Những thống kê giật mình về số doanh nghiệp “chết”

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Sức sống của của doanh nghiệp Việt Nam dường như đang cho thấy điều ngược lại với những cải thiện của nền kinh tế.
Những thống kê giật mình về số doanh nghiệp “chết”

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và đầu tư), trong tháng 7, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước là 5.083 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 31.518 tỷ đồng, giảm 16,5% về số doanh nghiệp và giảm 45% về số vốn đăng ký so với tháng 6 năm 2014.


Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 7 là 6,2 tỷ đồng, giảm 34,1% so với tháng trước. Số lao động dự kiến được tạo công việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 đăng ký là 88.024 lao động, giảm 1,1% so với tháng trước.Những thống kê giật mình về số doanh nghiệp “chết” (1)


Về số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặcđăng kýtạm ngừng hoạt độngcó thời hạn hoặcngừng hoạt độngchờ đóng mã số doanh nghiệp hoặckhông đăng kýcủa cả nước là 4.931 doanh nghiệp, giảm 22,6% so với tháng 6 năm 2014.


Trong đó, có 859doanh nghiệp giải thể, 950 doanh nghiệpđăng kýtạm ngừng hoạt độngcó thời hạn, 3.122doanh nghiệp ngừng hoạt độngchờ đóng mã số doanh nghiệp hoặckhông đăng ký.Những thống kê giật mình về số doanh nghiệp “chết” (2)


Về số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong tháng 7 năm 2014, cả nước có 1.106 doanh nghiệp ngừng hoạt động đã quay trở lại hoạt động, giảm 16,7% so với tháng 6 năm 2014.


Tính chung trong 7 tháng đầunăm 2014, cả nước có 42.398 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 262.442 tỷ đồng, giảm 7% về số doanh nghiệp và tăng 17,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.


Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 7 tháng là 6,19 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2013.


Số lao động dự kiến được tạo công việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm là 629.161 lao động, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.Những thống kê giật mình về số doanh nghiệp “chết” (3)


Về số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặcđăng kýtạm ngừng hoạt độngcó thời hạn hoặcngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặckhông đăng kýcủa cả nước là 37.612 doanh nghiệp, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.


Bao gồm, 5.610doanh nghiệp giải thể, 6.774 doanh nghiệpđăng kýtạm ngừng hoạt độngcó thời hạn, 25.228doanh nghiệp ngừng hoạt độngchờ đóng mã số doanh nghiệp hoặckhông đăng ký.


Tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp gặp khó khăn gần như phải đóng cửa là 291.598 tỷ đồng.


Bao gồm, số vốn đăng ký của các doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể là 43.326 tỷ đồng (số vốn đăng ký này chắc chắn được loại bỏ khỏi nền kinh tế).Những thống kê giật mình về số doanh nghiệp “chết” (4)


Số vốn đăng ký của các doanh nghiệpngừng hoạt độngchờ đóng mã số doanh nghiệp hoặckhông đăng kýlà 248.272 tỷ đồng. Đây làsố vốnđăng kýcủacác doanh nghiệp thực sự khó khănnhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể.


So với tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm trong kỳ là 345.228 tỷ đồng, bao gồm số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 262.442 tỷ đồng và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 82.786 tỷ đồng. Tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp gặp khó khăn phải đóng cửa chiếm 12,6%.


Về số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 7 tháng đầu năm 2014, cả nước có 9.428 doanh nghiệp ngừng hoạt động đã quay trở lại hoạt động, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm 2013.Theo Vũ MinhDiễn đàn Đầu tư

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Những thống kê giật mình về số doanh nghiệp “chết”

Sức sống của của doanh nghiệp Việt Nam dường như đang cho thấy điều ngược lại với những cải thiện của nền kinh tế.


Nhung thong ke giat minh ve so doanh nghiep “chet”


Suc song cua cua doanh nghiep Viet Nam duong nhu dang cho thay dieu nguoc lai voi nhung cai thien cua nen kinh te.


