KDH: 6 tháng LNST đạt 41 tỷ đồng, vượt 1,5% kế hoạch cả năm 2014

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Riêng quý 2/2014 KDH báo lãi 30,29 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 63,3 tỷ đồng. Tuy nhiên khoản lãi khủng này đến từ các hoạt động chuyển nhượng trong kỳ của công ty.
KDH: 6 tháng LNST đạt 41 tỷ đồng, vượt 1,5% kế hoạch cả năm 2014

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (mã CK: KDH) công bố BCTC hợp nhất quý 2 năm 2014.


Mặc dù doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 6,54 tỷ đồng sụt giảm 64%, so với cùng kỳ nhưng hàng bán bị trả lại trong kỳ chỉ có 4,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lên tới 68,36 tỷ đồng nên Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần 2,25 tỷ đồng trong khi quý 2/2013 doanh thu thuần bị ghi âm hơn 51 tỷ đồng. Tuy nhiên công ty vẫn kinh doanh dưới giá vốn nên lợi nhuận gộp bị âm 6,7 tỷ đồng khả quan hơn khoản lỗ gộp hơn 54 tỷ đồng cùng kỳ 2013.


Đáng chú ý hoạt động tài chính trong kỳ ghi nhận khoản doanh thu lên tới 79,47 tỷ đồng tăng gấp gần 33 lần cùng kỳ nhờ lãi từ hoạt động đầu tư trong khi chi phí cho hoạt động này lại giảm 32% so với quý 2/2013. Hoạt động liên doanh liên kết bị lỗ hơn 5 tỷ đồng nên kết quả quý 2 KDH báo lãi (phần dành cho cổ đông công ty mẹ) 30,29 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 63,3 tỷ đồng. Đây cũng là khoản lãi cao nhất mà công ty thu được kể từ quý 4/2010.


Theo giải trình từ phía công ty, trong quý 2/2014 Công ty có chuyển nhượng 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Kinh doanh BĐS Phước Long, bên cạnh đó công ty cũng có lợi nhuận từ hoạt động bán hàng từ dự án Mê Ga. Ngoài ra, công ty cũng chuyển nhượng 48,9% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đô Thị Mê Ga do đó lợi nhuận quý 2/2014 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.


KDH: 6 tháng LNST đạt 41 tỷ đồng, vượt 1,5% kế hoạch cả năm 2014 (1)


Bức tranh nửa đầu năm 2014 của Nhà Khang Điền đã có nhiều điểm sáng khi hàng bán bị trả lại giảm mạnh lên doanh thu thuần đạt 81,8 tỷ đồng tăng 19,2% so với cùng kỳ, công ty đã có lãi gộp 22,56 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gộp 15,12 tỷ đồng, chi phí tài chính, chi phí QLDN được cắt giảm mạnh nên LNST đạt 40,58 tỷ đồng khả quan hơn mức lỗ ròng hơn 48 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2013.


Được biết, trong những năm qua, thị trường bất động sản Tp.HCM khó khăn, đình trệ đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của KDH. Kết quả là năm 2012 KDH lỗ hơn 55 tỷ đồng và năm 2013 lỗ tiếp hơn 124 tỷ đồng. Với việc thay đổi chiến lược kinh doanh cùng với đó là tín hiệu thị trường BĐS đang có dấu hiệu khởi sắc hơn, ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với mục tiêu đạt 351 tỷ đồng doanh thu và 40 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.


Như vậy với kế hoạch này kết thúc nửa đầu năm 2014 mục tiêu doanh thu chưa hoàn thành nhưng công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch LNST.


Tính đến 30/06/2014, tổng tài sản của công ty đạt 2.478,8 tỷ đồng tăng 42,4% so với số dư đầu kỳ nhưng tài sản ngắn hạn chiếm tới 92,3% trong tổng tài sản trong đó có tới gần 1.238 tỷ đồng hàng tồn kho tăng 16% so với đầu kỳ và 778,3 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh 104,2% so với đầu kỳ.


KDH: 6 tháng LNST đạt 41 tỷ đồng, vượt 1,5% kế hoạch cả năm 2014 (2)


Tại phần thuyết minh khoản mục hàng tồn kho có thể thấy suốt 6 tháng hàng tồn kho phần lớn vẫn nằm ở các dự án Mê Ga Phú Hữu, Trí Minh Phú Hữu, Khang Điền Long Trường vẫn chưa thực sự có nhiều biến chuyển và tăng thêm do dự án Nhà Phố Phú Hữu. Tuy nhiên đây đều là các dự án mà công ty đang triển khai để phát triển các khu dân cư. 

Công ty tư vấn Bất động sản Savills Việt Nam vừa công bố Chỉ số giá bất động sản Savills (SPPI) – TP. Hồ Chí Minh với chỉ số giá nhà ở quý 2/2014 ở mức 89,6; tăng 0,6 điểm so với quý trước và 0,3 điểm so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ hấp thụ đạt 16,9%, tăng mạnh 6,6 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 8,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Lượng giao dịch và tăng trưởng theo năm tăng mạnh với khoảng 2.550 căn hộ được hấp thụ, tăng 60% so với quý trước và 115% so với cùng kỳ năm trước; đây là lượng giao dịch cao nhất trong ba năm qua. Đây có thể là tín hiệu tích cực trong nửa cuối của năm 2014 để công ty có thể hoàn thành nốt mục tiêu doanh thu.


Thanh TúTheo Trí Thức Trẻ/HSX

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

KDH: 6 tháng LNST đạt 41 tỷ đồng, vượt 1,5% kế hoạch cả năm 2014

Riêng quý 2/2014 KDH báo lãi 30,29 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 63,3 tỷ đồng. Tuy nhiên khoản lãi khủng này đến từ các hoạt động chuyển nhượng trong kỳ của công ty.


