1 ngày trước phiên tòa ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi đơn yêu cầu hủy xét xử

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Theo lịch dự kiến, ngày 5/9, Tòa án Nhân dân TPHCM sẽ xét xử vụ án ly hôn của vợ chồng chủ Tập đoàn Trung Nguyên. Tuy nhiên, trong sáng 4/9, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã gửi đơn kiến nghị giải quyết khiếu nại khẩn cấp tới Chánh án TAND TPHCM và yêu cầu TAND TPHCM hủy phiên tòa xét xử để giải quyết vụ án theo đúng quy trình tố tụng.
1 ngày trước phiên tòa ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi đơn yêu cầu hủy xét xử

Trong đơn khiếu nại, bà Thảo cho rằng Thẩm phán Nguyễn Văn Xuân, người được phân công giải quyết vụ án ly hôn của vợ chồng bà, đã có những sai phạm, thiếu sót nghiêm trọng.


Cụ thể, bà Thảo cho biết, khi bà gửi đơn đơn khiếu nại ngày 23/8/2018 về Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 3446/2018/QĐXXST-HNGĐ (gọi tắt là "Quyết định 3446") có một số sai phạm, thiếu sót trong quá trình giải quyết vụ án ly hôn thì đến ngày 30/8/2018, Thẩm phán Nguyễn Văn Xuân đã ban hành Công văn số 5174/TATP-TLĐ (gọi tắt là "Công văn 5174").


Công văn này yêu cầu bà Thảo phải trả lời về việc thẩm định giá của 7 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Trung Nguyên nhằm phục vụ cho việc ly hôn và thời hạn trả lời là 15 ngày. Bà Thảo cho rằng, công văn này vượt thẩm quyền giải quyết khiếu nại và trong nội dung của công văn cũng thể hiện nhiều sai phạm trong việc tiến hành tố tụng.


Ngoài ra, theo bà Thảo, suốt từ năm 2015 đến nay, kể từ khi bà bị truất quyền khỏi Trung Nguyên, bà Thảo hoàn toàn không được thông báo về hoạt động kinh doanh và cũng không nhận được 1 đồng cổ tức nào. Trong khi đó, việc định giá tài sản của Trung Nguyên đến nay chưa được thực hiện, và những người điều hành tại Trung Nguyên cũng bất hợp tác với việc kiểm toán công ty theo yêu cầu của tòa - những hoạt động cơ bản và cần thiết cho việc xét xử ly hôn. Vì vậy, bà không thể có căn cứ để trả lời cho thẩm phán Nguyễn Văn Xuân chỉ trong 15 ngày.


Do đó, bà Thảo đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND TPCHM đề nghị xem xét giải quyết các yêu cầu của bà về 4 việc.


Thứ nhất, thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại của bà theo đúng thẩm quyền.


Thứ hai, xem xét thu hồi Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 3446 và chỉ đạo việc khắc phục những vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.


Thứ ba, sớm tiến hành các việc thu thập chứng cứ để thông báo kết quả về Kết luận định giá và Kết quả kiểm toán để các bên thực hiện quyền theo luật định và chỉ đưa vụ án ra xét xử sau khi có Kết luận định giá, Kết quả kiểm toán một cách chính xác, đúng pháp luật.


Thứ tư, việc thu thập chứng cứ cần được hoàn tất, đảm bảo các thủ tục tố tụng được tiến hành đúng pháp luật, tránh việc giải quyết có sai sót, ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự.


Theo Hà My


Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

1 ngày trước phiên tòa ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi đơn yêu cầu hủy xét xử

Theo lịch dự kiến, ngày 5/9, Tòa án Nhân dân TPHCM sẽ xét xử vụ án ly hôn của vợ chồng chủ Tập đoàn Trung Nguyên. Tuy nhiên, trong sáng 4/9, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã gửi đơn kiến nghị giải quyết khiếu nại khẩn cấp tới Chánh án TAND TPHCM và yêu cầu TAND TPHCM hủy phiên tòa xét xử để giải quyết vụ án theo đúng quy trình tố tụng.


1 ngay truoc phien toa ly hon, ba Le Hoang Diep Thao gui don yeu cau huy xet xu


Theo lich du kien, ngay 5/9, Toa an Nhan dan TPHCM se xet xu vu an ly hon cua vo chong chu Tap doan Trung Nguyen. Tuy nhien, trong sang 4/9, ba Le Hoang Diep Thao da gui don kien nghi giai quyet khieu nai khan cap toi Chanh an TAND TPHCM va yeu cau TAND TPHCM huy phien toa xet xu de giai quyet vu an theo dung quy trinh to tung.


Trong don khieu nai, ba Thao cho rang Tham phan Nguyen Van Xuan, nguoi duoc phan cong giai quyet vu an ly hon cua vo chong ba, da co nhung sai pham, thieu sot nghiem trong.


Cu the, ba Thao cho biet, khi ba gui don don khieu nai ngay 23/8/2018 ve Quyet dinh dua vu an ra xet xu so 3446/2018/QDXXST-HNGD (goi tat la "Quyet dinh 3446") co mot so sai pham, thieu sot trong qua trinh giai quyet vu an ly hon thi den ngay 30/8/2018, Tham phan Nguyen Van Xuan da ban hanh Cong van so 5174/TATP-TLD (goi tat la "Cong van 5174").


Cong van nay yeu cau ba Thao phai tra loi ve viec tham dinh gia cua 7 doanh nghiep thuoc Tap doan Trung Nguyen nham phuc vu cho viec ly hon va thoi han tra loi la 15 ngay. Ba Thao cho rang, cong van nay vuot tham quyen giai quyet khieu nai va trong noi dung cua cong van cung the hien nhieu sai pham trong viec tien hanh to tung.


Ngoai ra, theo ba Thao, suot tu nam 2015 den nay, ke tu khi ba bi truat quyen khoi Trung Nguyen, ba Thao hoan toan khong duoc thong bao ve hoat dong kinh doanh va cung khong nhan duoc 1 dong co tuc nao. Trong khi do, viec dinh gia tai san cua Trung Nguyen den nay chua duoc thuc hien, va nhung nguoi dieu hanh tai Trung Nguyen cung bat hop tac voi viec kiem toan cong ty theo yeu cau cua toa - nhung hoat dong co ban va can thiet cho viec xet xu ly hon. Vi vay, ba khong the co can cu de tra loi cho tham phan Nguyen Van Xuan chi trong 15 ngay.


Do do, ba Thao da gui don kien nghi toi Chanh an TAND TPCHM de nghi xem xet giai quyet cac yeu cau cua ba ve 4 viec.


Thu nhat, thu ly va giai quyet don khieu nai cua ba theo dung tham quyen.


Thu hai, xem xet thu hoi Quyet dinh dua vu an ra xet xu so 3446 va chi dao viec khac phuc nhung vi pham nghiem trong thu tuc to tung.


Thu ba, som tien hanh cac viec thu thap chung cu de thong bao ket qua ve Ket luan dinh gia va Ket qua kiem toan de cac ben thuc hien quyen theo luat dinh va chi dua vu an ra xet xu sau khi co Ket luan dinh gia, Ket qua kiem toan mot cach chinh xac, dung phap luat.


Thu tu, viec thu thap chung cu can duoc hoan tat, dam bao cac thu tuc to tung duoc tien hanh dung phap luat, tranh viec giai quyet co sai sot, anh huong quyen va loi ich hop phap cua cac ben duong su.


Theo Ha My


Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000