REE lãi ròng 206 tỷ đồng quý 2, giảm 19% so với cùng kỳ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Lũy kế 6 tháng, REE lãi ròng 437,5 tỷ đồng, giảm 31,6% so với 6 tháng đầu năm 2013. EPS 6 tháng của REE đạt 1.657 đồng/cổ phiếu.
REE lãi ròng 206 tỷ đồng quý 2, giảm 19% so với cùng kỳ

Công ty cổ phần cơ điện lạnh (REE) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014.

Doanh thu thuần quý 2/2014 của REE đạt 619 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Nhờ giảm tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần, lãi gộp của công ty đạt 172 tỷ đồng, tăng 9,4% so với quý 2/2013.

Mảng hoạt động kinh doanh chính của REE vẫn mang lại cho công ty mức lợi nhuận thuần ấn tượng, đạt 309 tỷ đồng, tăng 80,6% so với cùng kỳ 2013.

Nếu như quý 2/2013, khoản lợi nhuận từ công ty liên kết liên doanh góp phần đáng kể vào kết quả kinh doanh hợp nhất của REE thì sang quý 2 năm nay, các công ty này mang đến cho REE khoản lỗ gần 70 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, lợi nhuận quý 2 của REE (phần dành cho cổ đông công ty mẹ) đạt 205,8 tỷ đồng, giảm 19,25% so với quý 2/2013. Quý 1 vừa qua, cũng với sự sụt giảm lợi nhuận từ các công ty liên kết liên doanh, lợi nhuận của REE cũng giảm sâu 40% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, REE lãi ròng 437,5 tỷ đồng, giảm 31,6% so với 6 tháng đầu năm 2013. EPS 6 tháng của REE đạt 1.657 đồng/cổ phiếu.

REE lãi ròng 206 tỷ đồng quý 2, giảm 19% so với cùng kỳ (1)REE cho biết báo cáo hợp nhất của công ty có số liệu cùng kỳ năm trước đã được điều chỉnh do ghi nhận lợi nhuận từ các công ty liên kết liên doanh theo phương pháp vốn chủ sở hữu từng quý. LNST quý 2/2013 đã điều chỉnh tăng từ 529,4 tỷ đồng lên 254,8 tỷ đồng như công bố ở trên.

Trước thời điểm quý 2/2013, công ty chỉ thực hiện hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu các công ty liên kết liên doanh vào mỗi 6 tháng. Về sau, từ quý 3/2013, việc cập nhật này tiến hành hàng quý.

Lợi nhuận REE ghi nhận tương ứng từ các công ty liên kết liên doanh trong quý 2 chỉ là 39,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là 114,9 tỷ đồng. Trong đó, ảnh hưởng trọng yếu là từ kết quả kinh doanh quý 2/2014 của Nhiệt điện Phả Lại (PPC) có biến động giảm lợi nhuận quá lớn - REE cho biết.

Kết quả kinh doanh giảm sút của REE được công bố, thị giá cổ phiếu REE giao dịch phiên chiều nay đã giảm 400 đồng/cổ phiếu.

Cuối quý 2, số dư tiền và tương đương tiền của REE đạt 962 tỷ đồng, tăng 80% so với số dư đầu năm. LNST chưa phân phối của REE đạt 1.315 tỷ đồng trên 2.656 tỷ đồng vốn điều lệ cũng tại thời điểm cuối quý 2.

>> REECorp: Lãi ròng quý 1 giảm sâu do nguồn thu từ công ty liên kếtMinh Thư
Theo Trí Thức Trẻ/REE


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

REE lãi ròng 206 tỷ đồng quý 2, giảm 19% so với cùng kỳ

Lũy kế 6 tháng, REE lãi ròng 437,5 tỷ đồng, giảm 31,6% so với 6 tháng đầu năm 2013. EPS 6 tháng của REE đạt 1.657 đồng/cổ phiếu.


REE lai rong 206 ty dong quy 2, giam 19% so voi cung ky


Luy ke 6 thang, REE lai rong 437,5 ty dong, giam 31,6% so voi 6 thang dau nam 2013. EPS 6 thang cua REE dat 1.657 dong/co phieu.


Cong ty co phan co dien lanh (REE) cong bo ket qua kinh doanh quy 2 va 6 thang dau nam 2014.

Doanh thu thuan quy 2/2014 cua REE dat 619 ty dong, tang nhe so voi cung ky. Nho giam ty trong gia von/doanh thu thuan, lai gop cua cong ty dat 172 ty dong, tang 9,4% so voi quy 2/2013.

Mang hoat dong kinh doanh chinh cua REE van mang lai cho cong ty muc loi nhuan thuan an tuong, dat 309 ty dong, tang 80,6% so voi cung ky 2013.

Neu nhu quy 2/2013, khoan loi nhuan tu cong ty lien ket lien doanh gop phan dang ke vao ket qua kinh doanh hop nhat cua REE thi sang quy 2 nam nay, cac cong ty nay mang den cho REE khoan lo gan 70 ty dong.

Truoc tinh hinh do, loi nhuan quy 2 cua REE (phan danh cho co dong cong ty me) dat 205,8 ty dong, giam 19,25% so voi quy 2/2013. Quy 1 vua qua, cung voi su sut giam loi nhuan tu cac cong ty lien ket lien doanh, loi nhuan cua REE cung giam sau 40% so voi cung ky.

Luy ke 6 thang, REE lai rong 437,5 ty dong, giam 31,6% so voi 6 thang dau nam 2013. EPS 6 thang cua REE dat 1.657 dong/co phieu.

REE lai rong 206 ty dong quy 2, giam 19% so voi cung ky (1)REE cho biet bao cao hop nhat cua cong ty co so lieu cung ky nam truoc da duoc dieu chinh do ghi nhan loi nhuan tu cac cong ty lien ket lien doanh theo phuong phap von chu so huu tung quy. LNST quy 2/2013 da dieu chinh tang tu 529,4 ty dong len 254,8 ty dong nhu cong bo o tren.

Truoc thoi diem quy 2/2013, cong ty chi thuc hien hop nhat theo phuong phap von chu so huu cac cong ty lien ket lien doanh vao moi 6 thang. Ve sau, tu quy 3/2013, viec cap nhat nay tien hanh hang quy.

Loi nhuan REE ghi nhan tuong ung tu cac cong ty lien ket lien doanh trong quy 2 chi la 39,3 ty dong trong khi cung ky la 114,9 ty dong. Trong do, anh huong trong yeu la tu ket qua kinh doanh quy 2/2014 cua Nhiet dien Pha Lai (PPC) co bien dong giam loi nhuan qua lon - REE cho biet.

Ket qua kinh doanh giam sut cua REE duoc cong bo, thi gia co phieu REE giao dich phien chieu nay da giam 400 dong/co phieu.

Cuoi quy 2, so du tien va tuong duong tien cua REE dat 962 ty dong, tang 80% so voi so du dau nam. LNST chua phan phoi cua REE dat 1.315 ty dong tren 2.656 ty dong von dieu le cung tai thoi diem cuoi quy 2.

>> REECorp: Lai rong quy 1 giam sau do nguon thu tu cong ty lien ketMinh Thu
Theo Tri Thuc Tre/REE


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000