KDH: 6 thang LNST dat 41 ty dong, vuot 1,5% ke hoach ca nam 2014


Rieng quy 2/2014 KDH bao lai 30,29 ty dong trong khi cung ky lo 63,3 ty dong. Tuy nhien khoan lai khung nay den tu cac hoat dong chuyen nhuong trong ky cua cong ty.


Cong ty Co phan Dau tu Kinh doanh nha Khang Dien (ma CK: KDH) cong bo BCTC hop nhat quy 2 nam 2014.


Mac du doanh thu ban hang va cung cap dich vu chi dat 6,54 ty dong sut giam 64%, so voi cung ky nhung hang ban bi tra lai trong ky chi co 4,3 ty dong trong khi cung ky len toi 68,36 ty dong nen Nha Khang Dien ghi nhan doanh thu thuan 2,25 ty dong trong khi quy 2/2013 doanh thu thuan bi ghi am hon 51 ty dong. Tuy nhien cong ty van kinh doanh duoi gia von nen loi nhuan gop bi am 6,7 ty dong kha quan hon khoan lo gop hon 54 ty dong cung ky 2013.


Dang chu y hoat dong tai chinh trong ky ghi nhan khoan doanh thu len toi 79,47 ty dong tang gap gan 33 lan cung ky nho lai tu hoat dong dau tu trong khi chi phi cho hoat dong nay lai giam 32% so voi quy 2/2013. Hoat dong lien doanh lien ket bi lo hon 5 ty dong nen ket qua quy 2 KDH bao lai (phan danh cho co dong cong ty me) 30,29 ty dong trong khi cung ky lo 63,3 ty dong. Day cung la khoan lai cao nhat ma cong ty thu duoc ke tu quy 4/2010.


Theo giai trinh tu phia cong ty, trong quy 2/2014 Cong ty co chuyen nhuong 51% von dieu le cua Cong ty TNHH Kinh doanh BDS Phuoc Long, ben canh do cong ty cung co loi nhuan tu hoat dong ban hang tu du an Me Ga. Ngoai ra, cong ty cung chuyen nhuong 48,9% von dieu le cua Cong ty TNHH Do Thi Me Ga do do loi nhuan quy 2/2014 tang truong manh so voi cung ky.


KDH: 6 thang LNST dat 41 ty dong, vuot 1,5% ke hoach ca nam 2014 (1)


Buc tranh nua dau nam 2014 cua Nha Khang Dien da co nhieu diem sang khi hang ban bi tra lai giam manh len doanh thu thuan dat 81,8 ty dong tang 19,2% so voi cung ky, cong ty da co lai gop 22,56 ty dong trong khi cung ky lo gop 15,12 ty dong, chi phi tai chinh, chi phi QLDN duoc cat giam manh nen LNST dat 40,58 ty dong kha quan hon muc lo rong hon 48 ty dong trong 6 thang dau nam 2013.


Duoc biet, trong nhung nam qua, thi truong bat dong san Tp.HCM kho khan, dinh tre da anh huong lon den ket qua kinh doanh cua KDH. Ket qua la nam 2012 KDH lo hon 55 ty dong va nam 2013 lo tiep hon 124 ty dong. Voi viec thay doi chien luoc kinh doanh cung voi do la tin hieu thi truong BDS dang co dau hieu khoi sac hon, DHCD da thong qua ke hoach kinh doanh nam 2014 voi muc tieu dat 351 ty dong doanh thu va 40 ty dong loi nhuan sau thue.


Nhu vay voi ke hoach nay ket thuc nua dau nam 2014 muc tieu doanh thu chua hoan thanh nhung cong ty da hoan thanh vuot ke hoach LNST.


Tinh den 30/06/2014, tong tai san cua cong ty dat 2.478,8 ty dong tang 42,4% so voi so du dau ky nhung tai san ngan han chiem toi 92,3% trong tong tai san trong do co toi gan 1.238 ty dong hang ton kho tang 16% so voi dau ky va 778,3 ty dong cac khoan phai thu ngan han tang manh 104,2% so voi dau ky.


KDH: 6 thang LNST dat 41 ty dong, vuot 1,5% ke hoach ca nam 2014 (2)


Tai phan thuyet minh khoan muc hang ton kho co the thay suot 6 thang hang ton kho phan lon van nam o cac du an Me Ga Phu Huu, Tri Minh Phu Huu, Khang Dien Long Truong van chua thuc su co nhieu bien chuyen va tang them do du an Nha Pho Phu Huu. Tuy nhien day deu la cac du an ma cong ty dang trien khai de phat trien cac khu dan cu. 

Cong ty tu van Bat dong san Savills Viet Nam vua cong bo Chi so gia bat dong san Savills (SPPI) – TP. Ho Chi Minh voi chi so gia nha o quy 2/2014 o muc 89,6; tang 0,6 diem so voi quy truoc va 0,3 diem so voi cung ky nam ngoai. Ty le hap thu dat 16,9%, tang manh 6,6 diem phan tram so voi quy truoc va tang 8,9 diem phan tram so voi cung ky nam truoc. Luong giao dich va tang truong theo nam tang manh voi khoang 2.550 can ho duoc hap thu, tang 60% so voi quy truoc va 115% so voi cung ky nam truoc; day la luong giao dich cao nhat trong ba nam qua. Day co the la tin hieu tich cuc trong nua cuoi cua nam 2014 de cong ty co the hoan thanh not muc tieu doanh thu.


Thanh TuTheo Tri Thuc Tre/HSX

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000