CTCP XNK Quảng Bình: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ngày nhận hồ sơ đăng ký niêm yết: 11/08/2014.
CTCP XNK Quảng Bình: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu

Ngày 12/08/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có thông báo số 783/TB-SGDHCM về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu như sau:

-         Tổ chức đăng ký niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

-         Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

-         Vốn điều lệ: 320.000.000.000 đồng  (Ba trăm hai mươi tỷ đồng).

-         Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 32.000.000 cổ phiếu (Ba mươi hai triệu cổ phiếu).

-         Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS).

-         Ngày nhận hồ sơ đăng ký niêm yết: 11/08/2014.


Theo Trí Thức Trẻ/HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

CTCP XNK Quảng Bình: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu

Ngày nhận hồ sơ đăng ký niêm yết: 11/08/2014.


CTCP XNK Quang Binh: Nhan ho so dang ky niem yet lan dau


Ngay nhan ho so dang ky niem yet: 11/08/2014.


Ngay 12/08/2014, So Giao dich Chung khoan Tp.HCM da co thong bao so 783/TB-SGDHCM ve viec nhan ho so dang ky niem yet lan dau nhu sau:

-         To chuc dang ky niem yet: CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU QUANG BINH

-         Loai chung khoan: co phieu pho thong

-         Von dieu le: 320.000.000.000 dong  (Ba tram hai muoi ty dong).

-         So luong co phieu dang ky niem yet: 32.000.000 co phieu (Ba muoi hai trieu co phieu).

-         To chuc tu van: Cong ty Co phan Chung khoan MB (MBS).

-         Ngay nhan ho so dang ky niem yet: 11/08/2014.


Theo Tri Thuc Tre/HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000