Nhiệt điện Phả Lại lỗ hợp nhất 49 tỷ đồng quý 2/2014

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Giá bán điện chính thức chưa được PPC thống nhất với Công ty mua bán điện và hiện vẫn ghi bằng giá tạm tính trên cơ sở thận trọng.
Nhiệt điện Phả Lại lỗ hợp nhất 49 tỷ đồng quý 2/2014

Như chúng tôi đã đưa tin, lợi nhuận quý 2/2014 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) có thể giảm sâu so với cùng kỳ. PPC đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm, kết quả không ngoài dự đoán.

Cụ thể, PPC lỗ ròng 49,2 tỷ đồng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ) riêng quý 2, kéo lợi nhuận 6 tháng đầu năm xuống còn 172 tỷ đồng, giảm sâu so với khoản lợi nhuận gần 1.300 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2013.

>> Lợi nhuận quý 2 của Nhiệt điện Phả Lại có thể giảm sâu?

Mặc dù doanh thu thuần quý 2 đạt trên 2.100 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, lãi gộp của công ty giảm sâu, còn 13 tỷ đồng so với 369 tỷ đồng quý 2/2013. Tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần quý 2 của PPC gần chạm mức 100%.

Bên cạnh đó, mức tăng bất thường về chi phí tài chính quý 2 một lần nữa kéo kết quả kinh doanh của PPC đi xuống, công ty chính thức lỗ thuần 117 tỷ đồng. Lỗ chênh lệch tỷ giá là nguyên nhân chính khiến chi phí tài chính của Nhiệt điện Phả Lại tăng mạnh trong quý 2 vừa qua, như công bố trước đây của đại diện PPC tại ĐHCĐ thường niên 2014. 6 tháng đầu năm, riêng lỗ chênh lệch tỷ giá của PPC đạt gần 260 tỷ đồng trên tổng số 333,6 tỷ đồng chi phí tài chính trong kỳ.

Nhiệt điện Phả Lại lỗ hợp nhất 49 tỷ đồng quý 2/2014 (1)Số dư nợ vay của Hợp đồng vay dài hạn của EVN (vay lại Hợp đồng vay vốn của JBIC) đến giữa năm 2014 còn lại 25,99 tỷ JPY, tỷ giá tại ngày 30/6/2014 được dùng làm cơ sở đánh giá lại khoản nợ vay là 209 VND/JPY, tăng so với đánh giá tại 31/12/2013.

>> Nhiệt điện Phả Lại: 5 tháng đầu năm lỗ chênh lệch tỷ giá 201 tỷ đồng

Lý giải nguyên nhân tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần tăng vọt trong quý 2 vừa qua, PPC cho biết sản lượng điện sản xuất của công ty mẹ quý 2 cao hơn nhưng giá than và giá dầu FO đều tăng. Bên cạnh đó giá bán điện chính thức chưa được thống nhất với Công ty mua bán điện và hiện vẫn ghi bằng giá tạm tính trên cơ sở thận trọng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất

Minh Thư

Theo Trí Thức Trẻ/HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Nhiệt điện Phả Lại lỗ hợp nhất 49 tỷ đồng quý 2/2014

Giá bán điện chính thức chưa được PPC thống nhất với Công ty mua bán điện và hiện vẫn ghi bằng giá tạm tính trên cơ sở thận trọng.


Nhiet dien Pha Lai lo hop nhat 49 ty dong quy 2/2014


Gia ban dien chinh thuc chua duoc PPC thong nhat voi Cong ty mua ban dien va hien van ghi bang gia tam tinh tren co so than trong.


Nhu chung toi da dua tin, loi nhuan quy 2/2014 cua Cong ty co phan Nhiet dien Pha Lai (PPC) co the giam sau so voi cung ky. PPC da cong bo ket qua kinh doanh hop nhat quy 2 va 6 thang dau nam, ket qua khong ngoai du doan.

Cu the, PPC lo rong 49,2 ty dong (phan danh cho co dong cong ty me) rieng quy 2, keo loi nhuan 6 thang dau nam xuong con 172 ty dong, giam sau so voi khoan loi nhuan gan 1.300 ty dong 6 thang dau nam 2013.

>> Loi nhuan quy 2 cua Nhiet dien Pha Lai co the giam sau?

Mac du doanh thu thuan quy 2 dat tren 2.100 ty dong, tang 13% so voi cung ky, lai gop cua cong ty giam sau, con 13 ty dong so voi 369 ty dong quy 2/2013. Ty trong gia von/doanh thu thuan quy 2 cua PPC gan cham muc 100%.

Ben canh do, muc tang bat thuong ve chi phi tai chinh quy 2 mot lan nua keo ket qua kinh doanh cua PPC di xuong, cong ty chinh thuc lo thuan 117 ty dong. Lo chenh lech ty gia la nguyen nhan chinh khien chi phi tai chinh cua Nhiet dien Pha Lai tang manh trong quy 2 vua qua, nhu cong bo truoc day cua dai dien PPC tai DHCD thuong nien 2014. 6 thang dau nam, rieng lo chenh lech ty gia cua PPC dat gan 260 ty dong tren tong so 333,6 ty dong chi phi tai chinh trong ky.

Nhiet dien Pha Lai lo hop nhat 49 ty dong quy 2/2014 (1)So du no vay cua Hop dong vay dai han cua EVN (vay lai Hop dong vay von cua JBIC) den giua nam 2014 con lai 25,99 ty JPY, ty gia tai ngay 30/6/2014 duoc dung lam co so danh gia lai khoan no vay la 209 VND/JPY, tang so voi danh gia tai 31/12/2013.

>> Nhiet dien Pha Lai: 5 thang dau nam lo chenh lech ty gia 201 ty dong

Ly giai nguyen nhan ty trong gia von/doanh thu thuan tang vot trong quy 2 vua qua, PPC cho biet san luong dien san xuat cua cong ty me quy 2 cao hon nhung gia than va gia dau FO deu tang. Ben canh do gia ban dien chinh thuc chua duoc thong nhat voi Cong ty mua ban dien va hien van ghi bang gia tam tinh tren co so than trong.

Ket qua kinh doanh hop nhat

Minh Thu

Theo Tri Thuc Tre/HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000