CTCP Quốc tế Sơn Hà: 6 tháng lãi 13,4 tỷ - vượt 34% kế hoạch năm

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 69 tỷ do tăng các khoản phải thu, tồn kho trong khi doanh nghiệp cũng đồng thời tăng các khoản phải trả và chi phí trả trước.
CTCP Quốc tế Sơn Hà: 6 tháng lãi 13,4 tỷ - vượt 34% kế hoạch năm

CTCP Quốc tế Sơn Hà (mã: SHI) công bố BCTC quý 2/2014


Doanh thu thuần quý 2/2014 tăng 37,3% so với cùng kỳ, đạt 525 tỷ. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm nhẹ giúp cho lợi nhuận gộp tăng 41% lên 59,4 tỷ. Đi cùng với sự tăng trưởng về doanh thu là sự tăng lên của chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp với mức tăng lần lượt là 45,5% và 37%, trong đó chi phí cho nhân viên và chi phí mua ngoài là 2 yếu tố tăng chính.


Doanh thu tài chính và chi phí tài chính đều giảm, tính ra lỗ thuần từ hoạt động tài chính của SHI là 18,8 tỷ - thấp hơn con số lỗ 19,1 tỷ của quý 2/2013. Bên cạnh đó, SHI còn có khoản lợi nhuận khác trị giá 5,1 tỷ. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đã tăng trưởng bất ngờ lên 10,4 tỷ.


Tính chung 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần của SHI đạt gần 880 tỷ - tăng 5,2%, lợi nhuận gộp tăng 24% lên 107,6 tỷ.


Lỗ thuần từ hoạt động tài chính là 28,8 tỷ - thấp hơn con số 35 tỷ của 6 tháng đầu năm 2013. Khoản lợi nhuận khác là 5,2 tỷ. Do đó, mặc dù chi phí bán hàng tăng 18,8 tỷ nhưng lợi nhuận sau thuế của SHI vẫn tăng 398% lên 13,4 tỷ.


Kế hoạch năm 2014 của SHI là 10 tỷ lợi nhuận sau thuế, như vậy, sau 6 tháng đầu năm,SHI đã hoàn thành vượt 34% kế hoạch lợi nhuận.


CTCP Quốc tế Sơn Hà: 6 tháng lãi 13,4 tỷ - vượt 34% kế hoạch năm (1)


Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 69 tỷ do tăng các khoản phải thu, tồn kho trong khi doanh nghiệp cũng đồng thời tăng các khoản phải trả và chi phí trả trước. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm 11,3 tỷ. Những sự thiếu hụt này được bù đắp bằng dòng tiền tài chính 88,6 tỷ.


Theo đó, tiền thuần trong kỳ là 8,4 tỷ và số dư tiền, tương đương tiền cuối năm đạt 30,8 tỷ.


Hà PhươngTheo Trí Thức Trẻ/HSX

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

CTCP Quốc tế Sơn Hà: 6 tháng lãi 13,4 tỷ - vượt 34% kế hoạch năm

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 69 tỷ do tăng các khoản phải thu, tồn kho trong khi doanh nghiệp cũng đồng thời tăng các khoản phải trả và chi phí trả trước.


CTCP Quoc te Son Ha: 6 thang lai 13,4 ty - vuot 34% ke hoach nam


Dong tien thuan tu hoat dong kinh doanh am 69 ty do tang cac khoan phai thu, ton kho trong khi doanh nghiep cung dong thoi tang cac khoan phai tra va chi phi tra truoc.


CTCP Quoc te Son Ha (ma: SHI) cong bo BCTC quy 2/2014


Doanh thu thuan quy 2/2014 tang 37,3% so voi cung ky, dat 525 ty. Ty le gia von/doanh thu giam nhe giup cho loi nhuan gop tang 41% len 59,4 ty. Di cung voi su tang truong ve doanh thu la su tang len cua chi phi ban hang va chi phi quan ly doanh nghiep voi muc tang lan luot la 45,5% va 37%, trong do chi phi cho nhan vien va chi phi mua ngoai la 2 yeu to tang chinh.


Doanh thu tai chinh va chi phi tai chinh deu giam, tinh ra lo thuan tu hoat dong tai chinh cua SHI la 18,8 ty - thap hon con so lo 19,1 ty cua quy 2/2013. Ben canh do, SHI con co khoan loi nhuan khac tri gia 5,1 ty. Nho vay, loi nhuan sau thue cua doanh nghiep da tang truong bat ngo len 10,4 ty.


Tinh chung 6 thang dau nam 2014, doanh thu thuan cua SHI dat gan 880 ty - tang 5,2%, loi nhuan gop tang 24% len 107,6 ty.


Lo thuan tu hoat dong tai chinh la 28,8 ty - thap hon con so 35 ty cua 6 thang dau nam 2013. Khoan loi nhuan khac la 5,2 ty. Do do, mac du chi phi ban hang tang 18,8 ty nhung loi nhuan sau thue cua SHI van tang 398% len 13,4 ty.


Ke hoach nam 2014 cua SHI la 10 ty loi nhuan sau thue, nhu vay, sau 6 thang dau nam,SHI da hoan thanh vuot 34% ke hoach loi nhuan.


CTCP Quoc te Son Ha: 6 thang lai 13,4 ty - vuot 34% ke hoach nam (1)


Dong tien thuan tu hoat dong kinh doanh am 69 ty do tang cac khoan phai thu, ton kho trong khi doanh nghiep cung dong thoi tang cac khoan phai tra va chi phi tra truoc. Dong tien thuan tu hoat dong dau tu cung am 11,3 ty. Nhung su thieu hut nay duoc bu dap bang dong tien tai chinh 88,6 ty.


Theo do, tien thuan trong ky la 8,4 ty va so du tien, tuong duong tien cuoi nam dat 30,8 ty.


Ha PhuongTheo Tri Thuc Tre/HSX

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000