Đường Biên Hòa ước lãi 29 tỷ đồng quý 2/2014

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Được biết, quý 1/2014 BHS lãi trước thuế 25,6 tỷ đồng. Như vậy 6 tháng đầu năm 2014 công ty lãi trước thuế khoảng 54,4 tỷ đồng.
Đường Biên Hòa ước lãi 29 tỷ đồng quý 2/2014

Công ty cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) công bố nghị quyết HĐQT ngày 7/8/2014.

HĐQT công ty đã quyết định phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ 2013.

Cụ thể, Tổng doanh thu quý 2/2014 (bao gồm doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính và thu nhập khác) đạt 660 tỷ đồng, tăng 34,4% so với cùng kỳ. Kết quả quý 2 công ty báo lãi trước thuế 28,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2013 công ty lỗ trước thuế 20.8 tỷ đồng.

Được biết, quý 1/2014 BHS lãi trước thuế 25,6 tỷ đồng. Như vậy 6 tháng đầu năm 2014 công ty lãi trước thuế khoảng 54,4 tỷ đồng.

Năm 2014 là năm đầu tiên Đường Biên Hòa áp dụng niên độ tài chính mới, kết thúc ở ngày 30/6/2014. Như vậy, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 cũng chính là kết quả kinh doanh niên độ tài chính mới của công ty.

>> Đường Biên Hòa đổi niên độ tài chính

Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Đường Biên Hòa ước lãi 29 tỷ đồng quý 2/2014

Được biết, quý 1/2014 BHS lãi trước thuế 25,6 tỷ đồng. Như vậy 6 tháng đầu năm 2014 công ty lãi trước thuế khoảng 54,4 tỷ đồng.


Duong Bien Hoa uoc lai 29 ty dong quy 2/2014


Duoc biet, quy 1/2014 BHS lai truoc thue 25,6 ty dong. Nhu vay 6 thang dau nam 2014 cong ty lai truoc thue khoang 54,4 ty dong.


Cong ty co phan Duong Bien Hoa (BHS) cong bo nghi quyet HDQT ngay 7/8/2014.

HDQT cong ty da quyet dinh phe duyet bao cao tai chinh hop nhat quy 2 nam 2014 voi ket qua kinh doanh tang truong manh so voi cung ky 2013.

Cu the, Tong doanh thu quy 2/2014 (bao gom doanh thu ban hang, doanh thu tai chinh va thu nhap khac) dat 660 ty dong, tang 34,4% so voi cung ky. Ket qua quy 2 cong ty bao lai truoc thue 28,8 ty dong, trong khi cung ky 2013 cong ty lo truoc thue 20.8 ty dong.

Duoc biet, quy 1/2014 BHS lai truoc thue 25,6 ty dong. Nhu vay 6 thang dau nam 2014 cong ty lai truoc thue khoang 54,4 ty dong.

Nam 2014 la nam dau tien Duong Bien Hoa ap dung nien do tai chinh moi, ket thuc o ngay 30/6/2014. Nhu vay, ket qua kinh doanh 6 thang dau nam 2014 cung chinh la ket qua kinh doanh nien do tai chinh moi cua cong ty.

>> Duong Bien Hoa doi nien do tai chinh

Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000