Lãi ròng nửa đầu năm giảm đến 27%, Xây dựng Hòa Bình (HBC) nói gì?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Lãi ròng hợp nhất nửa đầu năm 2018 của Xây dựng Hòa Bình (HBC) giảm 27% so với cùng kỳ năm trước, về mức 297,5 tỷ đồng.
Lãi ròng nửa đầu năm giảm đến 27%, Xây dựng Hòa Bình (HBC) nói gì?

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa có giải trình chênh lệch lợi nhuận bán niên 2018 so với cùng kỳ 2017.


Cụ thể, đầu năm 2018 giá nguyên liệu đầu vào tăng, đặc biệt là giá thép tăng 25%, chi phí nhân công tăng, trong đó chi phí bảo hiểm xã hội tăng do việc áp dụng chính sách BHXH mới, một số công trình của công ty phải tạm ngưng thi công do các nguyên nhân từ phía chủ đầu tư; do đó, lợi nhuận gộp nửa đầu năm 2018 của Công ty giảm so với 2017.


Về việc chi phí tài chính tăng và lãi tiền gửi giảm, Công ty cho rằng nửa đầu năm 2018 tổng giá trị các hợp đồng xây dựng tăng cao (khoảng 16.500 tỷ đồng) so với nửa đầu năm 2017 (khoảng 7.600 tỷ đồng) dẫn tới công ty phải vay nợ nhiều và thu nhập tài chính giảm.


Đồng thời, hiệu quả kinh doanh của các công ty liên doanh liên kết giảm so với năm 2017 nên lãi của Xây dựng Hòa Bình trong các công ty liên doanh liên kết giảm.


Kết quả là, lãi ròng hợp nhất nửa đầu năm 2018 của Công ty giảm 27% so với cùng kỳ năm trước, về mức 297,5 tỷ đồng.
Cũng theo BCTC hợp nhất bán niên 2018 đã soát xét của Xây dựng Hòa Bình, tổng tài sản thời điểm 30/6 là 14.030 tỷ đồng, tăng 32 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Vay và nợ và thuê tài chính ngắn hạn 4.591 tỷ đồng, bằng gần 33% tổng tài sản. Cùng kỳ năm 2017, khoản mục này chỉ có giá trị 3.671 tỷ đồng, bằng 28% tổng tài sản.


Trên thị trường, cổ phiếu HBC của Công ty đang dò đáy tại mức 22.500 đồng/cp.


Biến động cổ phiếu HBC 1 năm qua.
Tri Túc


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Lãi ròng nửa đầu năm giảm đến 27%, Xây dựng Hòa Bình (HBC) nói gì?

Lãi ròng hợp nhất nửa đầu năm 2018 của Xây dựng Hòa Bình (HBC) giảm 27% so với cùng kỳ năm trước, về mức 297,5 tỷ đồng.


Lai rong nua dau nam giam den 27%, Xay dung Hoa Binh (HBC) noi gi?


Lai rong hop nhat nua dau nam 2018 cua Xay dung Hoa Binh (HBC) giam 27% so voi cung ky nam truoc, ve muc 297,5 ty dong.


Tap doan Xay dung Hoa Binh (HBC) vua co giai trinh chenh lech loi nhuan ban nien 2018 so voi cung ky 2017.


Cu the, dau nam 2018 gia nguyen lieu dau vao tang, dac biet la gia thep tang 25%, chi phi nhan cong tang, trong do chi phi bao hiem xa hoi tang do viec ap dung chinh sach BHXH moi, mot so cong trinh cua cong ty phai tam ngung thi cong do cac nguyen nhan tu phia chu dau tu; do do, loi nhuan gop nua dau nam 2018 cua Cong ty giam so voi 2017.


Ve viec chi phi tai chinh tang va lai tien gui giam, Cong ty cho rang nua dau nam 2018 tong gia tri cac hop dong xay dung tang cao (khoang 16.500 ty dong) so voi nua dau nam 2017 (khoang 7.600 ty dong) dan toi cong ty phai vay no nhieu va thu nhap tai chinh giam.


Dong thoi, hieu qua kinh doanh cua cac cong ty lien doanh lien ket giam so voi nam 2017 nen lai cua Xay dung Hoa Binh trong cac cong ty lien doanh lien ket giam.


Ket qua la, lai rong hop nhat nua dau nam 2018 cua Cong ty giam 27% so voi cung ky nam truoc, ve muc 297,5 ty dong.
Cung theo BCTC hop nhat ban nien 2018 da soat xet cua Xay dung Hoa Binh, tong tai san thoi diem 30/6 la 14.030 ty dong, tang 32 ty dong so voi thoi diem dau nam. Vay va no va thue tai chinh ngan han 4.591 ty dong, bang gan 33% tong tai san. Cung ky nam 2017, khoan muc nay chi co gia tri 3.671 ty dong, bang 28% tong tai san.


Tren thi truong, co phieu HBC cua Cong ty dang do day tai muc 22.500 dong/cp.


Bien dong co phieu HBC 1 nam qua.
Tri Tuc


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000