Vinafco muốn chuyển nhượng cổ phiếu của 3 cổ đông cho doanh nghiệp nước ngoài

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Công ty cũng xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương chia lợi nhuận từ việc chuyển nhượng các tài sản của Công ty cho các cổ đông hiện hữu trước thời điểm chuyển nhượng cổ phiếu nêu trên.
Vinafco muốn chuyển nhượng cổ phiếu của 3 cổ đông cho doanh nghiệp nước ngoài

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


- Tổ chức đăng ký: Công Ty Cổ Phần Vinafco (VFC)


- Sàn giao dịch: UpCOM


- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2014


- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản


- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)


- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau


- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, 838 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội


- Nội dung lấy ý kiến:


+ Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu của 03 cổ đông cho doanh nghiệp nước ngoài;


+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế;


+ Sửa đổi điều lệ Công ty;


+ Thông qua chủ trương chia lợi nhuận từ việc chuyển nhượng các tài sản của Công ty cho các cổ đông hiện hữu trước thời điểm chuyển nhượng cổ phiếu nêu trên;


+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.Theo Trí Thức Trẻ/VSD

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Vinafco muốn chuyển nhượng cổ phiếu của 3 cổ đông cho doanh nghiệp nước ngoài

Công ty cũng xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương chia lợi nhuận từ việc chuyển nhượng các tài sản của Công ty cho các cổ đông hiện hữu trước thời điểm chuyển nhượng cổ phiếu nêu trên.


Vinafco muon chuyen nhuong co phieu cua 3 co dong cho doanh nghiep nuoc ngoai


Cong ty cung xin y kien co dong thong qua chu truong chia loi nhuan tu viec chuyen nhuong cac tai san cua Cong ty cho cac co dong hien huu truoc thoi diem chuyen nhuong co phieu neu tren.


Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam (VSD) xin thong bao ve ngay dang ky cuoi cung nhu sau:


- To chuc dang ky: Cong Ty Co Phan Vinafco (VFC)


- Sàn giao dịch: UpCOM


- Ngày dang ký cuói cùng: 21/08/2014


- Ly do va muc dich: Lay y kien co dong bang van ban


- Ty le thuc hien: 1:1 (01 co phieu duoc nhan 01 quyen bieu quyet)


- Thoi gian thuc hien: Cong ty se thong bao sau


- Dia diem thuc hien: Tru so Cong ty, 838 Bach Dang, phuong Thanh Luong, quan Hai Ba Trung, thanh pho Ha Noi


- Noi dung lay y kien:


+ Thong qua viec chuyen nhuong co phieu cua 03 co dong cho doanh nghiep nuoc ngoai;


+ Mien nhiem thanh vien Hoi dong quan tri va bau thanh vien Hoi dong quan tri thay the;


+ Sua doi dieu le Cong ty;


+ Thong qua chu truong chia loi nhuan tu viec chuyen nhuong cac tai san cua Cong ty cho cac co dong hien huu truoc thoi diem chuyen nhuong co phieu neu tren;


+ Cac noi dung khac thuoc tham quyen cua Dai hoi dong co dong.Theo Tri Thuc Tre/VSD

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000