Cơ khí Điện Lữ Gia chốt quyền nhận cổ phiếu từ NVCSH tỷ lệ 2:1

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Mỗi cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu tại thời điểm chốt sẽ nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm là cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.
Cơ khí Điện Lữ Gia chốt quyền nhận cổ phiếu từ NVCSH tỷ lệ 2:1

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia (LGC)


- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2014


Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu


-Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu tại thời điểm chốt sẽ nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm là cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng)


- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.


- Quyền nhận cổ phiếu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng.


- Địa điểm thực hiện:


+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.


+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia.Theo Trí Thức Trẻ/VSD

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Cơ khí Điện Lữ Gia chốt quyền nhận cổ phiếu từ NVCSH tỷ lệ 2:1

Mỗi cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu tại thời điểm chốt sẽ nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm là cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.


Co khi Dien Lu Gia chot quyen nhan co phieu tu NVCSH ty le 2:1


Moi co dong so huu 02 co phieu tai thoi diem chot se nhan duoc 01 co phieu phat hanh them. Co phieu phat hanh them la co phieu pho thong tu do chuyen nhuong.


Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam – Chi nhanh TP.Ho Chi Minh (CNVSD) thong bao ve ngay dang ky cuoi cung nhu sau:


- To chuc dang ky: Cong ty Co phan Co khi Dien Lu Gia (LGC)


- Ngày dang ký cuói cùng: 20/08/2014


Ly do va muc dich: Phat hanh co phieu de tang von co phan tu nguon von chu so huu


-Ty le thuc hien: 2:1 (Moi co dong so huu 02 co phieu tai thoi diem chot se nhan duoc 01 co phieu phat hanh them. Co phieu phat hanh them la co phieu pho thong tu do chuyen nhuong)


- Phuong an lam tron, phuong an xu ly co phieu le: So co phieu phat hanh co phieu de tang von co phan tu nguon von chu so huu se duoc lam tron xuong den hang don vi. So luong co phieu le phat sinh do lam tron xuong (neu co) se bi huy bo.


- Quyen nhan co phieu phat hanh co phieu de tang von co phan tu nguon von chu so huu khong duoc chuyen nhuong.


- Dia diem thuc hien:


+ Doi voi chung khoan luu ky: Nguoi so huu lam thu tuc nhan co phieu tai cac Thanh vien Luu ky (TVLK) noi mo tai khoan luu ky.


+ Doi voi chung khoan chua luu ky: Nguoi so huu lam thu tuc nhan co phieu tai Phong Tai chinh Ke toan - Cong ty Co phan Co khi Dien Lu Gia.Theo Tri Thuc Tre/VSD

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000