Gemadept chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Trước đó hồi cuối tháng 3/2018 cổ đông Gemadept đã được nhận cổ tức bằng tiền tổng tỷ lệ 80%, trong đó có chia cổ tức đặc biệt tỷ lệ 65%.
Gemadept chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Ngày 18/9 tới đây, CTCP Gemadept (mã chứng khoán GMD) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán vào 28/9/2018.


Năm 2017 Gemadept ghi nhận hơn 581 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 31% so với năm trước đó, trong đó riêng doanh thu từ hoạt động tài chính đóng góp 173 tỷ đồng, các công ty con và công ty liên kết mang về khoản lãi hơn 108 tỷ đồng.


Năm 2018 dự kiến còn là năm lãi đột biến của Gemadept khi công ty liên tục ghi nhận lợi nhuận từ việc "bán con" vào khoản mục "doanh thu tài chính". Theo báo cáo, kết thúc 6 tháng đầu năm 2018 doanh thu tài chính công ty đạt 1.542 tỷ đồng, tăng đột biến so với con số gần 36 tỷ đồng đạt được nửa đầu năm ngoái. Kèm với đó, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 đạt 1.554 tỷ đồng, cũng là mức tăng đột biến.


Giai đoạn cuối tháng 3/2018, ngoài 15% cổ tức bằng tiền trả cho năm 2016, Gemadept đã quyết định chia cổ tức đặc biệt cho cổ đông tỷ lệ 65%. Tổng cộng đợt đó cổ đông Gemadept nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 80%.


Trái với kết quả kinh doanh khả quan, trên thị trường cổ phiếu GMD đã mất đi 20% giá trị kể từ đầu năm 2018 đến nay, giảm từ vùng giá 32.600 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm (giá đã điều chỉnh) xuống còn 26.200 đồng/cổ phiếu như hiện nay.


Diễn biến giá cổ phiếu GMD trong 6 tháng gần đây.
Mai Nguyễn


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Gemadept chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Trước đó hồi cuối tháng 3/2018 cổ đông Gemadept đã được nhận cổ tức bằng tiền tổng tỷ lệ 80%, trong đó có chia cổ tức đặc biệt tỷ lệ 65%.


Gemadept chot quyen nhan co tuc bang tien ty le 15%


Truoc do hoi cuoi thang 3/2018 co dong Gemadept da duoc nhan co tuc bang tien tong ty le 80%, trong do co chia co tuc dac biet ty le 65%.


Ngay 18/9 toi day, CTCP Gemadept (ma chung khoan GMD) se chot danh sach co dong thuc hien chi tra co tuc nam 2017 bang tien ty le 15%, tuong ung co dong so huu 1 co phieu duoc nhan ve 1.500 dong. Thoi gian thanh toan vao 28/9/2018.


Nam 2017 Gemadept ghi nhan hon 581 ty dong loi nhuan sau thue, tang truong 31% so voi nam truoc do, trong do rieng doanh thu tu hoat dong tai chinh dong gop 173 ty dong, cac cong ty con va cong ty lien ket mang ve khoan lai hon 108 ty dong.


Nam 2018 du kien con la nam lai dot bien cua Gemadept khi cong ty lien tuc ghi nhan loi nhuan tu viec "ban con" vao khoan muc "doanh thu tai chinh". Theo bao cao, ket thuc 6 thang dau nam 2018 doanh thu tai chinh cong ty dat 1.542 ty dong, tang dot bien so voi con so gan 36 ty dong dat duoc nua dau nam ngoai. Kem voi do, loi nhuan sau thue 6 thang dau nam 2018 dat 1.554 ty dong, cung la muc tang dot bien.


Giai doan cuoi thang 3/2018, ngoai 15% co tuc bang tien tra cho nam 2016, Gemadept da quyet dinh chia co tuc dac biet cho co dong ty le 65%. Tong cong dot do co dong Gemadept nhan co tuc bang tien ty le 80%.


Trai voi ket qua kinh doanh kha quan, tren thi truong co phieu GMD da mat di 20% gia tri ke tu dau nam 2018 den nay, giam tu vung gia 32.600 dong/co phieu hoi dau nam (gia da dieu chinh) xuong con 26.200 dong/co phieu nhu hien nay.


Dien bien gia co phieu GMD trong 6 thang gan day.
Mai Nguyen


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000