Đường Biên Hòa: Hàng tồn kho tăng gấp đôi, quý 2 lãi ròng 22,4 tỷ đồng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tăng trưởng đáng kể nhất là thành phẩm sản xuất, đạt 603 tỷ đồng trong khi đầu năm chỉ ở mức 140 tỷ đồng.
Đường Biên Hòa: Hàng tồn kho tăng gấp đôi, quý 2 lãi ròng 22,4 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014.

Không khác kết quả ước tính trước đó, riêng quý 2 BHS lãi trước thuế 28,8 tỷ đồng. LNST dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 22,4 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 15,8 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, BHS lãi ròng 42,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ công ty lãi 5,7 tỷ đồng. EPS 6 tháng của BHS đạt 680 đồng/cổ phiếu.

Cuối quý 2, số dư hàng tồn kho của BHS đạt 784 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi con số đầu năm. Trong số đó, tăng trưởng đáng kể nhất là thành phẩm sản xuất, đạt 603 tỷ đồng trong khi đầu năm chỉ ở mức 140 tỷ đồng.

Được biết, trước đây nhà máy Đường Biên Hòa Tây Ninh và Nhà máy Đường Biên Hòa Trị An được xem là 2 bộ phận sản xuất của công ty, nên tất cả các chi phí phát sinh tại hai nhà máy này được hạch toán vào chi phí sản xuất. Từ năm 2014, nhằm đánh giá lại hiệu quả công tác quản lý, BHS đã điều chỉnh các chi phí liên quan đến công tác quản lý 2 nhà máy này sang chi phí quản lý doanh nghiệp. Đó là nguyên nhân chi phí quản lý doanh nghiệp quý 2 năm nay của BHS tăng tới 119,6%, đạt 21 tỷ đồng.

>> Đường Biên Hòa ước lãi 29 tỷ đồng quý 2/2014

Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Đường Biên Hòa: Hàng tồn kho tăng gấp đôi, quý 2 lãi ròng 22,4 tỷ đồng

Tăng trưởng đáng kể nhất là thành phẩm sản xuất, đạt 603 tỷ đồng trong khi đầu năm chỉ ở mức 140 tỷ đồng.


Duong Bien Hoa: Hang ton kho tang gap doi, quy 2 lai rong 22,4 ty dong


Tang truong dang ke nhat la thanh pham san xuat, dat 603 ty dong trong khi dau nam chi o muc 140 ty dong.


Cong ty co phan Duong Bien Hoa (BHS) cong bo ket qua kinh doanh hop nhat quy 2 va 6 thang dau nam 2014.

Khong khac ket qua uoc tinh truoc do, rieng quy 2 BHS lai truoc thue 28,8 ty dong. LNST danh cho co dong cong ty me dat 22,4 ty dong, tang manh so voi muc lo 15,8 ty dong cung ky. Luy ke 6 thang, BHS lai rong 42,8 ty dong, trong khi cung ky cong ty lai 5,7 ty dong. EPS 6 thang cua BHS dat 680 dong/co phieu.

Cuoi quy 2, so du hang ton kho cua BHS dat 784 ty dong, cao hon gap doi con so dau nam. Trong so do, tang truong dang ke nhat la thanh pham san xuat, dat 603 ty dong trong khi dau nam chi o muc 140 ty dong.

Duoc biet, truoc day nha may Duong Bien Hoa Tay Ninh va Nha may Duong Bien Hoa Tri An duoc xem la 2 bo phan san xuat cua cong ty, nen tat ca cac chi phi phat sinh tai hai nha may nay duoc hach toan vao chi phi san xuat. Tu nam 2014, nham danh gia lai hieu qua cong tac quan ly, BHS da dieu chinh cac chi phi lien quan den cong tac quan ly 2 nha may nay sang chi phi quan ly doanh nghiep. Do la nguyen nhan chi phi quan ly doanh nghiep quy 2 nam nay cua BHS tang toi 119,6%, dat 21 ty dong.

>> Duong Bien Hoa uoc lai 29 ty dong quy 2/2014

Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000