Trường Hải Auto lý giải nguyên nhân lãi lớn 6 tháng, dự kiến doanh thu tỷ đô năm 2014

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thaco lên kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 sẽ dạt 21.624 xe, tăng 21% so với 6 tháng đầu năm. Doanh thu hợp nhất 1 tỷ USD dựa trên kế hoạch sản xuất lạc quan nói trên.
Trường Hải Auto lý giải nguyên nhân lãi lớn 6 tháng, dự kiến doanh thu tỷ đô năm 2014

Như chúng tôi đã đưa tin, 6 tháng đầu năm 2014, Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (THA - Thaco) công bố lãi khủng 1.245 tỷ đồng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ), cao hơn mức lợi nhuận đạt được cả năm 2013 trước đó. Sau 6 tháng công ty này đã đạt 67,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2014. Cũng lưu ý, kế hoạch lợi nhuận năm 2014 đã được Trường Hải đặt ra tăng trưởng 62% so với kết quả thực hiện năm 20113.

>> Ô tô Trường Hải: 6 tháng lãi khủng 1.245 tỷ đồng

Lý giải nguyên nhân lợi nhuận vượt trội, Trường Hải cho biết ngoài các yếu tố bên ngoài như dung lượng toàn thị trường ô tô 6 tháng đầu năm 2014 tăng 34% so với cùng kỳ 2013, yếu tố lãi suất cũng góp phần quan trọng vào kết quả đạt được của công ty.

Lãi suất bình quân của Thaco trong 6 tháng đầu năm chỉ ở mức 6,5% giúp chi phí lãi vay 6 tháng của công ty giảm hơn 40% so với cùng kỳ.

Được biết, thương hiệu xe du lịch Mazda 6 tháng đầu năm qua đã tăng trưởng 185% với 3.619 xe được bán ra, đứng thứ 4 về doanh số theo thống kê của VAMA. Mazda là hãng xe Nhật có doanh số đứng thứ 2 tại nước ta. Ngoài ra, xe du lịch Kia vẫn giữ thị phần và doanh số đạt 4.925 xe bán ra. Dòng xe sang Peugeot cũng đang được Thaco phát triển thương hiệu tại Việt Nam.

Thaco đang duy trì vị trí dẫn đầu về xe thương mai (xe tải và xe bus) trong nhiều năm. Công ty đang tích cực phát triển nhanh các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường, phù hợp với các chính sách của Bộ GTVT về siết chặt tải trọng.

Thaco cho rằng, yếu tố quyết định mạnh mẽ nhất đến sự tăng trưởng cả về doanh số và lợi nhuận của công ty là việc thực hiện giá trị xuyên suốt và việc kiểm soát chi phí từ khâu sản xuất, lắp ráp đến phân phối, bán lẻ...

Thaco lạc quan cho biết doanh thu hợp nhất năm 2014 của công ty dự kiến đạt 1 tỷ USD.

Thaco lên kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 sẽ dạt 21.624 xe, tăng 21% so với 6 tháng đầu năm đưa Doanh thu hợp nhất cả năm đạt 1 tỷ USD. Trước đó kế hoạch doanh thu của Thaco đặt ra 19.000 tỷ đồng.

Thaco là doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Công ty cho biết ưu đãi đã được công ty sử dụng chủ yếu vào việc tái đầu tư nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong sản phẩm. Không đưa số thuế ưu đãi được hưởng, nhưng Trường Hải cho biết 6 tháng đầu năm công ty đã chi đầu tư 463 tỷ đồng, dự kiến đầu tư gần 700 tỷ nữa trong nửa cuối năm 2014. Trường Hải cho biết tỷ lệ nội địa hóa của công ty  hiện nay đạt 46%.

>> Trường Hải Auto đặt kế hoạch lợi nhuận hơn 1.850 tỷ đồng, tăng 62% so với năm 2013

Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Trường Hải Auto lý giải nguyên nhân lãi lớn 6 tháng, dự kiến doanh thu tỷ đô năm 2014

Thaco lên kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 sẽ dạt 21.624 xe, tăng 21% so với 6 tháng đầu năm. Doanh thu hợp nhất 1 tỷ USD dựa trên kế hoạch sản xuất lạc quan nói trên.


