Thaco chính thức đưa người vào "ghế nóng" HAGL Agrico

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Sau khi ký kết hợp tác với Thaco vào ngày 8/8, đến nay Thaco đã chính thức đưa lãnh đạo vào HAGL Agrico.
Thaco chính thức đưa người vào

Sau khi nhân sự Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) từ nhiệm tháng 8 vừa qua, mới đây Tập đoàn đã chính thức có người mới thay thế.


Trong đó, hai thành viên HĐQT mới là ông Nguyễn Hùng Minh và ông Trần Bảo Sơn, hiện là nhân sự tại Ô tô Trường Hải (Thaco, THA). Cụ thể,


+ Ông Nguyễn Hùng Minh bắt đầu làm việc tại Thaco từ năm 1997, hiện ông đang là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Thaco.


+ Còn ông Trần Bảo Sơn cũng tham gia Thaco từ năm 1997, hiện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thaco.


Về Ban Kiểm soát, ông Đặng Công Trực – Thành viên Ban Kiểm soát Thaco – cũng chính thức được tham gia vào Ban Kiểm soát HAGL Agrico.


Trước đó, nhằm ngày 23/8, HĐQT HAGL Agrico đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên của ông Đoàn Nguyên Thu, em trai Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức vào ngày 7/8 và của ông Nguyễn Ngọc Ánh vào ngày 10/8. Cùng với đó, bà Nguyễn Thị Hải Yến cũng có đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát vào ngày 6/8.


Như vậy, sau khi ký kết hợp tác với Thaco vào ngày 8/8, đến nay Thaco đã chính thức đưa lãnh đạo vào HAGL Agrico. Tại HAGL Agrico, Thaco và nhóm cổ đông sẽ sở hữu 35% tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng. Theo lộ trình đầu tư, Thaco cam kết sẽ thu xếp để cơ cấu lại các khoản nợ vay, đồng thời đầu tư mở rộng diện tích trồng cây ăn trái, dự kiến trong năm 2019 và 2020 sẽ tăng từ 12.000 ha lên 30.000 ha, tập trung vào 4 loại cây chiến lược là chuối, thanh long, bưởi da xanh, mít.


Mới đây, sau nhiều ý kiến của kiểm toán về tình hình kinh doanh nửa đầu năm, phía HAGL đã có phản hồi. Trong đó, liên quan đến việc nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn 5.429 tỷ đồng và đã vi phạm một số điều khoản của các khoản trái phiếu.


HAGL nhấn mạnh, trong 5.429 tỷ đồng chênh lệch nợ ngắn hạn của Tập đoàn vượt quá tài sản ngắn hạn, thì có khoản nợ phải trả ngắn hạn khác đối với Thaco thông qua cá nhân ông Đoàn Nguyên Đức với số tiền là 1.557,5 tỷ đồng, đây là khoản tiền mượn tạm và đã được hoàn trả trong tháng 8/2018 từ nguồn trái phiếu chuyển đổi. Theo thỏa thuận Đầu tư và Hợp tác toàn diện thì trái chủ là Thaco cam kết sẽ chuyển đổi gói trái phiếu này thành vốn vào ngày đáo hạn là ngày 3/8/2019.


Mặt khác, số chênh lệch còn lại sẽ được nhóm Công ty dùng nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh để bổ sung, cụ thể:


+ Mảng cây ăn trái: Trong 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu từ hoạt động kinh doanh trái cây đạt 1.871 tỷ đồng. Tập đoàn đang tiếp tục đẩy mạnh khai thác những loại cây đến tuổi thu hoạch, đem lại doanh thu cao như thanh long, chuối. Trong những năm sắp tới, những loại cây có giá trị kinh tế cao như xoài, bơ, sầu riêng... đến tuổi khai thác sẽ đem lại cho Tập đoàn nguồn thu tăng mạnh.


+ Mảng cao su: Tập đoàn tiếp tục chăm sóc đợi đến khi giá cao su khả quan sẽ khai thác. Tại thời điểm 30/6/2018, Tập đoàn đã trồng được 49.916 ha cao su, trong đó đã khai thác là 20.129 ha. Dự kiến, trong những năm sắp tới, khi diện tích cao su đến tuổi khai thác được đưa vào thu hoạch ngày càng nhiều, Tập đoàn sẽ có nguồn thu lớn từ hoạt động kinh doanh này.


Tri Túc


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Thaco chính thức đưa người vào "ghế nóng" HAGL Agrico

Sau khi ký kết hợp tác với Thaco vào ngày 8/8, đến nay Thaco đã chính thức đưa lãnh đạo vào HAGL Agrico.


