Thép Tiến Lên: Công ty mẹ lãi gần 24 tỷ đồng 6 tháng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Trong khi doanh thu tài chính giảm thì chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh. Do đó, lợi nhuận sau thuế quý 2/2014 của TLH giảm 6,5% còn 8,6 tỷ.
Thép Tiến Lên: Công ty mẹ lãi gần 24 tỷ đồng 6 tháng

CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã: TLH) công bố BCTC quý 2/2014 của công ty mẹ


Doanh thu thuần quý 2/2014 của TLH giảm 1,3% còn 485,4 tỷ. Tuy giá vốn giảm mạnh hơn nhưng cũng chiếm 95,2% doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 23,1 tỷ - tăng 24% so với quý 2/2013.


Trong khi doanh thu tài chính giảm thì chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh. Do đó, lợi nhuận sau thuế quý 2/2014 của TLH giảm 6,5% còn 8,6 tỷ.


6 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần của công ty tương đương với 6T2013, đạt gần 899 tỷ. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm mạnh từ 99,7% xuống còn 94,7%. Nhờ vậy lợi nhuận gộp tăng 15 lần tương đương gần 45 tỷ. Tuy nhiên, trong quý 2 này, TLH không được hoàn nhập gần 97 tỷ chi phí tài chính từ dự phòng giảm giá các khoản đầu tư như quý 2/2013 nên lợi nhuận sau thuế đã giảm 66,2% còn 23,8 tỷ.


Thép Tiến Lên: Công ty mẹ lãi gần 24 tỷ đồng 6 tháng (1)


Trong 6 tháng đầu năm 2014, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TLH âm 108,7 tỷ mà nguyên nhân chính là do các khoản phải trả giảm mạnh. Cụ thể, trên bảng CĐKT, khoản phải trả người bán đã giảm từ 183,6 tỷ hồi đầu năm xuống còn 44,3 tỷ.


Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm 817 triệu đồng. Bù lại, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính là 73 tỷ. Theo đó, dòng tiền thuần trong kỳ âm 36,5 tỷ làm giảm số dư tiền và tương đương tiền cuối quý 2/2014 xuống còn 67,4 tỷ.


Hàng tồn kho tăng 4% tương đương 12 tỷ lên mức 318,1 tỷ - chiêm gần 63% tài sản ngắn hạn của TLH, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng hóa với giá trị 279 tỷ. Phải thu tăng thêm 28,2% tương đương 20 tỷ .


Hà PhươngTheo Trí Thức Trẻ/TLH

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Thép Tiến Lên: Công ty mẹ lãi gần 24 tỷ đồng 6 tháng

Trong khi doanh thu tài chính giảm thì chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh. Do đó, lợi nhuận sau thuế quý 2/2014 của TLH giảm 6,5% còn 8,6 tỷ.


Thep Tien Len: Cong ty me lai gan 24 ty dong 6 thang


Trong khi doanh thu tai chinh giam thi chi phi tai chinh, chi phi ban hang, chi phi quan ly doanh nghiep deu tang manh. Do do, loi nhuan sau thue quy 2/2014 cua TLH giam 6,5% con 8,6 ty.


CTCP Tap doan Thep Tien Len (ma: TLH) cong bo BCTC quy 2/2014 cua cong ty me


Doanh thu thuan quy 2/2014 cua TLH giam 1,3% con 485,4 ty. Tuy gia von giam manh hon nhung cung chiem 95,2% doanh thu nen loi nhuan gop dat 23,1 ty - tang 24% so voi quy 2/2013.


Trong khi doanh thu tai chinh giam thi chi phi tai chinh, chi phi ban hang, chi phi quan ly doanh nghiep deu tang manh. Do do, loi nhuan sau thue quy 2/2014 cua TLH giam 6,5% con 8,6 ty.


6 thang dau nam 2014, doanh thu thuan cua cong ty tuong duong voi 6T2013, dat gan 899 ty. Ty le gia von/doanh thu giam manh tu 99,7% xuong con 94,7%. Nho vay loi nhuan gop tang 15 lan tuong duong gan 45 ty. Tuy nhien, trong quy 2 nay, TLH khong duoc hoan nhap gan 97 ty chi phi tai chinh tu du phong giam gia cac khoan dau tu nhu quy 2/2013 nen loi nhuan sau thue da giam 66,2% con 23,8 ty.


Thep Tien Len: Cong ty me lai gan 24 ty dong 6 thang (1)


Trong 6 thang dau nam 2014, dong tien thuan tu hoat dong kinh doanh cua TLH am 108,7 ty ma nguyen nhan chinh la do cac khoan phai tra giam manh. Cu the, tren bang CDKT, khoan phai tra nguoi ban da giam tu 183,6 ty hoi dau nam xuong con 44,3 ty.


Dong tien thuan tu hoat dong dau tu cung am 817 trieu dong. Bu lai, dong tien thuan tu hoat dong tai chinh la 73 ty. Theo do, dong tien thuan trong ky am 36,5 ty lam giam so du tien va tuong duong tien cuoi quy 2/2014 xuong con 67,4 ty.


Hang ton kho tang 4% tuong duong 12 ty len muc 318,1 ty - chiem gan 63% tai san ngan han cua TLH, trong do chiem ty trong lon nhat la hang hoa voi gia tri 279 ty. Phai thu tang them 28,2% tuong duong 20 ty .


Ha PhuongTheo Tri Thuc Tre/TLH

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000