Truong Hai Auto ly giai nguyen nhan lai lon 6 thang, du kien doanh thu ty do nam 2014


Thaco len ke hoach 6 thang cuoi nam 2014 se dat 21.624 xe, tang 21% so voi 6 thang dau nam. Doanh thu hop nhat 1 ty USD dua tren ke hoach san xuat lac quan noi tren.


Nhu chung toi da dua tin, 6 thang dau nam 2014, Cong ty co phan O to Truong Hai (THA - Thaco) cong bo lai khung 1.245 ty dong (phan danh cho co dong cong ty me), cao hon muc loi nhuan dat duoc ca nam 2013 truoc do. Sau 6 thang cong ty nay da dat 67,4% ke hoach loi nhuan ca nam 2014. Cung luu y, ke hoach loi nhuan nam 2014 da duoc Truong Hai dat ra tang truong 62% so voi ket qua thuc hien nam 20113.

>> O to Truong Hai: 6 thang lai khung 1.245 ty dong

Ly giai nguyen nhan loi nhuan vuot troi, Truong Hai cho biet ngoai cac yeu to ben ngoai nhu dung luong toan thi truong o to 6 thang dau nam 2014 tang 34% so voi cung ky 2013, yeu to lai suat cung gop phan quan trong vao ket qua dat duoc cua cong ty.

Lai suat binh quan cua Thaco trong 6 thang dau nam chi o muc 6,5% giup chi phi lai vay 6 thang cua cong ty giam hon 40% so voi cung ky.

Duoc biet, thuong hieu xe du lich Mazda 6 thang dau nam qua da tang truong 185% voi 3.619 xe duoc ban ra, dung thu 4 ve doanh so theo thong ke cua VAMA. Mazda la hang xe Nhat co doanh so dung thu 2 tai nuoc ta. Ngoai ra, xe du lich Kia van giu thi phan va doanh so dat 4.925 xe ban ra. Dong xe sang Peugeot cung dang duoc Thaco phat trien thuong hieu tai Viet Nam.

Thaco dang duy tri vi tri dan dau ve xe thuong mai (xe tai va xe bus) trong nhieu nam. Cong ty dang tich cuc phat trien nhanh cac san pham moi dap ung nhu cau thi truong, phu hop voi cac chinh sach cua Bo GTVT ve siet chat tai trong.

Thaco cho rang, yeu to quyet dinh manh me nhat den su tang truong ca ve doanh so va loi nhuan cua cong ty la viec thuc hien gia tri xuyen suot va viec kiem soat chi phi tu khau san xuat, lap rap den phan phoi, ban le...

Thaco lac quan cho biet doanh thu hop nhat nam 2014 cua cong ty du kien dat 1 ty USD.

Thaco len ke hoach 6 thang cuoi nam 2014 se dat 21.624 xe, tang 21% so voi 6 thang dau nam dua Doanh thu hop nhat ca nam dat 1 ty USD. Truoc do ke hoach doanh thu cua Thaco dat ra 19.000 ty dong.

Thaco la doanh nghiep duoc huong uu dai thue thu nhap doanh nghiep khi dau tu vao Khu kinh te mo Chu Lai, tinh Quang Nam. Cong ty cho biet uu dai da duoc cong ty su dung chu yeu vao viec tai dau tu nang cao ty le noi dia hoa trong san pham. Khong dua so thue uu dai duoc huong, nhung Truong Hai cho biet 6 thang dau nam cong ty da chi dau tu 463 ty dong, du kien dau tu gan 700 ty nua trong nua cuoi nam 2014. Truong Hai cho biet ty le noi dia hoa cua cong ty  hien nay dat 46%.

>> Truong Hai Auto dat ke hoach loi nhuan hon 1.850 ty dong, tang 62% so voi nam 2013

Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000