Thaco chinh thuc dua nguoi vao "ghe nong" HAGL Agrico


Sau khi ky ket hop tac voi Thaco vao ngay 8/8, den nay Thaco da chinh thuc dua lanh dao vao HAGL Agrico.


Sau khi nhan su Nong nghiep Hoang Anh Gia Lai (HAGL Agrico) tu nhiem thang 8 vua qua, moi day Tap doan da chinh thuc co nguoi moi thay the.


Trong do, hai thanh vien HDQT moi la ong Nguyen Hung Minh va ong Tran Bao Son, hien la nhan su tai O to Truong Hai (Thaco, THA). Cu the,


+ Ong Nguyen Hung Minh bat dau lam viec tai Thaco tu nam 1997, hien ong dang la Pho Chu tich thuong truc HDQT Thaco.


+ Con ong Tran Bao Son cung tham gia Thaco tu nam 1997, hien giu chuc vu Pho Tong Giam doc Thaco.


Ve Ban Kiem soat, ong Dang Cong Truc – Thanh vien Ban Kiem soat Thaco – cung chinh thuc duoc tham gia vao Ban Kiem soat HAGL Agrico.


Truoc do, nham ngay 23/8, HDQT HAGL Agrico da nhan duoc don tu nhiem thanh vien cua ong Doan Nguyen Thu, em trai Chu tich Doan Nguyen Duc vao ngay 7/8 va cua ong Nguyen Ngoc Anh vao ngay 10/8. Cung voi do, ba Nguyen Thi Hai Yen cung co don tu nhiem Thanh vien Ban Kiem soat vao ngay 6/8.


Nhu vay, sau khi ky ket hop tac voi Thaco vao ngay 8/8, den nay Thaco da chinh thuc dua lanh dao vao HAGL Agrico. Tai HAGL Agrico, Thaco va nhom co dong se so huu 35% tong so co phan cua Cong ty, voi tong so von dau tu hon 3.800 ty dong. Theo lo trinh dau tu, Thaco cam ket se thu xep de co cau lai cac khoan no vay, dong thoi dau tu mo rong dien tich trong cay an trai, du kien trong nam 2019 va 2020 se tang tu 12.000 ha len 30.000 ha, tap trung vao 4 loai cay chien luoc la chuoi, thanh long, buoi da xanh, mit.


Moi day, sau nhieu y kien cua kiem toan ve tinh hinh kinh doanh nua dau nam, phia HAGL da co phan hoi. Trong do, lien quan den viec no ngan han vuot qua tai san ngan han 5.429 ty dong va da vi pham mot so dieu khoan cua cac khoan trai phieu.


HAGL nhan manh, trong 5.429 ty dong chenh lech no ngan han cua Tap doan vuot qua tai san ngan han, thi co khoan no phai tra ngan han khac doi voi Thaco thong qua ca nhan ong Doan Nguyen Duc voi so tien la 1.557,5 ty dong, day la khoan tien muon tam va da duoc hoan tra trong thang 8/2018 tu nguon trai phieu chuyen doi. Theo thoa thuan Dau tu va Hop tac toan dien thi trai chu la Thaco cam ket se chuyen doi goi trai phieu nay thanh von vao ngay dao han la ngay 3/8/2019.


Mat khac, so chenh lech con lai se duoc nhom Cong ty dung nguon thu tu hoat dong san xuat kinh doanh de bo sung, cu the:


+ Mang cay an trai: Trong 6 thang dau nam 2018, doanh thu tu hoat dong kinh doanh trai cay dat 1.871 ty dong. Tap doan dang tiep tuc day manh khai thac nhung loai cay den tuoi thu hoach, dem lai doanh thu cao nhu thanh long, chuoi. Trong nhung nam sap toi, nhung loai cay co gia tri kinh te cao nhu xoai, bo, sau rieng... den tuoi khai thac se dem lai cho Tap doan nguon thu tang manh.


+ Mang cao su: Tap doan tiep tuc cham soc doi den khi gia cao su kha quan se khai thac. Tai thoi diem 30/6/2018, Tap doan da trong duoc 49.916 ha cao su, trong do da khai thac la 20.129 ha. Du kien, trong nhung nam sap toi, khi dien tich cao su den tuoi khai thac duoc dua vao thu hoach ngay cang nhieu, Tap doan se co nguon thu lon tu hoat dong kinh doanh nay.


Tri Tuc


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000