Vicostone: 6 tháng bất ngờ lãi ròng gần 91 tỷ -vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Lợi nhuận trước thuế của VCS 6 tháng đầu năm 2014 đạt 101,2 tỷ. Lợi nhuận sau thuế đạt 90,6 tỷ - tăng 154% so với cùng kỳ. LNST của cổ đông công ty mẹ là 90,57 tỷ. EPS đạt 1.709 đồng.
Vicostone: 6 tháng bất ngờ lãi ròng gần 91 tỷ -vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm

CTCP Vicostone (mã: VCS) công bố BCTC hợp nhất quý 2/2014


Doanh thu thuần quý 2/2014 tăng 88,3% lên 529,4 tỷ trong đó mảng chiếm tỷ trọng chủ yếu là “doanh thu bán thành phẩm xuất khẩu” tăng gần 90% lên 523,1 tỷ. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu tăng từ 64% trong quý 2/2013 lên 66,2% trong quý này nhưng lợi nhuận gộp vẫn tăng 75%, đạt 179 tỷ.


Đi cùng với sự tăng trưởng về doanh thu là sự tăng lên của chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, đặc biệt chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 91% lên gần 40 tỷ với các khoản tăng chính là chi phí nhân viên và dịch vụ mua ngoài. Tuy nhiên tỷ lệ tổng các khoản chi phí này so với doanh thu thuần chỉ có 11,2% - thấp hơn so với con số 13,6% trong quý 2/2013. Bên cạnh đó, VCS còn có lợi nhuận 3 tỷ từ công ty liên doanh liên kết.


Do đó, quý 2/2014, công ty lãi sau thuế 77,6 tỷ - tăng 252% so với cùng kỳ.


Tính chúng 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của VCS đạt 816,5 tỷ - tăng 51,4%. Chi phí tài chính giảm 15,5% tương đương 11,6 tỷ.


Lợi nhuận trước thuế của VCS 6 tháng đầu năm 2014 đạt 101,2 tỷ. Lợi nhuận sau thuế đạt 90,6 tỷ - tăng 154% so với cùng kỳ. LNST của cổ đông công ty mẹ là 90,57 tỷ. EPS đạt 1.709 đồng.


Như vậy, VCS đã vượt 18,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của năm 2014.


Vicostone: 6 tháng bất ngờ lãi ròng gần 91 tỷ -vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm (1)


2 năm 2008, 2009, lợi nhuận sau thuế của VCS sụt giảm mạnh so với trước đó và quý 1/2014 cũng chỉ lãi gần 13 tỷ . Nhưng ngày 11/06/2014, sau khi 4 cổ đông lớn là các tổ chức nước ngoài ra đi thì chỉ 6 tháng đầu năm 2014, VCS đã báo lãi lớn.


>> Red River Holding và 3 tổ chức ngoại ra đi, Vicostone được “gỡ” thế khó?


Vicostone: 6 tháng bất ngờ lãi ròng gần 91 tỷ -vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm (2)


Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 150 tỷ - tương đương với cùng kỳ. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 182,6 tỷ do công ty gửi tiết kiệm 122 tỷ. Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính là 155 tỷ. Theo đó, tiền thuần trong kỳ đạt 122,6 tỷ - nâng tiền và tương đương tiền cuối kỳ lên 232 tỷ.


Trong phiên giao dịch ngày hôm qua (12/08/2014), cổ phiếu VCS đã được giao dịch thỏa thuận gần 29,4 triệu đơn vị tương đương gần 680 tỷ đồng.


>> Cổ phiếu Vicostone thoả thuận gần 700 tỷ: Kế hoạch bị thâu tóm đã hoàn thành?


