VNE lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 150 tỷ đồng trái phiếu

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
HĐQT công ty đã thông qua chủ trương phát hành riêng lẻ 150 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 2 năm nhằm mục đích tái cấu trúc nguồn vốn.
VNE lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 150 tỷ đồng trái phiếu

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố nghị quyết HĐQT ngày 8/8/2014.


HĐQT công ty đã thông qua chủ trương phát hành riêng lẻ 150 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 2 năm nhằm mục đích tái cấu trúc nguồn vốn. Trái phiếu không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo. Chủ tịch HĐQT được ủy quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu cũng như hồ sơ phát hành trái phiếu sau khi Tổng giám đốc lập phương án, lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành...


Hiện tại VNE chưa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2. Công ty mẹ VNE lỗ ròng tới 103 tỷ đồng trong riêng quý 2 và lỗ lũy kế 6 tháng với con số tương đương do quý 1 công ty lãi mỏng.


Tại thời điểm cuối quý 2, VNE vay nợ ngắn và dài hạn 544 tỷ đồng. 


Chi phí tài chính lên tới 123 tỷ đồng trong riêng quý 2 là nguyên nhân chính khiến công ty lỗ sâu. Tuy nhiên, trong đó chỉ có 16,6 tỷ đồng là chi phí lãi vay.


Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/HSX

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

VNE lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 150 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT công ty đã thông qua chủ trương phát hành riêng lẻ 150 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 2 năm nhằm mục đích tái cấu trúc nguồn vốn.


VNE len ke hoach phat hanh rieng le 150 ty dong trai phieu


HDQT cong ty da thong qua chu truong phat hanh rieng le 150 ty dong trai phieu voi ky han 2 nam nham muc dich tai cau truc nguon von.


Tong cong ty Co phan Xay dung dien Viet Nam (VNE) cong bo nghi quyet HDQT ngay 8/8/2014.


HDQT cong ty da thong qua chu truong phat hanh rieng le 150 ty dong trai phieu voi ky han 2 nam nham muc dich tai cau truc nguon von. Trai phieu khong chuyen doi va co tai san dam bao. Chu tich HDQT duoc uy quyen phe duyet phuong an phat hanh trai phieu cung nhu ho so phat hanh trai phieu sau khi Tong giam doc lap phuong an, lua chon to chuc tu van phat hanh...


Hien tai VNE chua cong bo ket qua kinh doanh hop nhat quy 2. Cong ty me VNE lo rong toi 103 ty dong trong rieng quy 2 va lo luy ke 6 thang voi con so tuong duong do quy 1 cong ty lai mong.


Tai thoi diem cuoi quy 2, VNE vay no ngan va dai han 544 ty dong. 


Chi phi tai chinh len toi 123 ty dong trong rieng quy 2 la nguyen nhan chinh khien cong ty lo sau. Tuy nhien, trong do chi co 16,6 ty dong la chi phi lai vay.


Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/HSX

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000