PVD: Lợi nhuận từ công ty liên kết tăng mạnh, 6 tháng lãi ròng 1.330 tỷ đồng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Doanh nghiệp thu gần 150 tỷ lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết trong quý 2 và 173,3 tỷ trong 6 tháng đầu năm -tăng rất mạnh so với cùng kỳ.
PVD: Lợi nhuận từ công ty liên kết tăng mạnh, 6 tháng lãi ròng 1.330 tỷ đồng

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã: PVD) công bố BCTC hợp nhất quý 2/2014


Theo PVD, 6 tháng đầu năm 2014, các giàn khoan sở hữu của doanh nghiệp đều hoạt động với hiệu suất cao (đạt 98-99%). Giá cho thuê theo ngày của các giàn khoan mà PVD sở hữu cũng tăng 15% cùng kỳ năm trước. Số lượng giàn khoan thuê tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, có thời điểm số lượng giàn khoan thuê tăng lên 8 giàn.


Do đó, doanh thu thuần quý 2/2014 và 6 tháng đầu năm đạt lần lượt là 5.614 tỷ và 9.939 tỷ - tăng 68% và 52,2% so với cùng kỳ năm 2013. Với sự tăng trưởng doanh thu như vậy, mặc dù tỷ lệ giá vốn/doanh thu tăng cao hơn cùng kỳ nhưng lợi nhuận gộp của PVD vẫn tăng trên 30%.


Trong khi doanh thu tài chính tăng mạnh thì chi phí tài chính giảm mạnh, giúp cho lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính tăng cao so với cùng kỳ. Trong quý 2/2014, chi phí lớn nhất của PVD là chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 52,3% tương đương hơn 101 tỷ, 6 tháng đầu năm tăng 33,5% tương đương 127 tỷ.


Bù lại, doanh nghiệp thu gần 150 tỷ lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết trong quý 2 và 173,3 tỷ trong 6 tháng đầu năm - tăng rất mạnh so với cùng kỳ.


Theo đó, lợi nhuận sau thuế của PVD trong quý 2 /2014 đạt 760,6 tỷ - tăng 59% và 6 tháng đạt 1.385 tỷ - tăng 47,4%. LNST của cổ đông công ty mẹ quý 2/2014 cũng tăng 65% lên 730,5 tỷ và 6 tháng đầu năm tăng 52% lên 1.328 tỷ. EPS đạt 4.824 đồng.


Với kết quả này, PVD đã hoàn thành 84% kế hoạch lợi nhuận 2014.


PVD: Lợi nhuận từ công ty liên kết tăng mạnh, 6 tháng lãi ròng 1.330 tỷ đồng (1)


Tại thời điểm 30/06/2014, tổng tài sản của PVD là hơn 23.080 tỷ và lợi nhuận chưa phân phối là 3.865 tỷ. Khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết đã tăng từ 942 tỷ hồi đầu năm lên 1.380 tỷ.


Chính vì vậy, dòng tiền từ hoạt động đầu tư trong 6 tháng đầu năm của PVD âm 373 tỷ , dòng tiền tài chính cũng âm 866 tỷ. Tuy nhiên điều khả quan nhất là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn dồi dào với con số là 1.480 tỷ. Do đó, dòng tiền thuần trong kỳ của PVD đạt 241 tỷ. Tiền và tương đương tiền cuối quý 2/2014 đạt 2.868 tỷ đồng.


Hà PhươngTheo Trí Thức Trẻ/PVD

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

PVD: Lợi nhuận từ công ty liên kết tăng mạnh, 6 tháng lãi ròng 1.330 tỷ đồng

Doanh nghiệp thu gần 150 tỷ lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết trong quý 2 và 173,3 tỷ trong 6 tháng đầu năm -tăng rất mạnh so với cùng kỳ.


PVD: Loi nhuan tu cong ty lien ket tang manh, 6 thang lai rong 1.330 ty dong


Doanh nghiep thu gan 150 ty loi nhuan tu cong ty lien doanh lien ket trong quy 2 va 173,3 ty trong 6 thang dau nam -tang rat manh so voi cung ky.


Tong CTCP Khoan va Dich vu Khoan Dau khi (ma: PVD) cong bo BCTC hop nhat quy 2/2014


Theo PVD, 6 thang dau nam 2014, cac gian khoan so huu cua doanh nghiep deu hoat dong voi hieu suat cao (dat 98-99%). Gia cho thue theo ngay cua cac gian khoan ma PVD so huu cung tang 15% cung ky nam truoc. So luong gian khoan thue tang truong manh so voi cung ky, co thoi diem so luong gian khoan thue tang len 8 gian.


Do do, doanh thu thuan quy 2/2014 va 6 thang dau nam dat lan luot la 5.614 ty va 9.939 ty - tang 68% va 52,2% so voi cung ky nam 2013. Voi su tang truong doanh thu nhu vay, mac du ty le gia von/doanh thu tang cao hon cung ky nhung loi nhuan gop cua PVD van tang tren 30%.


Trong khi doanh thu tai chinh tang manh thi chi phi tai chinh giam manh, giup cho loi nhuan thuan tu hoat dong tai chinh tang cao so voi cung ky. Trong quy 2/2014, chi phi lon nhat cua PVD la chi phi quan ly doanh nghiep tang 52,3% tuong duong hon 101 ty, 6 thang dau nam tang 33,5% tuong duong 127 ty.


Bu lai, doanh nghiep thu gan 150 ty loi nhuan tu cong ty lien doanh lien ket trong quy 2 va 173,3 ty trong 6 thang dau nam - tang rat manh so voi cung ky.


Theo do, loi nhuan sau thue cua PVD trong quy 2 /2014 dat 760,6 ty - tang 59% va 6 thang dat 1.385 ty - tang 47,4%. LNST cua co dong cong ty me quy 2/2014 cung tang 65% len 730,5 ty va 6 thang dau nam tang 52% len 1.328 ty. EPS dat 4.824 dong.


Voi ket qua nay, PVD da hoan thanh 84% ke hoach loi nhuan 2014.


PVD: Loi nhuan tu cong ty lien ket tang manh, 6 thang lai rong 1.330 ty dong (1)


Tai thoi diem 30/06/2014, tong tai san cua PVD la hon 23.080 ty va loi nhuan chua phan phoi la 3.865 ty. Khoan dau tu vao cong ty lien doanh lien ket da tang tu 942 ty hoi dau nam len 1.380 ty.


Chinh vi vay, dong tien tu hoat dong dau tu trong 6 thang dau nam cua PVD am 373 ty , dong tien tai chinh cung am 866 ty. Tuy nhien dieu kha quan nhat la dong tien thuan tu hoat dong kinh doanh van doi dao voi con so la 1.480 ty. Do do, dong tien thuan trong ky cua PVD dat 241 ty. Tien va tuong duong tien cuoi quy 2/2014 dat 2.868 ty dong.


Ha PhuongTheo Tri Thuc Tre/PVD

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000