SHN bất ngờ gia hạn nợ cho ông Nguyễn Anh Quân

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Vấn đề gia hạn nợ sẽ được SHN xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, kèm theo một số vấn đề khác, trong thời gian tới.
SHN bất ngờ gia hạn nợ cho ông Nguyễn Anh Quân

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (Hanic - SHN) công bố nghị quyết HĐQT ngày 12/8/2014.


Theo đó, SHN bất ngờ ra quyết định gia hạn khoản nợ cho ông Nguyễn Anh Quân đến 30/6/2015 để gia đình phối hợp cùng công ty tháo gỡ dần công nợ trong khi chờ đợi ông Quân về. Vấn đề gia hạn nợ sẽ được SHN xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, kèm theo một số vấn đề khác, trong thời gian tới.


Theo SHN, gia đình ông Quân đã có thiện chí trong việc tháo gỡ công nợ, bao gồm việc cam kết hoàn tất thủ tục sang tên 51% cổ phần tại CTCP Bê tông Thép Ninh Bình, hoàn tất thủ tục để đảm bảo quyền lợi của Hanic tại Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ tại khu vực Phường Phú Mỹ - Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương với quy mô 43 ha mà ông Quân đã gán nợ cho Hanic năm 2011. Gia đình ông Quân cũng cam kết đến cuối năm sẽ tìm kiếm nguồn lực để trả nợ cho Hanic khoảng 10 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6 năm nay, gia đình ông Quân đã thu xếp trả nợ 300 triệu đồng.


Báo cáo kiểm toán 2013 của SHN cũng lưu ý người đọc xung quanh việc SHN cho CTCP Beta BQP do ông Nguyễn Anh Quân làm giám đốc vay số tiền 200 tỷ đồng và khoản hợp tác đầu tư giữa Hanic và Beta BQP với số tiền 38 tỷ đồng. Đến cuối năm 2013 khoản cho vay nói trên vẫn chưa thu hồi được do ông Nguyễn Anh Quân đã bỏ trốn và có lệnh truy nã vào cuối năm 2011. Tính đến cuối năm 2013, SHN đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi cho khoản nợ nói trên với tỷ lệ 70%, tương ứng số tiền 166,6 tỷ đồng.


Đến thời điểm 31/12/2013, SHN đang trong quá trình làm việc với các bên liên quan để thực hiện chuyển nhượng 13,77 triệu cổ phần tại CTCP Bất động sản Âu  Lạc và 589.880 cổ phần tại CTCP Bê tông Thép Ninh Bình, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Anh Quân sang cho SHN.


Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/HNX

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

SHN bất ngờ gia hạn nợ cho ông Nguyễn Anh Quân

Vấn đề gia hạn nợ sẽ được SHN xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, kèm theo một số vấn đề khác, trong thời gian tới.


SHN bat ngo gia han no cho ong Nguyen Anh Quan


Van de gia han no se duoc SHN xin y kien co dong bang van ban, kem theo mot so van de khac, trong thoi gian toi.


Cong ty Co phan Dau tu Tong hop Ha Noi (Hanic - SHN) cong bo nghi quyet HDQT ngay 12/8/2014.


Theo do, SHN bat ngo ra quyet dinh gia han khoan no cho ong Nguyen Anh Quan den 30/6/2015 de gia dinh phoi hop cung cong ty thao go dan cong no trong khi cho doi ong Quan ve. Van de gia han no se duoc SHN xin y kien co dong bang van ban, kem theo mot so van de khac, trong thoi gian toi.


Theo SHN, gia dinh ong Quan da co thien chi trong viec thao go cong no, bao gom viec cam ket hoan tat thu tuc sang ten 51% co phan tai CTCP Be tong Thep Ninh Binh, hoan tat thu tuc de dam bao quyen loi cua Hanic tai Du an Khu dan cu - Thuong mai - Dich vu tai khu vuc Phuong Phu My - Thu Dau Mot - tinh Binh Duong voi quy mo 43 ha ma ong Quan da gan no cho Hanic nam 2011. Gia dinh ong Quan cung cam ket den cuoi nam se tim kiem nguon luc de tra no cho Hanic khoang 10 ty dong. Tinh den cuoi thang 6 nam nay, gia dinh ong Quan da thu xep tra no 300 trieu dong.


Bao cao kiem toan 2013 cua SHN cung luu y nguoi doc xung quanh viec SHN cho CTCP Beta BQP do ong Nguyen Anh Quan lam giam doc vay so tien 200 ty dong va khoan hop tac dau tu giua Hanic va Beta BQP voi so tien 38 ty dong. Den cuoi nam 2013 khoan cho vay noi tren van chua thu hoi duoc do ong Nguyen Anh Quan da bo tron va co lenh truy na vao cuoi nam 2011. Tinh den cuoi nam 2013, SHN da trich lap du phong phai thu kho doi cho khoan no noi tren voi ty le 70%, tuong ung so tien 166,6 ty dong.


Den thoi diem 31/12/2013, SHN dang trong qua trinh lam viec voi cac ben lien quan de thuc hien chuyen nhuong 13,77 trieu co phan tai CTCP Bat dong san Au  Lac va 589.880 co phan tai CTCP Be tong Thep Ninh Binh, thuoc so huu cua ong Nguyen Anh Quan sang cho SHN.


Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/HNX

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000