Thủy sản Minh Phú: 6 tháng đầu năm lãi 368 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
6 tháng đầu năm, MPC lãi sau thuế 464 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch đề ra. Phần lãi dành cho cổ đông công ty mẹ 6 tháng đạt 368 tỷ đồng.
Thủy sản Minh Phú: 6 tháng đầu năm lãi 368 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 năm 2014


Không khác với những dự báo trước đó về một kết quả khởi sắc, đặc biệt sau khi MPC bất ngờ ra quyết định chi trả cổ tức khủng 50% bằng tiền mặt cho cổ đông, lợi nhuận quý 2 của MPC đạt trên 203 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt vỏn vẹn 6 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, MPC lãi ròng 368 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với mức lợi nhuận 23,8 tỷ đồng cùng kỳ 2013.


Với khoản lãi sau thuế 464 tỷ đồng 6 tháng đầu năm, sau nửa năm MPC đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận với tỷ lệ 10%.


Kết quả có được của MPC chủ yếu nhờ vào việc tăng trưởng doanh thu và cải thiện tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần.


Thủy sản Minh Phú: 6 tháng đầu năm lãi 368 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch (1)


Quý 1/2014, Thủy sản Minh Phú cũng thắng lớn với lợi nhuận đạt 165 tỷ đồng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ). Nguyên nhân là những lợi thế mà công ty có được trong việc kiểm soát dịch bệnh EMS (dịch bệnh tôm chết sớm). Theo đó, dịch bệnh làm nguồn cung các nước xuất khẩu tôm lớn trong khu vực và trên thế giới đều giảm, các đơn hàng được chuyển sang Việt Nam, Minh Phú là một trong các doanh nghiệp mục tiêu.


Lãi lớn 6 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của MPC vẫn thâm hụt tới 1.700 tỷ đồng với "đóng góp" chủ yếu từ việc tăng lượng hàng tồn kho trong kỳ. Trong 6 tháng, hàng tồn kho của MPC tăng từ 2.464 tỷ đồng lên 4728 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là thành phẩm, hàng hóa.


Công ty chi ròng gần 1.000 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, thực chất là việc chuyển các khoản tiền gửi ngắn hạn dưới 3 tháng sang gửi từ thời hạn 3 tháng đến 1 năm. Vì vậy, từ hơn 2.000 tỷ đồng dư tiền và tương đương tiền lúc đầu, MPC chỉ còn 185 tỷ đồng cuối tháng 6 năm nay.


>> Một loạt doanh nghiệp chi cổ tức khủng


Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/HSX

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Thủy sản Minh Phú: 6 tháng đầu năm lãi 368 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch

6 tháng đầu năm, MPC lãi sau thuế 464 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch đề ra. Phần lãi dành cho cổ đông công ty mẹ 6 tháng đạt 368 tỷ đồng.


Thuy san Minh Phu: 6 thang dau nam lai 368 ty dong, vuot 10% ke hoach


6 thang dau nam, MPC lai sau thue 464 ty dong, vuot 10% ke hoach de ra. Phan lai danh cho co dong cong ty me 6 thang dat 368 ty dong.


Cong ty Co phan Tap doan Thuy san Minh Phu (MPC) cong bo ket qua kinh doanh hop nhat quy 2 nam 2014


Khong khac voi nhung du bao truoc do ve mot ket qua khoi sac, dac biet sau khi MPC bat ngo ra quyet dinh chi tra co tuc khung 50% bang tien mat cho co dong, loi nhuan quy 2 cua MPC dat tren 203 ty dong, trong khi cung ky nam ngoai chi dat von ven 6 ty dong. Luy ke 6 thang, MPC lai rong 368 ty dong, tang truong manh so voi muc loi nhuan 23,8 ty dong cung ky 2013.


Voi khoan lai sau thue 464 ty dong 6 thang dau nam, sau nua nam MPC da hoan thanh vuot muc ke hoach loi nhuan voi ty le 10%.


Ket qua co duoc cua MPC chu yeu nho vao viec tang truong doanh thu va cai thien ty trong gia von/doanh thu thuan.


Thuy san Minh Phu: 6 thang dau nam lai 368 ty dong, vuot 10% ke hoach (1)


Quy 1/2014, Thuy san Minh Phu cung thang lon voi loi nhuan dat 165 ty dong (phan danh cho co dong cong ty me). Nguyen nhan la nhung loi the ma cong ty co duoc trong viec kiem soat dich benh EMS (dich benh tom chet som). Theo do, dich benh lam nguon cung cac nuoc xuat khau tom lon trong khu vuc va tren the gioi deu giam, cac don hang duoc chuyen sang Viet Nam, Minh Phu la mot trong cac doanh nghiep muc tieu.


Lai lon 6 thang dau nam, dong tien tu hoat dong kinh doanh cua MPC van tham hut toi 1.700 ty dong voi "dong gop" chu yeu tu viec tang luong hang ton kho trong ky. Trong 6 thang, hang ton kho cua MPC tang tu 2.464 ty dong len 4728 ty dong, trong do chu yeu la thanh pham, hang hoa.


Cong ty chi rong gan 1.000 ty dong cho hoat dong dau tu, thuc chat la viec chuyen cac khoan tien gui ngan han duoi 3 thang sang gui tu thoi han 3 thang den 1 nam. Vi vay, tu hon 2.000 ty dong du tien va tuong duong tien luc dau, MPC chi con 185 ty dong cuoi thang 6 nam nay.


>> Mot loat doanh nghiep chi co tuc khung


Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/HSX

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000