Theo Cuc Quan ly dang ky kinh doanh (Bo Ke hoach va dau tu), trong thang 7, so doanh nghiep thanh lap moi cua ca nuoc la 5.083 doanh nghiep voi so von dang ky 31.518 ty dong, giam 16,5% ve so doanh nghiep va giam 45% ve so von dang ky so voi thang 6 nam 2014.


Ty trong von dang ky binh quan tren mot doanh nghiep trong thang 7 la 6,2 ty dong, giam 34,1% so voi thang truoc. So lao dong du kien duoc tao cong viec lam cua cac doanh nghiep thanh lap moi trong thang 7 dang ky la 88.024 lao dong, giam 1,1% so voi thang truoc.Nhung thong ke giat minh ve so doanh nghiep “chet” (1)


Ve so doanh nghiep gap kho khan buoc phai giai the hoacdang kytam ngung hoat dongco thoi han hoacngung hoat dongcho dong ma so doanh nghiep hoackhong dang kycua ca nuoc la 4.931 doanh nghiep, giam 22,6% so voi thang 6 nam 2014.


Trong do, co 859doanh nghiep giai the, 950 doanh nghiepdang kytam ngung hoat dongco thoi han, 3.122doanh nghiep ngung hoat dongcho dong ma so doanh nghiep hoackhong dang ky.Nhung thong ke giat minh ve so doanh nghiep “chet” (2)


Ve so doanh nghiep ngung hoat dong quay tro lai hoat dong trong thang 7 nam 2014, ca nuoc co 1.106 doanh nghiep ngung hoat dong da quay tro lai hoat dong, giam 16,7% so voi thang 6 nam 2014.


Tinh chung trong 7 thang daunam 2014, ca nuoc co 42.398 doanh nghiep dang ky thanh lap moi voi so von dang ky 262.442 ty dong, giam 7% ve so doanh nghiep va tang 17,8% ve so von dang ky so voi cung ky nam truoc.


Ty trong von dang ky binh quan tren mot doanh nghiep trong 7 thang la 6,19 ty dong, tang 26,7% so voi cung ky nam 2013.


So lao dong du kien duoc tao cong viec lam cua cac doanh nghiep thanh lap moi trong 7 thang dau nam la 629.161 lao dong, tang 6,5% so voi cung ky nam truoc.Nhung thong ke giat minh ve so doanh nghiep “chet” (3)


Ve so doanh nghiep gap kho khan buoc phai giai the hoacdang kytam ngung hoat dongco thoi han hoacngung hoat dong cho dong ma so doanh nghiep hoackhong dang kycua ca nuoc la 37.612 doanh nghiep, tang 9,8% so voi cung ky nam truoc.


Bao gom, 5.610doanh nghiep giai the, 6.774 doanh nghiepdang kytam ngung hoat dongco thoi han, 25.228doanh nghiep ngung hoat dongcho dong ma so doanh nghiep hoackhong dang ky.


Tong so von dang ky cua cac doanh nghiep gap kho khan gan nhu phai dong cua la 291.598 ty dong.


Bao gom, so von dang ky cua cac doanh nghiep da hoan thanh thu tuc giai the la 43.326 ty dong (so von dang ky nay chac chan duoc loai bo khoi nen kinh te).Nhung thong ke giat minh ve so doanh nghiep “chet” (4)


So von dang ky cua cac doanh nghiepngung hoat dongcho dong ma so doanh nghiep hoackhong dang kyla 248.272 ty dong. Day laso vondang kycuacac doanh nghiep thuc su kho khannhung chua hoan thanh thu tuc giai the.


So voi tong so von dang ky bo sung them trong ky la 345.228 ty dong, bao gom so von dang ky cua doanh nghiep dang ky thanh lap moi la 262.442 ty dong va doanh nghiep quay tro lai hoat dong la 82.786 ty dong. Tong so von dang ky cua cac doanh nghiep gap kho khan phai dong cua chiem 12,6%.


Ve so doanh nghiep ngung hoat dong quay tro lai hoat dong trong 7 thang dau nam 2014, ca nuoc co 9.428 doanh nghiep ngung hoat dong da quay tro lai hoat dong, giam 6,4% so voi cung ky nam 2013.Theo Vu MinhDien dan Dau tu

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000