DPR: 6 tháng LNST đạt gần 75 tỷ đồng, chỉ bằng 1/2 cùng kỳ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2014, công ty vẫn đang chịu bất lợi do giá cao su giảm và mới chỉ hoàn thành được 35,8% kế hoạch LNTT cả năm 2014.
DPR: 6 tháng LNST đạt gần 75 tỷ đồng, chỉ bằng 1/2 cùng kỳ

CTCP Cao su Đồng Phú (mã CK: DPR) công bố BCTC hợp nhất quý 2/2014.


Theo đó, doanh thu thuần đạt gần 138 tỷ đồng giảm 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi giá vốn hàng bán lại tăng gần 20% nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 30,68 tỷ đồng giảm mạnh chỉ bằng hơn 1/3 cùng kỳ 2013.


Trong kỳ doanh thu tài chính cũng sụt giảm đạt gần 20 tỷ đồng giảm 34% so với quý 2/2013. Kết quả, sau khi trừ các chi phí phát sinh, DPR ghi nhận 28,53 tỷ đồng lãi ròng trong quý 2/2014 giảm 67,35% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 676 đ/CP.


Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 314,2 tỷ đồng; LNST đạt 74,47 tỷ đồng lần lượt giảm 22,3% và 52,2% so với cùng kỳ năm ngoái; EPS 6 tháng đạt 1.792 đ/CP trong khi cùng kỳ đạt 3.658 đ/CP.


DPR: 6 tháng LNST đạt gần 75 tỷ đồng, chỉ bằng 1/2 cùng kỳ (1)


Kết thúc ngày 30/06/2014, tiền và các khoản tương đương tiền của DPR còn 550,3 tỷ đồng, giảm 212,8 tỷ đồng so với đầu năm. Ngược lại, khoản đầu tư ngắn hạn tăng lên 103,85 tỷ đồng và hàng tồn kho cũng tăng gần 68,8 tỷ đồng so với số dư đầu kỳ.


Năm 2014, DPR đặt mục tiêu giá bán bình quân 45 triệu đồng/tấn và tổng LNTT đạt 249 tỷ đồng.


Tại nghị quyết HĐQT ngày 03/07 vừa qua, công ty cho biết trong 6 tháng đầu năm 2014, sản lượng khai thác đạt 5.116 tấn, đạt 33,8% kế hoạch năm, vượt 3,8% so với tiến độ yêu cầu. Sản lượng tiêu thụ của DPR đạt 6.411 tấn (33,7% kế hoạch năm) nhưng giá bán bình quân chỉ đạt 43,6 triệu đồng/tấn.


Như vậy kết thúc 6 tháng đầu năm 2014, công ty vẫn đang chịu bất lợi do giá cao su giảm và mới chỉ hoàn thành được 35,8% kế hoạch LNTT cả năm 2014.


Minh TrangTheo Trí Thức Trẻ/HSX

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

DPR: 6 tháng LNST đạt gần 75 tỷ đồng, chỉ bằng 1/2 cùng kỳ

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2014, công ty vẫn đang chịu bất lợi do giá cao su giảm và mới chỉ hoàn thành được 35,8% kế hoạch LNTT cả năm 2014.


DPR: 6 thang LNST dat gan 75 ty dong, chi bang 1/2 cung ky


Ket thuc 6 thang dau nam 2014, cong ty van dang chiu bat loi do gia cao su giam va moi chi hoan thanh duoc 35,8% ke hoach LNTT ca nam 2014.


CTCP Cao su Dong Phu (ma CK: DPR) cong bo BCTC hop nhat quy 2/2014.


Theo do, doanh thu thuan dat gan 138 ty dong giam 21,6% so voi cung ky nam ngoai trong khi gia von hang ban lai tang gan 20% nen loi nhuan gop chi dat 30,68 ty dong giam manh chi bang hon 1/3 cung ky 2013.


Trong ky doanh thu tai chinh cung sut giam dat gan 20 ty dong giam 34% so voi quy 2/2013. Ket qua, sau khi tru cac chi phi phat sinh, DPR ghi nhan 28,53 ty dong lai rong trong quy 2/2014 giam 67,35% so voi cung ky tuong duong EPS dat 676 d/CP.


Luy ke 6 thang, doanh thu thuan dat 314,2 ty dong; LNST dat 74,47 ty dong lan luot giam 22,3% va 52,2% so voi cung ky nam ngoai; EPS 6 thang dat 1.792 d/CP trong khi cung ky dat 3.658 d/CP.


DPR: 6 thang LNST dat gan 75 ty dong, chi bang 1/2 cung ky (1)


Ket thuc ngay 30/06/2014, tien va cac khoan tuong duong tien cua DPR con 550,3 ty dong, giam 212,8 ty dong so voi dau nam. Nguoc lai, khoan dau tu ngan han tang len 103,85 ty dong va hang ton kho cung tang gan 68,8 ty dong so voi so du dau ky.


Nam 2014, DPR dat muc tieu gia ban binh quan 45 trieu dong/tan va tong LNTT dat 249 ty dong.


Tai nghi quyet HDQT ngay 03/07 vua qua, cong ty cho biet trong 6 thang dau nam 2014, san luong khai thac dat 5.116 tan, dat 33,8% ke hoach nam, vuot 3,8% so voi tien do yeu cau. San luong tieu thu cua DPR dat 6.411 tan (33,7% ke hoach nam) nhung gia ban binh quan chi dat 43,6 trieu dong/tan.


Nhu vay ket thuc 6 thang dau nam 2014, cong ty van dang chiu bat loi do gia cao su giam va moi chi hoan thanh duoc 35,8% ke hoach LNTT ca nam 2014.


Minh TrangTheo Tri Thuc Tre/HSX

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000