Than Vàng Danh chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng 29:10, mua cp bằng mệnh giá 33,6%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua, 100 quyền mua được mua 33,6421 cổ phiếu mới với giá bằng mệnh giá.
Than Vàng Danh chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng 29:10, mua cp bằng mệnh giá 33,6%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin (TVD)


- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2014


- Lý do và mục đích:


1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:


- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết


- Thời gian thực hiện:


Công ty sẽ thông báo tới cổ đông bằng Thư xin ý kiến


- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, Số 185 đường Nguyễn Văn Cừ, Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh.


- Nội dung lấy ý kiến:


Thông qua dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy tuyển than Vàng Danh 2 – Công ty cổ phần Than Vàng Danh – TKV ( dự án điều chỉnh).


2. Nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:


- Tỷ lệ thực hiện: 29:10 (cổ đông sở hữu 29 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)


- Địa điểm thực hiện:


+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.


+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Phòng Quản lý Cổ đông, Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin.


3. Thực hiện quyền mua cổ phiếu:


- Số lượng chứng khoán phát hành: 8.409.601 cổ phiếu


- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu


- Tỷ lệ thực hiện: 100:33,6421 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua, 100 quyền mua được mua 33,6421 cổ phiếu mới)


- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:


+ Phương án làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị


- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:


+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 29/08/2014 đến ngày 15/09/2014.


+ Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần.


- Quy định về chứng khoán đặt mua:


+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 29/08/2014 đến ngày 22/09/2014.


+ Cổ phiếu đặt mua là loại tự do chuyển nhượng


- Địa điểm thực hiện:


+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.


+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Phòng Quản lý Cổ đông, Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin.Theo Trí Thức Trẻ/VSD

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Than Vàng Danh chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng 29:10, mua cp bằng mệnh giá 33,6%

Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua, 100 quyền mua được mua 33,6421 cổ phiếu mới với giá bằng mệnh giá.


Than Vang Danh chot quyen nhan co phieu thuong 29:10, mua cp bang menh gia 33,6%


Co dong so huu 01 co phieu duoc nhan 01 quyen mua, 100 quyen mua duoc mua 33,6421 co phieu moi voi gia bang menh gia.


Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam (VSD) thong bao ve ngay dang ky cuoi cung nhu sau:


- To chuc dang ky: Cong ty Co phan Than Vang Danh – Vinacomin (TVD)


- Ngày dang ký cuói cùng: 20/08/2014


- Ly do va muc dich:


1. Lay y kien co dong bang van ban:


- Ty le thuc hien: 1 co phieu – 1 quyen bieu quyet


- Thoi gian thuc hien:


Cong ty se thong bao toi co dong bang Thu xin y kien


- Dia diem thuc hien: Cong ty co phan Than Vang Danh – Vinacomin, So 185 duong Nguyen Van Cu, Vang Danh, Uong Bi, Quang Ninh.


- Noi dung lay y kien:


Thong qua du an dau tu xay dung cong trinh Nha may tuyen than Vang Danh 2 – Cong ty co phan Than Vang Danh – TKV ( du an dieu chinh).


2. Nhan co phieu tang von tu nguon von chu so huu:


- Ty le thuc hien: 29:10 (co dong so huu 29 co phieu duoc nhan 10 co phieu moi)


- Dia diem thuc hien:


+ Doi voi chung khoan luu ky: Nguoi so huu lam thu tuc nhan co phieu tai cac Thanh vien noi mo tai khoan luu ky.


+ Doi voi chung khoan chua luu ky: Nguoi so huu lam thu tuc nhan co phieu tang von tu nguon von chu so huu tai Phong Quan ly Co dong, Cong ty co phan Than Vang Danh – Vinacomin.


3. Thuc hien quyen mua co phieu:


- So luong chung khoan phat hanh: 8.409.601 co phieu


- Gia phat hanh: 10.000 dong/co phieu


- Ty le thuc hien: 100:33,6421 (co dong so huu 01 co phieu duoc nhan 01 quyen mua, 100 quyen mua duoc mua 33,6421 co phieu moi)


- Phuong an lam tron, phuong an xu ly co phieu le, phuong an xu ly co phieu khong dat mua het:


+ Phuong an lam tron: Lam tron xuong den hang don vi


- Quy dinh ve chuyen nhuong quyen mua:


+ Thoi gian chuyen nhuong quyen mua: tu ngay 29/08/2014 den ngay 15/09/2014.


+ Quyen mua co phieu chi duoc chuyen nhuong 01 lan.


- Quy dinh ve chung khoan dat mua:


+ Thoi gian dang ky dat mua va nop tien mua co phieu: tu ngay 29/08/2014 den ngay 22/09/2014.


+ Co phieu dat mua la loai tu do chuyen nhuong


- Dia diem thuc hien:


+ Doi voi chung khoan luu ky: Nguoi so huu lam thu tuc chuyen nhuong quyen mua, dang ky mua va nop tien mua co phieu tai cac Thanh vien noi mo tai khoan luu ky.


+ Doi voi chung khoan chua luu ky: Nguoi so huu lam thu tuc chuyen nhuong quyen mua, dang ky mua va nop tien mua co phieu tai Phong Quan ly Co dong, Cong ty co phan Than Vang Danh – Vinacomin.Theo Tri Thuc Tre/VSD

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000