thứ ba, cần xem xét lại chính sách bán chịu theo hướng thực hiện rà soát lại uy tín tín dụng khách hàng, tích cực thu hồi công nợ, tập trung vào khâu thẩm định uy tín tín dụng của khách hàng khi quyết định bán chịu.


- Thứ tư, cần có những biện pháp cụ thể để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, khai thác tốt hơn công suất của tài sản cố định và thực hành các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất.


Tuấn DươngTheo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Tại sao Dược Cửu Long lâm vào tình trạng khó khăn?

Trong bối cảnh hệ số nợ cao, Công ty nên theo đuổi chính sách chi trả cổ tức thấp nhưng trong giai đoạn 2010 – 2011, DCL vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách ổn định cổ tức với mức chi trả khá cao.


Tai sao Duoc Cuu Long lam vao tinh trang kho khan?


Trong boi canh he so no cao, Cong ty nen theo duoi chinh sach chi tra co tuc thap nhung trong giai doan 2010 – 2011, DCL van tiep tuc theo duoi chinh sach on dinh co tuc voi muc chi tra kha cao.Ty suat loi nhuan thap so voi cac cong ty cung nganh

La mot Cong ty lon cua nganh duoc pham, co thuong hieu tot, tuy nhien, ty suat loi nhuan von chu so huu cua Cong ty Duoc Cuu Long trong giai doan 2009 - 2011 lien tuc sut giam manh, tu muc 19,5% cua nam 2009 xuong con 2,25% nam 2011 cho thay hoat dong kinh doanh cua Cong ty dang gap rat nhieu kho khan. Ty suat nay nam 2011 rat thap so voi cac cong ty duoc cung nganh nhu 30,8% cua Duoc Hau Giang, 20,2% cua Traphaco hay 15,2% cua Domesco.


Bang: Ty suat loi nhuan von chu so huu


STT


Cong ty


Nam 2009


Nam 2010


Nam 2011


1


Cong ty co phan Duoc Cuu Long


19.5%


4.2%


2.25%


2


Cong ty co phan Duoc Hau Giang


35.6%


29.9%


30.8%


3


Cong ty co phan Traphaco


17.8%


18.9%


20.2%


4


Cong ty co phan XNK Y te Domesco


15.3%


15.2%


15.2%


5


Cong ty co phan IMEXPHARM


12.3%


13.6%


11.0%


Bai viet nay tap trung chi ra ba han che co ban cua Duoc Cuu Long do la: (1) Hoat dong kinh doanh thieu hieu qua, (2) Su dung don bay tai chinh cao ket hop voi lai suat tang manh, (3) Chinh sach co tuc chua phu hop.


Hoat dong kinh doanh thieu hieu qua


Bang: ROIC cua cac cong ty nganh duoc


STT


Cong ty


Nam 2009


Nam 2010


Nam 2011


1


Cong ty co phan Duoc Cuu Long


15%


8%


11%


2


Cong ty co phan Duoc Hau Giang


38%


34%


36%


3


Cong ty co phan Traphaco


22%


23%


23%


4


Cong ty co phan XNK Y te Domesco


20%


19%


19%


5


Cong ty co phan IMEXPHARM


14%


20%


16%


ROIC = EBIT/(No vay co tra lai + Von chu so huu)


De danh gia hieu qua hoat dong kinh doanh, chung ta su dung chi tieu ty suat loi nhuan tren von dau tu ROIC. ROIC nam 2011 chi o muc 11% cho thay hoat dong kinh doanh cua Cong ty kem hieu qua so voi nhieu cong ty duoc pham trong cung nganh, Cong ty chi chiu duoc lai suat vay von o muc 11%, neu phai vay voi lai suat tren muc nay thi viec di vay se bao mon loi nhuan cua co dong. Di sau phan tich cho thay hieu qua kinh doanh thap cua Duoc Cuu Long xuat phat tu ba nguyen nhan chinh: (1) chinh sach ban chiu de dai dan den no phai thu tang cao, (2) hieu suat khai thac tai san co dinh thap do kho khan trong tieu thu san pham va (3) quan ly chi phi san xuat chua hieu qua.


