Bibica báo lãi 8,5 tỷ đồng quý 2/2014

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
6 tháng đầu năm, Bibica tiếp tục duy trì tình trạng không vay nợ ngắn hoặc dài hạn. Số dư nợ vay ngắn/dài hạn của công ty hoàn toàn bằng 0.
Bibica báo lãi 8,5 tỷ đồng quý 2/2014

Công ty cổ phần Bibica (BBC) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014.

Quý 2/2014, nhờ kế hoạch tồn trữ một số loại nguyên liệu chính như đường, tinh bột sắn, bột mì... với giá tốt hơn so với cùng kỳ, lãi gộp của BBC tăng gấp rưỡi với sự gia tăng của doanh thu trong kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần quý 2 của BBC đạt 204 tỷ đồng, tăng 29%, lãi gộp đạt 62,7 tỷ đồng, tăng 53% so với quý 2/2013.

Việc đẩy mạnh công tác bán hàng (chi phí bán hàng tăng từ 32,3 tỷ đồng lên 42,7 tỷ đồng) đã phát huy hiệu quả khi doanh thu bán hàng trong kỳ tăng trưởng rõ rệt.

Một lợi thế nhỏ của BBC trong quý 2 vừa qua là công ty huy động các nguồn tiền nhàn rỗi gửi tiết kiệm, doanh thu tài chính trong kỳ đạt gần 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 260 triệu đồng.

Kết quả quý 2 Bibica lãi ròng 8,5 tỷ đồng so với 483 triệu đồng cùng kỳ 2013. Lũy kế 6 tháng, Bibica lãi ròng 20 tỷ đồng, bằng 4 lần con số cùng kỳ. Mặc dù tăng trưởng mạnh, sau 6 tháng BBC mới chỉ thực hiện 38% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tuy nhiên, mùa vụ trung thu là quý 3 hàng năm, hứa hẹn những con số ấn tượng về doanh thu và lợi nhuận cho Bibica cũng như các doanh nghiệp bánh kẹo khác. Được biết, mùa trung thu năm nay Bibica sẽ đưa ra thị trường khoảng 530 tấn sản phẩm, tăng 15% so với cùng kỳ với trên 60 chủng loại. Giá bán cũng tăng nhẹ từ 5 - 10%.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 6 tháng của BBC âm 4 tỷ đồng, chủ yếu do công ty "dốc tiền" thanh toán các khoản phải trả trong kỳ. Số dư tiền và tương đương tiền cuối quý 2 đạt 166,5 tỷ đồng, chênh lệch không đáng kể so với con số đầu năm.

6 tháng đầu năm, Bibica tiếp tục duy trì tình trạng không vay nợ ngắn hoặc dài hạn. Số dư nợ vay ngắn/dài hạn của công ty hoàn toàn bằng 0.

Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Bibica báo lãi 8,5 tỷ đồng quý 2/2014

6 tháng đầu năm, Bibica tiếp tục duy trì tình trạng không vay nợ ngắn hoặc dài hạn. Số dư nợ vay ngắn/dài hạn của công ty hoàn toàn bằng 0.


Bibica bao lai 8,5 ty dong quy 2/2014


6 thang dau nam, Bibica tiep tuc duy tri tinh trang khong vay no ngan hoac dai han. So du no vay ngan/dai han cua cong ty hoan toan bang 0.


Cong ty co phan Bibica (BBC) cong bo ket qua kinh doanh hop nhat quy 2 va 6 thang dau nam 2014.

Quy 2/2014, nho ke hoach ton tru mot so loai nguyen lieu chinh nhu duong, tinh bot san, bot mi... voi gia tot hon so voi cung ky, lai gop cua BBC tang gap ruoi voi su gia tang cua doanh thu trong ky. Cu the, doanh thu thuan quy 2 cua BBC dat 204 ty dong, tang 29%, lai gop dat 62,7 ty dong, tang 53% so voi quy 2/2013.

Viec day manh cong tac ban hang (chi phi ban hang tang tu 32,3 ty dong len 42,7 ty dong) da phat huy hieu qua khi doanh thu ban hang trong ky tang truong ro ret.

Mot loi the nho cua BBC trong quy 2 vua qua la cong ty huy dong cac nguon tien nhan roi gui tiet kiem, doanh thu tai chinh trong ky dat gan 3 ty dong, trong khi cung ky chi dat 260 trieu dong.

Ket qua quy 2 Bibica lai rong 8,5 ty dong so voi 483 trieu dong cung ky 2013. Luy ke 6 thang, Bibica lai rong 20 ty dong, bang 4 lan con so cung ky. Mac du tang truong manh, sau 6 thang BBC moi chi thuc hien 38% ke hoach loi nhuan ca nam.

Tuy nhien, mua vu trung thu la quy 3 hang nam, hua hen nhung con so an tuong ve doanh thu va loi nhuan cho Bibica cung nhu cac doanh nghiep banh keo khac. Duoc biet, mua trung thu nam nay Bibica se dua ra thi truong khoang 530 tan san pham, tang 15% so voi cung ky voi tren 60 chung loai. Gia ban cung tang nhe tu 5 - 10%.

Dong tien tu hoat dong kinh doanh 6 thang cua BBC am 4 ty dong, chu yeu do cong ty "doc tien" thanh toan cac khoan phai tra trong ky. So du tien va tuong duong tien cuoi quy 2 dat 166,5 ty dong, chenh lech khong dang ke so voi con so dau nam.

6 thang dau nam, Bibica tiep tuc duy tri tinh trang khong vay no ngan hoac dai han. So du no vay ngan/dai han cua cong ty hoan toan bang 0.

Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000