Lợi nhuận quý 2 của Nhiệt điện Phả Lại có thể giảm sâu?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Là công ty liên doanh liên kết của REE, việc giảm sâu lợi nhuận của PPC sẽ tác động trực tiếp đến khoản mục Lợi nhuận của REE trong quý 2 vừa qua.
Lợi nhuận quý 2 của Nhiệt điện Phả Lại có thể giảm sâu?

Theo thông tin từ báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) - công ty nắm giữ trên 20% cổ phần của Nhiệt điện Phả Lại (PPC), kết quả kinh doanh quý 2 của PPC "có biến động giảm lợi nhuận quá lớn so với cùng kỳ năm trước".

Đây là kết quả không quá bất ngờ khi ĐHCĐ thường niên 2014 của PPC đã công bố 5 tháng đầu năm, riêng khoản lỗ chênh lệch tỷ giá mà công ty phải gánh lên tới trên 200 tỷ đồng. Trong khi đó, 6 tháng đầu năm 2013, công ty đạt trên 800 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá (bao gồm đã thực hiện và đánh giá lại).

>>
Nhiệt điện Phả Lại: 5 tháng đầu năm lỗ chênh lệch tỷ giá 201 tỷ đồng

Mặc dù lợi nhuận thu được từ đánh giá chênh lệch tỷ giá không được chia cho cổ đông, mất đi nguồn thu này, chỉ số tài chính của PPC cũng trở nên "xấu" đi với khoản lợi nhuận giảm sút rõ rệt.

Là công ty liên doanh liên kết của REE, việc giảm sâu lợi nhuận của PPC sẽ tác động trực tiếp đến khoản mục Lợi nhuận thu được từ công ty liên doanh liên kết trên báo cáo kết quả kinh doanh của REE trong quý 2 vừa qua.

Mặc dù chưa công bố kết quả kinh doanh quý 2, theo ước tính của PPC, 6 tháng đầu năm 2014 công ty ước đạt trên 3.000 tỷ đồng doanh thu với giá điện tạm tính năm 2013.

Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Lợi nhuận quý 2 của Nhiệt điện Phả Lại có thể giảm sâu?

Là công ty liên doanh liên kết của REE, việc giảm sâu lợi nhuận của PPC sẽ tác động trực tiếp đến khoản mục Lợi nhuận của REE trong quý 2 vừa qua.


Loi nhuan quy 2 cua Nhiet dien Pha Lai co the giam sau?


La cong ty lien doanh lien ket cua REE, viec giam sau loi nhuan cua PPC se tac dong truc tiep den khoan muc Loi nhuan cua REE trong quy 2 vua qua.


Theo thong tin tu bao cao tai chinh hop nhat Cong ty co phan Co dien lanh (REE) - cong ty nam giu tren 20% co phan cua Nhiet dien Pha Lai (PPC), ket qua kinh doanh quy 2 cua PPC "co bien dong giam loi nhuan qua lon so voi cung ky nam truoc".

Day la ket qua khong qua bat ngo khi DHCD thuong nien 2014 cua PPC da cong bo 5 thang dau nam, rieng khoan lo chenh lech ty gia ma cong ty phai ganh len toi tren 200 ty dong. Trong khi do, 6 thang dau nam 2013, cong ty dat tren 800 ty dong lai chenh lech ty gia (bao gom da thuc hien va danh gia lai).

>>
Nhiet dien Pha Lai: 5 thang dau nam lo chenh lech ty gia 201 ty dong

Mac du loi nhuan thu duoc tu danh gia chenh lech ty gia khong duoc chia cho co dong, mat di nguon thu nay, chi so tai chinh cua PPC cung tro nen "xau" di voi khoan loi nhuan giam sut ro ret.

La cong ty lien doanh lien ket cua REE, viec giam sau loi nhuan cua PPC se tac dong truc tiep den khoan muc Loi nhuan thu duoc tu cong ty lien doanh lien ket tren bao cao ket qua kinh doanh cua REE trong quy 2 vua qua.

Mac du chua cong bo ket qua kinh doanh quy 2, theo uoc tinh cua PPC, 6 thang dau nam 2014 cong ty uoc dat tren 3.000 ty dong doanh thu voi gia dien tam tinh nam 2013.

Minh ThuTheo Tri Thuc Tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000