Hà PhươngTheo Trí Thức Trẻ/VCS

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Vicostone: 6 tháng bất ngờ lãi ròng gần 91 tỷ -vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm

Lợi nhuận trước thuế của VCS 6 tháng đầu năm 2014 đạt 101,2 tỷ. Lợi nhuận sau thuế đạt 90,6 tỷ - tăng 154% so với cùng kỳ. LNST của cổ đông công ty mẹ là 90,57 tỷ. EPS đạt 1.709 đồng.


Vicostone: 6 thang bat ngo lai rong gan 91 ty -vuot ke hoach loi nhuan ca nam


Loi nhuan truoc thue cua VCS 6 thang dau nam 2014 dat 101,2 ty. Loi nhuan sau thue dat 90,6 ty - tang 154% so voi cung ky. LNST cua co dong cong ty me la 90,57 ty. EPS dat 1.709 dong.


CTCP Vicostone (ma: VCS) cong bo BCTC hop nhat quy 2/2014


Doanh thu thuan quy 2/2014 tang 88,3% len 529,4 ty trong do mang chiem ty trong chu yeu la “doanh thu ban thanh pham xuat khau” tang gan 90% len 523,1 ty. Ty le gia von/doanh thu tang tu 64% trong quy 2/2013 len 66,2% trong quy nay nhung loi nhuan gop van tang 75%, dat 179 ty.


Di cung voi su tang truong ve doanh thu la su tang len cua chi phi ban hang va chi phi quan ly doanh nghiep, dac biet chi phi quan ly doanh nghiep tang 91% len gan 40 ty voi cac khoan tang chinh la chi phi nhan vien va dich vu mua ngoai. Tuy nhien ty le tong cac khoan chi phi nay so voi doanh thu thuan chi co 11,2% - thap hon so voi con so 13,6% trong quy 2/2013. Ben canh do, VCS con co loi nhuan 3 ty tu cong ty lien doanh lien ket.


Do do, quy 2/2014, cong ty lai sau thue 77,6 ty - tang 252% so voi cung ky.


Tinh chung 6 thang dau nam, doanh thu thuan cua VCS dat 816,5 ty - tang 51,4%. Chi phi tai chinh giam 15,5% tuong duong 11,6 ty.


Loi nhuan truoc thue cua VCS 6 thang dau nam 2014 dat 101,2 ty. Loi nhuan sau thue dat 90,6 ty - tang 154% so voi cung ky. LNST cua co dong cong ty me la 90,57 ty. EPS dat 1.709 dong.


Nhu vay, VCS da vuot 18,8% ke hoach loi nhuan truoc thue cua nam 2014.


Vicostone: 6 thang bat ngo lai rong gan 91 ty -vuot ke hoach loi nhuan ca nam (1)


2 nam 2008, 2009, loi nhuan sau thue cua VCS sut giam manh so voi truoc do va quy 1/2014 cung chi lai gan 13 ty . Nhung ngay 11/06/2014, sau khi 4 co dong lon la cac to chuc nuoc ngoai ra di thi chi 6 thang dau nam 2014, VCS da bao lai lon.


>> Red River Holding va 3 to chuc ngoai ra di, Vicostone duoc “go” the kho?


Vicostone: 6 thang bat ngo lai rong gan 91 ty -vuot ke hoach loi nhuan ca nam (2)


Dong tien thuan tu hoat dong kinh doanh dat 150 ty - tuong duong voi cung ky. Dong tien thuan tu hoat dong dau tu am 182,6 ty do cong ty gui tiet kiem 122 ty. Dong tien thuan tu hoat dong tai chinh la 155 ty. Theo do, tien thuan trong ky dat 122,6 ty - nang tien va tuong duong tien cuoi ky len 232 ty.


Trong phien giao dich ngay hom qua (12/08/2014), co phieu VCS da duoc giao dich thoa thuan gan 29,4 trieu don vi tuong duong gan 680 ty dong.


>> Co phieu Vicostone thoa thuan gan 700 ty: Ke hoach bi thau tom da hoan thanh?


Ha PhuongTheo Tri Thuc Tre/VCS

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000