Đơn hàng ồ ạt trong quý 3, cổ phiếu ngành dệt may "cất cánh"

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Cổ phiếu GIL, TCM, TNG đều có mức tăng trên 20% chỉ trong chưa đầy 2 tháng qua.
Đơn hàng ồ ạt trong quý 3, cổ phiếu ngành dệt may

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự bứt phá trong tháng 8 để chấm dứt chuỗi giảm giá 4 tháng liên tiếp. Sự tăng trưởng của thị trường có sự đóng góp lớn từ nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn như dầu khí (GAS, PLX), ngân hàng (BID, CTG, VCB) hay bán lẻ- tiêu dùng (SAB, MWG, PNJ). Tuy nhiên, một nhóm ngành có mức vốn hóa nhỏ cũng có mức tăng trưởng không kém: Dệt may.


Diễn biến giá cổ phiếu TNG, GIL, TCM trong thời gian qua
Ba cổ phiếu nổi bật nhất của nhóm dệt may trong thời gian qua thuộc về CTCP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (TCM: HoSE), CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG: Hnx) và CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL: HoSE).  


Diễn biến khá giống với đường đi của Vn-Index, TCM, TNG và GIl đều tạo đáy ở giai đoạn đầu tháng 7 và đi lên. Tính từ đáy tháng 7 đến giá chốt ngày 31/8, TNG đã tăng 24%, GIL tăng 30% còn TCM tăng được tới gần 40%. Sự tăng trưởng của cổ phiếu ngành dệt may có sự hỗ trợ rất lớn từ yếu tố cơ bản của doanh nghiệp.


Đối với TCM, hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2018 đạt kết quả rất ấn tượng. Doanh thu thuần đạt khoảng 15,4 triệu USD, tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt khoảng 17%.Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1,7 triệu USD (gần 40 tỷ đồng). Mức lợi nhuận của tháng 7/2018 tương đương với 77% lợi nhuận của cả Q3/2017. Lũy kế 7 tháng đầu năm, lợi nhuận của TCM đạt gần 147 tỷ đồng, đạt khoảng 133% so với kế hoạch.


TNG cũng có tháng 7 đột phá với doanh thu tháng đạt 413 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Doanh thu tháng 7/2018 của công ty tương đương với 49% doanh thu của cả Q3/2017. Lợi nhuận sau thuế trong tháng đạt tới 23,6 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 7 tháng đầu năm, TNG thu về gần 91 tỷ đồng LNST, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước.


Cổ phiếu GIL của CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh tiếp tục giữ vững ngôi đầu về lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS). Theo báo cáo tài chính hợp nhất Q2 của công ty, lũy kế 6 tháng đầu năm doanh thu của GIL đạt 1.247 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Tuy vậy, LNST của công ty đạt 64,4 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. EPS 6 tháng đầu năm đạt 4.944 đồng.


Ngoài yếu tố cơ bản của doanh nghiệp, còn một yếu tố khác hỗ trợ cho sự kỳ vọng của nhà đầu tư đối với cổ phiếu nhóm dệt may đó là tỷ giá. Tỷ giá VND/USD đã tăng mạnh ở giai đoạn cuối tháng 6 và tiếp tục neo ở mức cao trong thời gian qua. Dệt may là một trong những nhóm ngành được hưởng lợi từ tỷ giá, và với diễn biến tích cực trong thời gian qua dự kiến giai đoạn 2 quý cuối năm tiếp tục sẽ là thời kỳ bùng nổ lợi nhuận của các doanh nghiệp dệt may.


Mai Ngọc


Theo Nhịp sống kinh tế


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Đơn hàng ồ ạt trong quý 3, cổ phiếu ngành dệt may "cất cánh"

Cổ phiếu GIL, TCM, TNG đều có mức tăng trên 20% chỉ trong chưa đầy 2 tháng qua.


Don hang o at trong quy 3, co phieu nganh det may "cat canh"


Co phieu GIL, TCM, TNG deu co muc tang tren 20% chi trong chua day 2 thang qua.


Thi truong chung khoan Viet Nam da co su but pha trong thang 8 de cham dut chuoi giam gia 4 thang lien tiep. Su tang truong cua thi truong co su dong gop lon tu nhom co phieu co von hoa lon nhu dau khi (GAS, PLX), ngan hang (BID, CTG, VCB) hay ban le- tieu dung (SAB, MWG, PNJ). Tuy nhien, mot nhom nganh co muc von hoa nho cung co muc tang truong khong kem: Det may.


Dien bien gia co phieu TNG, GIL, TCM trong thoi gian qua
Ba co phieu noi bat nhat cua nhom det may trong thoi gian qua thuoc ve CTCP Det may- Dau tu- Thuong mai Thanh Cong (TCM: HoSE), CTCP Dau tu va Thuong mai TNG (TNG: Hnx) va CTCP San xuat kinh doanh Xuat nhap khau Binh Thanh (GIL: HoSE).  


Dien bien kha giong voi duong di cua Vn-Index, TCM, TNG va GIl deu tao day o giai doan dau thang 7 va di len. Tinh tu day thang 7 den gia chot ngay 31/8, TNG da tang 24%, GIL tang 30% con TCM tang duoc toi gan 40%. Su tang truong cua co phieu nganh det may co su ho tro rat lon tu yeu to co ban cua doanh nghiep.


Doi voi TCM, hoat dong san xuat kinh doanh thang 7 nam 2018 dat ket qua rat an tuong. Doanh thu thuan dat khoang 15,4 trieu USD, ty suat loi nhuan tu hoat dong san xuat kinh doanh dat khoang 17%.Loi nhuan sau thue dat gan 1,7 trieu USD (gan 40 ty dong). Muc loi nhuan cua thang 7/2018 tuong duong voi 77% loi nhuan cua ca Q3/2017. Luy ke 7 thang dau nam, loi nhuan cua TCM dat gan 147 ty dong, dat khoang 133% so voi ke hoach.


TNG cung co thang 7 dot pha voi doanh thu thang dat 413 ty dong, tang 46% so voi cung ky. Doanh thu thang 7/2018 cua cong ty tuong duong voi 49% doanh thu cua ca Q3/2017. Loi nhuan sau thue trong thang dat toi 23,6 ty dong, tang gan 50% so voi cung ky nam 2017. Luy ke 7 thang dau nam, TNG thu ve gan 91 ty dong LNST, tang 80% so voi cung ky nam truoc.


Co phieu GIL cua CTCP San xuat kinh doanh Xuat nhap khau Binh Thanh tiep tuc giu vung ngoi dau ve loi nhuan tren moi co phan (EPS). Theo bao cao tai chinh hop nhat Q2 cua cong ty, luy ke 6 thang dau nam doanh thu cua GIL dat 1.247 ty dong, tang 21% so voi cung ky. Tuy vay, LNST cua cong ty dat 64,4 ty dong, tang 31% so voi cung ky nam truoc. EPS 6 thang dau nam dat 4.944 dong.


Ngoai yeu to co ban cua doanh nghiep, con mot yeu to khac ho tro cho su ky vong cua nha dau tu doi voi co phieu nhom det may do la ty gia. Ty gia VND/USD da tang manh o giai doan cuoi thang 6 va tiep tuc neo o muc cao trong thoi gian qua. Det may la mot trong nhung nhom nganh duoc huong loi tu ty gia, va voi dien bien tich cuc trong thoi gian qua du kien giai doan 2 quy cuoi nam tiep tuc se la thoi ky bung no loi nhuan cua cac doanh nghiep det may.


Mai Ngoc


Theo Nhip song kinh te


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000