Gạch Ngói Nhị Hiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 10% và thưởng cổ phiếu 1:1

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới, 1 cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 1.000 đồng cổ tức.
Gạch Ngói Nhị Hiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 10% và thưởng cổ phiếu 1:1

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


- Tổ chức đăng ký:       Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (NHC)


- Ngày đăng ký cuối cùng:       22/08/2014


1. Chi trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2014 bằng tiền


- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)


- Thời gian thực hiện: 15/09/2014


- Địa điểm thực hiện:


+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.


+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp kể từ ngày 15/09/2014.


2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu


- Tỷ lệ thực hiện: 1 : 1 (Cổ đông sở hữu 01 cp sẽ được nhận 01 cp mới).


- Địa điểm thực hiện:


+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.


+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở tại Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp và xuất trình CMND và sổ chứng nhận cổ đông.Theo Trí Thức Trẻ/VSD


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Gạch Ngói Nhị Hiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 10% và thưởng cổ phiếu 1:1

Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới, 1 cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 1.000 đồng cổ tức.


Gach Ngoi Nhi Hiep chot quyen tra co tuc bang tien 10% va thuong co phieu 1:1


Co dong so huu 01 co phieu se duoc nhan 01 co phieu moi, 1 co phieu cua co dong hien huu duoc nhan 1.000 dong co tuc.


Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam – chi nhanh TP.Ho Chi Minh (CNVSD) thong bao ve ngay dang ky cuoi cung nhu sau:


- To chuc dang ky:       Cong ty Co phan Gach Ngoi Nhi Hiep (NHC)


- Ngày dang ký cuói cùng:       22/08/2014


1. Chi tra co tuc 6 thang dau nam 2014 bang tien


- Ty le thuc hien: 10%/menh gia (01 co phieu nhan duoc 1.000 dong)


- Thoi gian thuc hien: 15/09/2014


- Dia diem thuc hien:


+ Doi voi chung khoan luu ky: nguoi so huu chung khoan lam thu tuc nhan co phieu phat hanh tang von tai TVLK noi mo tai khoan luu ky.


+ Doi voi chung khoan chua luu ky: nguoi so huu chung khoan lam thu tuc nhan co tuc bang tien tai Cong ty CP Gach ngoi Nhi Hiep ke tu ngay 15/09/2014.


2. Phat hanh co phieu de tang von co phan tu nguon von chu so huu


- Ty le thuc hien: 1 : 1 (Co dong so huu 01 cp se duoc nhan 01 cp moi).


- Dia diem thuc hien:


+ Doi voi chung khoan luu ky: nguoi so huu chung khoan lam thu tuc nhan co phieu phat hanh tu nguon von chu so huu tai TVLK noi mo tai khoan luu ky.


+ Doi voi chung khoan chua luu ky: nguoi so huu chung khoan lam thu tuc nhan co phieu phat hanh tu nguon von chu so tai Cong ty co phan Gach ngoi Nhi Hiep va xuat trinh CMND va so chung nhan co dong.Theo Tri Thuc Tre/VSD


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000