CII lãi hợp nhất 172 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2014, đạt 74% kế hoạch năm

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Trong 6 tháng đầu năm, CII chi 5,5 tỷ đồng trả lương và các khoản thu nhập khác cho Ban điều hành, giảm 1,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
CII lãi hợp nhất 172 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2014, đạt 74% kế hoạch năm

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh (CII) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014.

Quý 2 năm nay, CII tăng trưởng mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ. Từ doanh thu thuần 95,7 tỷ đồng quý 2 năm ngoái, quý 2 năm nay CII đã đạt tới 1.216 tỷ đồng, lãi gộp nhờ vậy đạt 130 tỷ đồng, gấp 2 lần con số cùng kỳ.

Cơ cấu doanh thu quý 2 của CII như sau:

CII lãi hợp nhất 172 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2014, đạt 74% kế hoạch năm (1)Sau khi trang trải các khoản chi phí trong kỳ, CII báo lãi hợp nhất (phần dành cho cổ đông công ty mẹ) 78,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ công ty lỗ ròng 74 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, CII lãi ròng 172 tỷ đồng, cũng tăng mạnh so với khoản lỗ gần 42 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2013.
 
Sau nửa năm, CII đã thực hiện 73,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm do ĐHCĐ thường niên giao phó.

Trong 6 tháng đầu năm, CII chi 5,5 tỷ đồng trả lương và các khoản thu nhập khác cho Ban điều hành, giảm 1,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

>> Công ty mẹ CII lãi ròng 78 tỷ đồng quý 2/2014

Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

CII lãi hợp nhất 172 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2014, đạt 74% kế hoạch năm

Trong 6 tháng đầu năm, CII chi 5,5 tỷ đồng trả lương và các khoản thu nhập khác cho Ban điều hành, giảm 1,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.


CII lai hop nhat 172 ty dong 6 thang dau nam 2014, dat 74% ke hoach nam


Trong 6 thang dau nam, CII chi 5,5 ty dong tra luong va cac khoan thu nhap khac cho Ban dieu hanh, giam 1,1 ty dong so voi cung ky nam truoc.


Cong ty co phan Dau tu Ha tang Ky thuat T.P Ho Chi Minh (CII) cong bo ket qua kinh doanh hop nhat quy 2 va 6 thang dau nam 2014.

Quy 2 nam nay, CII tang truong manh ca ve doanh thu va loi nhuan so voi cung ky. Tu doanh thu thuan 95,7 ty dong quy 2 nam ngoai, quy 2 nam nay CII da dat toi 1.216 ty dong, lai gop nho vay dat 130 ty dong, gap 2 lan con so cung ky.

Co cau doanh thu quy 2 cua CII nhu sau:

CII lai hop nhat 172 ty dong 6 thang dau nam 2014, dat 74% ke hoach nam (1)Sau khi trang trai cac khoan chi phi trong ky, CII bao lai hop nhat (phan danh cho co dong cong ty me) 78,3 ty dong, trong khi cung ky cong ty lo rong 74 ty dong. 6 thang dau nam, CII lai rong 172 ty dong, cung tang manh so voi khoan lo gan 42 ty dong 6 thang dau nam 2013.
 
Sau nua nam, CII da thuc hien 73,5% ke hoach loi nhuan ca nam do DHCD thuong nien giao pho.

Trong 6 thang dau nam, CII chi 5,5 ty dong tra luong va cac khoan thu nhap khac cho Ban dieu hanh, giam 1,1 ty dong so voi cung ky nam truoc.

>> Cong ty me CII lai rong 78 ty dong quy 2/2014

Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000