HHS: Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 300.000 cổ phiếu cho GEM Global Yield Fund

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
HHS: Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 300.000 cổ phiếu cho GEM Global Yield Fund

Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 300.000 cổ phiếu cho GEM Global Yield Fund, Ltd và đối tác, thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 20/8/2014. Trước đó, ngày 20/5/2014, Ông Đỗ Hữu Hạ cũng đã giao dịch bán thành công hơn 184.000 cổ phiếu cho quỹ GEM.


Đây là các giao dịch theo Hợp đồng đầu tư trị giá 16 triệu USD (tương đương 324 tỷ đồng) giữa Tập đoàn Global Emerging Markets (GEM) với các cổ đông lớn và Hoàng Huy đã được ký kết trước đó vào tháng 2/2014.


Theo đó, HHS và các cổ đông lớn sẽ thực hiện giao dịch chuyển nhượng cho GEM thông qua các đợt thu xếp từng lần trong thời hạn 30 tháng với tổng giá trị thu xếp lên tới 10 triệu USD, tương đương 200 tỷ đồng.


Theo thoả thuận thuộc hợp đồng này, GEM cũng cam kết thực hiện đăng ký mua 4 triệu cổ phần từ cổ đông lớn theo mức giá đã thỏa thuận là 31.000 đồng/cp (tổng trị giá lên tới 124 tỷ đồng). Giao dịch này được tư vấn thu xếp bởi Olympic Capital Group, và Asia Global Capital Group.


HHS cũngđã thông báo đăng ký giao dịch chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của các thành viên HĐQT.


Thông báo giao dịch cổ phiếu


>>>HHS, ICG, C92, ITQ, APS, KLF: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu


>>>Global Emerging cam kết rót 16 triệu USD mua cp HHSTheo Trí Thức Trẻ/HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

HHS: Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 300.000 cổ phiếu cho GEM Global Yield Fund

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.


HHS: Chu tich HDQT dang ky ban 300.000 co phieu cho GEM Global Yield Fund


Cong ty Co phan Dau tu Dich vu Hoang Huy thong bao dang ky giao dich co phieu cua co dong noi bo.


Ong Do Huu Ha - Chu tich HDQT dang ky ban 300.000 co phieu cho GEM Global Yield Fund, Ltd va doi tac, thoi gian giao dich du kien tu ngay 20/8/2014. Truoc do, ngay 20/5/2014, Ong Do Huu Ha cung da giao dich ban thanh cong hon 184.000 co phieu cho quy GEM.


Day la cac giao dich theo Hop dong dau tu tri gia 16 trieu USD (tuong duong 324 ty dong) giua Tap doan Global Emerging Markets (GEM) voi cac co dong lon va Hoang Huy da duoc ky ket truoc do vao thang 2/2014.


Theo do, HHS va cac co dong lon se thuc hien giao dich chuyen nhuong cho GEM thong qua cac dot thu xep tung lan trong thoi han 30 thang voi tong gia tri thu xep len toi 10 trieu USD, tuong duong 200 ty dong.


Theo thoa thuan thuoc hop dong nay, GEM cung cam ket thuc hien dang ky mua 4 trieu co phan tu co dong lon theo muc gia da thoa thuan la 31.000 dong/cp (tong tri gia len toi 124 ty dong). Giao dich nay duoc tu van thu xep boi Olympic Capital Group, va Asia Global Capital Group.


HHS cungda thong bao dang ky giao dich chuyen nhuong quyen mua co phieu cua cac thanh vien HDQT.


Thong bao giao dich co phieu


>>>HHS, ICG, C92, ITQ, APS, KLF: Thong tin giao dich luong lon co phieu


>>>Global Emerging cam ket rot 16 trieu USD mua cp HHSTheo Tri Thuc Tre/HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000