Chinh sach ban chiu de dai dan den bi chiem dung von lon


Bang: Ky thu tien binh quan (ngay)


STT


Cong ty


Nam 2009


Nam 2010


Nam 2011


1


Cong ty co phan Duoc Cuu Long


141


192


185


2


Cong ty co phan Duoc Hau Giang


61


79


69


3


Cong ty co phan Traphaco


104


112


85


4


Cong ty co phan XNK Y te Domesco


68


64


76


5


Cong ty co phan IMEXPHARM


96


94


90


Ky thu tien binh quan cua Cong ty dang gia tang mot cach dang lo ngai va dang o muc cao so voi cac doanh nghiep duoc pham cung nganh. Vi du nam 2011, ky thu tien binh quan cua Cong ty o muc 185 ngay, cao hon rat nhieu so voi muc 90 ngay cua Imexpharm, 85 ngay cua Traphaco, 69 ngay cua Duoc Hau Giang. Dieu nay cho thay chinh sach ban chiu cua Cong ty de dai va co the da co nhieu khach hang khong thanh toan dung han dan den Cong ty bi chiem dung von lon.


Hieu suat su dung von co dinh thap do gap kho khan trong tieu thu


Bang: Hieu suat su dung von co dinh


STT


Cong ty


Nam 2009


Nam 2010


Nam 2011


1


Cong ty co phan Duoc Cuu Long


2.2


2.1


2.8


2


Cong ty co phan Duoc Hau Giang


7.4


6.7


5.4


3


Cong ty co phan Traphaco


12.5


10.0


5.7


4


Cong ty co phan XNK Y te Domesco


4.8


4.3


4.0


5


Cong ty co phan IMEXPHARM


4.3


3.7


3.6


Hieu suat su dung von co dinh cua Duoc Cuu Long kha thap so voi cac doanh nghiep trong cung nganh. Vi du nam 2011, hieu suat su dung von co dinh cua Cong ty chi bang 2,8 lan, tuc la mot dong von co dinh chi tao ra 2,8 dong doanh thu thuan, kha thap so voi muc 5,7 lan cua Traphaco, 5,4 lan cua Duoc Hau Giang hay 4,0 lan cua Domesco. Hieu suat su dung von co dinh thap xuat phat tu viec Cong ty gap kho khan trong tieu thu san pham dan den khong phat huy het cong suat cua thiet bi va dieu nay dan den chi phi khau hao tren mot don vi san pham tieu thu tang len va lam tang gia thanh san pham.


Quan ly chi phi san xuat chua hieu qua


Bang: Ty le gia von hang ban tren doanh thu thuan


STT


Cong ty


Nam 2009


Nam 2010


Nam 2011


1


Cong ty co phan Duoc Cuu Long


76%


73%


76%


2


Cong ty co phan Duoc Hau Giang


47%


50%


53%


3


Cong ty co phan Traphaco


71%


69%


62%


4


Cong ty co phan XNK Y te Domesco


70%


70%


67%


5


Cong ty co phan IMEXPHARM


56%


54%


50%


Bang so lieu cho thay, ty le gia von hang ban tren doanh thu thuan cua Duoc Cuu Long la cao nhat trong cac cong ty thuoc nganh duoc pham. Vi du nam 2011, ty le gia von hang ban tren doanh thu thuan cua Cong ty la 76%, cao hon rat nhieu so voi muc 67% cua Domesco, 62% cua Traphaco, 53% cua Duoc Hau Giang. Dieu nay cho thay diem yeu cua Cong ty trong quan ly chi phi va gia thanh san xuat.


Viec su dung don bay tai chinh cao nhung khong hieu qua


Cac cong ty lon cua nganh duoc pham thuong co he so no thap do quy mo loi nhuan lon va thuc hien chinh sach chi tra co tuc thap nham uu tien giu lai loi nhuan tai dau tu, it su dung von vay. Tuy nhien, khac voi cac cong ty trong nganh, Duoc Cuu long duy tri mot he so don bay tai chinh rat cao, dac biet bat loi trong boi canh lai suat gia tang manh. He so no tren tong tai san cua DCL luon “doi so” o muc cao nhat trong cac cong ty lon cua nganh duoc pham. Trong giai doan 4 nam 2008 – 2011, Cong ty khong bo sung nguon von moi bang phat hanh co phieu de ho tro cho tang truong, ben canh do, do nguon loi nhuan sau thue thap dan den nguon tai tro cho tang truong hoan toan phu thuoc vao nguon von vay va dan den he so no “tang phi ma”.


