Bảo hiểm Bảo Minh báo lãi 40 tỷ đồng quý 2/2014

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
6 tháng đầu năm, BMI lãi ròng 71,7 tỷ đồng, cũng đạt mức tăng ấn tượng so vơi 43,4 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2013. EPS 6 tháng đầu năm 2014 của BMI đạt 950 đồng/cổ phiếu.
Bảo hiểm Bảo Minh báo lãi 40 tỷ đồng quý 2/2014

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo hiểm Bảo Minh - BMI) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014.

Cũng như doanh nghiệp trong ngành Pjico, lợi nhuận quý 2 năm nay của BMI tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, đạt 40,5 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 10 tỷ đồng). 6 tháng đầu năm, BMI lãi ròng 71,7 tỷ đồng, cũng đạt mức tăng ấn tượng so vơi 43,4 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2013. EPS 6 tháng đầu năm 2014 của BMI đạt 950 đồng/cổ phiếu.

Đáng lưu ý, quý 2/2014 doanh thu bảo hiểm gốc của BMI tăng trưởng 14,25%, đạt 615 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng phí nhượng tái bảo hiểm của công ty giảm hơn 20 tỷ đồng, còn 171 tỷ đồng. Chi bồi thường quý 2 cũng giảm đáng kể, từ 414 tỷ đồng quý 2 năm ngoái xuống còn 297 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản mục chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 2 của BMI lại tăng trên 100 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 297 tỷ đồng.

Với những biến động nói trên, lãi gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 2 BMI đạt 42 tỷ đồng, giảm hơn 2 tỷ đồng so với cùng kỳ 2013.

Bù lại, hoạt động tài chính quý 2/2014 của BMI cải thiện đáng kể với lãi gộp đạt 34 tỷ đồng, gấp 3 lần quý 2/2013.

Tại thời điểm cuối quý 2, BMI vẫn duy trì khoản thặng dư vốn cổ phần trên 1.100 tỷ đồng, vượt xa vốn điều lệ của công ty tại cùng thời điểm (755 tỷ đồng).

Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Bảo hiểm Bảo Minh báo lãi 40 tỷ đồng quý 2/2014

6 tháng đầu năm, BMI lãi ròng 71,7 tỷ đồng, cũng đạt mức tăng ấn tượng so vơi 43,4 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2013. EPS 6 tháng đầu năm 2014 của BMI đạt 950 đồng/cổ phiếu.


Bao hiem Bao Minh bao lai 40 ty dong quy 2/2014


6 thang dau nam, BMI lai rong 71,7 ty dong, cung dat muc tang an tuong so voi 43,4 ty dong 6 thang dau nam 2013. EPS 6 thang dau nam 2014 cua BMI dat 950 dong/co phieu.


Tong cong ty co phan Bao Minh (Bao hiem Bao Minh - BMI) cong bo ket qua kinh doanh hop nhat quy 2 va 6 thang dau nam 2014.

Cung nhu doanh nghiep trong nganh Pjico, loi nhuan quy 2 nam nay cua BMI tang truong manh so voi cung ky, dat 40,5 ty dong (cung ky dat 10 ty dong). 6 thang dau nam, BMI lai rong 71,7 ty dong, cung dat muc tang an tuong so voi 43,4 ty dong 6 thang dau nam 2013. EPS 6 thang dau nam 2014 cua BMI dat 950 dong/co phieu.

Dang luu y, quy 2/2014 doanh thu bao hiem goc cua BMI tang truong 14,25%, dat 615 ty dong. Ben canh do, tong phi nhuong tai bao hiem cua cong ty giam hon 20 ty dong, con 171 ty dong. Chi boi thuong quy 2 cung giam dang ke, tu 414 ty dong quy 2 nam ngoai xuong con 297 ty dong. Tuy nhien, khoan muc chi khac hoat dong kinh doanh bao hiem quy 2 cua BMI lai tang tren 100 ty dong so voi cung ky, dat 297 ty dong.

Voi nhung bien dong noi tren, lai gop tu hoat dong kinh doanh bao hiem quy 2 BMI dat 42 ty dong, giam hon 2 ty dong so voi cung ky 2013.

Bu lai, hoat dong tai chinh quy 2/2014 cua BMI cai thien dang ke voi lai gop dat 34 ty dong, gap 3 lan quy 2/2013.

Tai thoi diem cuoi quy 2, BMI van duy tri khoan thang du von co phan tren 1.100 ty dong, vuot xa von dieu le cua cong ty tai cung thoi diem (755 ty dong).

Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000