TDC: Doanh thu quý 2 bất ngờ tăng vọt, 6 tháng vẫn lỗ ròng 2,2 tỷ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Với sự giảm sút lợi nhuận gộp và tăng lên của các chi phí thì 6 tháng đầu năm, TDC lỗ 2,2 tỷ.
TDC: Doanh thu quý 2 bất ngờ tăng vọt, 6 tháng vẫn lỗ ròng 2,2 tỷ

CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã: TDC) công bố BCTC quý 2/2104


Nếu như KQKD quý 1/2014 gây bất ngờ với sự sụt giảm mạnh của doanh thu và khoản lỗ lên tới 20 tỷ thì quý 2/2014, TDC lại gây bất ngờ khi doanh thu thuần tăng 131,5% lên gần 448 tỷ. Tuy nhiên tỷ lệ giá vốn/doanh thu tăng từ 78% lên 90,2% khiến cho lợi nhuận gộp chỉ còn tăng 3,3% và đạt 44 tỷ. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, công ty đạt 13,6 tỷ lợi nhuận sau thuế - tăng 81,3% so với quý 2/2013.


6 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần của TDC giảm 8% còn 411 tỷ trong đó doanh thu từ bất động sản giảm gần 15% tương đương 29,45 tỷ. Mảng kinh doanh vật liệu xây dựng cũng giảm 36% tương đương 62 tỷ, đạt doanh thu 109,6 tỷ. Trong khi đó doanh thu bán thành phẩm tăng tới 81,5% tương đương 58,5 tỷ và đạt 130,2 tỷ.


Tỷ lệ giá vốn/doanh thu tăng thêm 4% khiến cho lợi nhuận gộp giảm gần 30% còn 54 tỷ. Trong quý này, TDC còn có khoản lợi nhuận khác 8,2 tỷ - tăng 78% so với cùng kỳ nhờ thu tiền phạt vi phạm hợp đồng. Tuy vậy, với sự giảm sút lợi nhuận gộp và tăng lên của các chi phí thì 6 tháng đầu năm, TDC lỗ 2,2 tỷ.


TDC: Doanh thu quý 2 bất ngờ tăng vọt, 6 tháng vẫn lỗ ròng 2,2 tỷ (1)


Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh so với cùng kỳ nhưng vẫn đạt 159 tỷ. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư là 1 tỷ và dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 175 tỷ. Theo đó, tiền thuần trong kỳ âm 15,4 tỷ, giảm số dư tiền và tương đương tiền xuống còn 29,3 tỷ.


Hà PhươngTheo Trí Thức Trẻ/TDC

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

TDC: Doanh thu quý 2 bất ngờ tăng vọt, 6 tháng vẫn lỗ ròng 2,2 tỷ

Với sự giảm sút lợi nhuận gộp và tăng lên của các chi phí thì 6 tháng đầu năm, TDC lỗ 2,2 tỷ.


TDC: Doanh thu quy 2 bat ngo tang vot, 6 thang van lo rong 2,2 ty


Voi su giam sut loi nhuan gop va tang len cua cac chi phi thi 6 thang dau nam, TDC lo 2,2 ty.


CTCP Kinh doanh va phat trien Binh Duong (ma: TDC) cong bo BCTC quy 2/2104


Neu nhu KQKD quy 1/2014 gay bat ngo voi su sut giam manh cua doanh thu va khoan lo len toi 20 ty thi quy 2/2014, TDC lai gay bat ngo khi doanh thu thuan tang 131,5% len gan 448 ty. Tuy nhien ty le gia von/doanh thu tang tu 78% len 90,2% khien cho loi nhuan gop chi con tang 3,3% va dat 44 ty. Sau khi tru di cac khoan chi phi, cong ty dat 13,6 ty loi nhuan sau thue - tang 81,3% so voi quy 2/2013.


6 thang dau nam 2014, doanh thu thuan cua TDC giam 8% con 411 ty trong do doanh thu tu bat dong san giam gan 15% tuong duong 29,45 ty. Mang kinh doanh vat lieu xay dung cung giam 36% tuong duong 62 ty, dat doanh thu 109,6 ty. Trong khi do doanh thu ban thanh pham tang toi 81,5% tuong duong 58,5 ty va dat 130,2 ty.


Ty le gia von/doanh thu tang them 4% khien cho loi nhuan gop giam gan 30% con 54 ty. Trong quy nay, TDC con co khoan loi nhuan khac 8,2 ty - tang 78% so voi cung ky nho thu tien phat vi pham hop dong. Tuy vay, voi su giam sut loi nhuan gop va tang len cua cac chi phi thi 6 thang dau nam, TDC lo 2,2 ty.


TDC: Doanh thu quy 2 bat ngo tang vot, 6 thang van lo rong 2,2 ty (1)


Dong tien thuan tu hoat dong kinh doanh giam manh so voi cung ky nhung van dat 159 ty. Dong tien thuan tu hoat dong dau tu la 1 ty va dong tien thuan tu hoat dong tai chinh am 175 ty. Theo do, tien thuan trong ky am 15,4 ty, giam so du tien va tuong duong tien xuong con 29,3 ty.


Ha PhuongTheo Tri Thuc Tre/TDC

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000