Bang: He so no tren tong tai san


STT


Cong ty


Cuoi 2009


Cuoi 2010


Cuoi 2011


1


Cong ty co phan Duoc Cuu Long


55%


65%


69%


2


Cong ty co phan Duoc Hau Giang


33%


29%


29%


3


Cong ty co phan Traphaco


30%


40%


48%


4


Cong ty co phan XNK Y te Domesco


30%


29%


30%


5


Cong ty co phan IMEXPHARM


27%


22%


14%


Vi ROIC cua Cong ty rat thap, vi du nam 2011 chi la 11%, trong boi canh lai suat trong giai doan 2010 – 2011 tang cao, co thoi diem len toi tren 20%/nam, dieu nay da bao mon loi nhuan va de nang ap luc tra no len Cong ty. Vi vay, don bay tai chinh lon cong voi lai suat cao la mot trong nhung nguyen nhan chinh dan den ty suat loi nhuan thap cua Cong ty.


Chinh sach co tuc khong ho tro tot cho viec giam he so no


Mot ly do quan trong thu ba dong gop vao su gia tang he so no nay la chinh sach co tuc cua Cong ty khong phu hop. Trong boi canh he so no cao, Cong ty nen theo duoi chinh sach chi tra co tuc thap nhu mot cong cu de giam he so no trong dai han. Tuy nhien, trong giai doan 2010 – 2011, Cong ty van tiep tuc theo duoi chinh sach on dinh co tuc voi muc chi tra kha cao. Dieu nay cang khien cho Cong ty gap kho khan ve nguon von chu so huu va gay ap luc nen kha nang thanh toan cua Cong ty.


Bang: Ty le chi tra co tuc cua Duoc Cuu Long


STT


Cong ty


Nam 2009


Nam 2010


Nam 2011E


1


Loi nhuan sau thue (ty dong)


56.4


11.7


6


2


Chi tra co tuc tien mat (ty dong)


14.3


19.53


Ty le chi tra co tuc (%)


25%


167%So lieu nam 2010 – 2011 cho thay, trong dieu kien loi nhuan sau thue eo hep, Cong ty van rat “hao phong” trong viec chi tra co tuc. Sau khi co bao cao kiem toan nam 2010, voi viec giam manh loi nhuan so voi truoc kiem toan, viec chi truoc co tuc khien DCL chi vuot qua quy mo loi nhuan sau thue cua nam. Mot phan co tuc nam 2010 thuc hien chi tra dau nam 2011 nen du co lai nam 2011 nhung loi nhuan chua phan phoi cuoi nam 2011 bi lo luy ke la xap xi 9 ty dong.


Nam 2011, DCL dat ke hoach dau nam voi 20% co tuc. Tuy nhien, viec lai sau thue trong nam chi von ven 6 ty dong cong voi viec am LNST chua phan phoi do chi qua tay nam 2010 khien doanh nghiep-tuy chua co phan quyet cuoi cung ve co tuc-kha nang khong the chi.


Nhung dinh huong cai thien hieu qua kinh doanh


Nganh duoc dang co muc do canh tranh cao va cac doanh nghiep khac trong nganh dang chuan bi hanh trang tot cho cuoc canh tranh nay bang mot cau truc von vung manh va chinh sach chi tra co tuc thap. De vuot qua kho khan, cai thien nang luc canh tranh va kha nang sinh loi, Cong ty nen thuc hien nhung giai phap sau:


- Thu nhat, can tai cau truc lai nguon von theo huong bo sung von chu so huu va giam no vay thong qua huy dong von bang phat hanh co phieu, uu tien phat hanh cho doi tac chien luoc co the giup Cong ty phat trien nganh kinh doanh duoc pham. Neu khong, voi cau truc von co he so no cao nhu vay, tang truong se chung lai va Cong ty co the de thi truong roi vao tay doi thu canh tranh.


- Thu hai, xem xet chuyen doi chinh sach co tuc hien tai sang chi tra co tuc tuong trung voi ty le thap hoac tham chi la khong chi tra co tuc nhu mot chien luoc giam he so no trong dai han va chi khi he so no ve nguong an toan thi moi nang dan ty le chi tra co tuc.


- Thu ba, can xem xet lai chinh sach ban chiu theo huong thuc hien ra soat lai uy tin tin dung khach hang, tich cuc thu hoi cong no, tap trung vao khau tham dinh uy tin tin dung cua khach hang khi quyet dinh ban chiu.


- Thu tu, can co nhung bien phap cu the de day manh tieu thu san pham, khai thac tot hon cong suat cua tai san co dinh va thuc hanh cac bien phap tiet kiem chi phi san xuat.


Tuan DuongTheo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000