Sacomreal: Giá vốn vượt doanh thu, lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 1,8 tỷ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Doanh thu tài chính giảm 74% còn 38 tỷ nhưng may mắn thay, khoản doanh thu này đủ để bù đắp cho các chi phí của doanh nghiệp bởi vì các chi phí đều được cắt giảm mạnh.
Sacomreal: Giá vốn vượt doanh thu, lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 1,8 tỷ

CTCP Địa ốc Sài Gòn thương tín (mã: SCR) công bố BCTC quý 2/2014


Quý 2/2014, doanh thu thuần của công ty đạt 58,5 tỷ - giảm 67% so với cùng kỳ do doanh thu từ mảng chính là kinh doanh bất động sản chỉ được 53,2 tỷ. Không những thế, giá vốn cao vượt doanh thu khiến cho SCR lỗ gộp 4,3 tỷ.


Doanh thu tài chính giảm 74% còn 38 tỷ nhưng may mắn thay, khoản doanh thu này đủ để bù đắp cho các chi phí của doanh nghiệp bởi vì các chi phí đều được cắt giảm mạnh. Chi phí tài chính giảm 81% do không mất 12 tỷ chi phí đầu tư tài chính như cùng kỳ, chi phí lãi vay giảm mạnh từ 67 tỷ còn 26,5 tỷ. Không những thế còn được hoàn nhập 9 tỷ dự phòng. Chi phí bán hàng giảm đột ngột chỉ còn 685 triệu đồng – chẳng đáng là bao so với 25,5 tỷ trong quý 2/2013.


Ngoài ra, SCR có 1 tỷ lợi nhuận từ hoạt động khác, nhờ vậy mà dù lỗ gộp nhưng lợi nhuận sau thuế quý 2/2014 của doanh nghiệp đạt 1,8 tỷ - giảm 88,5% so với cùng kỳ.


6 tháng đầu năm 2014, SCR đạt 129,4 tỷ doanh thu thuần – giảm 65,8% so với 6T2013. Giá vốn chiếm tới 99,7% doanh thu nên lợi nhuận gộp chỉ còn 342 triệu đồng. Các chỉ tiêu khác biến động tương đồng với quý 2. Kết quả cuối cùng, SCR đạt 8,5 tỷ lợi nhuận sau thuế - giảm 57% so với cùng kỳ.


Sacomreal: Giá vốn vượt doanh thu, lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 1,8 tỷ (1)


Tương đương cùng kỳ năm trước, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của SCR trong 6 tháng đầu năm âm 36,7 tỷ với khoản chi lớn nhất thuộc về hoạt động kinh doanh khác. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 70,8 tỷ. Sự thiếu hụt này được bù đắp hoàn toàn bằng dòng tiền đi vay. Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính là 154,7 tỷ.


Theo đó, dòng tiền lưu chuyển thuần trong kỳ là 47,1 tỷ.


Tại thời điểm 30/06/2014, nợ vay ngắn hạn của SCR tăng từ 386 tỷ lên 542 tỷ, vay nợ dài hạn tăng từ 1267 tỷ lên 1329,3 tỷ. Tỷ lệ nợ phải trả/Tổng tài sản tăng lên mức 51%.


Hàng tồn kho chỉ giảm nhẹ so với đầu năm, trong đó hàng hóa bất động sản bao gồm dự án Mỹ Phước III, giá trị nền đất khu dân cư Bình Hưng, dự án Biconsi; chi phí kinh doanh dở dang hiện ở các dự án Tân Thắng (Celadon City), Jamona City, Belleza, Lương Đình Của – quận 2…


Trong báo cáo tài chính quý 2/2014, khoản đầu tư vào các công ty: Địa ốc và đầu tư chợ Lớn, CTCP ĐTKTXD Toàn Thịnh Phát , Điện tử và dịch vụ công nghiệp Sài Gòn, BĐS SGTT Tân Thắng, SXTM Thành THành Công, CTCP Tàu Cuốc chưa trích lập dự phòng giảm giá do không có cơ sở để xác định giá thị trường.


Hà PhươngTheo Trí Thức Trẻ/SCR

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Sacomreal: Giá vốn vượt doanh thu, lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 1,8 tỷ

Doanh thu tài chính giảm 74% còn 38 tỷ nhưng may mắn thay, khoản doanh thu này đủ để bù đắp cho các chi phí của doanh nghiệp bởi vì các chi phí đều được cắt giảm mạnh.


Sacomreal: Gia von vuot doanh thu, loi nhuan sau thue quy 2 dat 1,8 ty


Doanh thu tai chinh giam 74% con 38 ty nhung may man thay, khoan doanh thu nay du de bu dap cho cac chi phi cua doanh nghiep boi vi cac chi phi deu duoc cat giam manh.


CTCP Dia oc Sai Gon thuong tin (ma: SCR) cong bo BCTC quy 2/2014


Quy 2/2014, doanh thu thuan cua cong ty dat 58,5 ty - giam 67% so voi cung ky do doanh thu tu mang chinh la kinh doanh bat dong san chi duoc 53,2 ty. Khong nhung the, gia von cao vuot doanh thu khien cho SCR lo gop 4,3 ty.


Doanh thu tai chinh giam 74% con 38 ty nhung may man thay, khoan doanh thu nay du de bu dap cho cac chi phi cua doanh nghiep boi vi cac chi phi deu duoc cat giam manh. Chi phi tai chinh giam 81% do khong mat 12 ty chi phi dau tu tai chinh nhu cung ky, chi phi lai vay giam manh tu 67 ty con 26,5 ty. Khong nhung the con duoc hoan nhap 9 ty du phong. Chi phi ban hang giam dot ngot chi con 685 trieu dong – chang dang la bao so voi 25,5 ty trong quy 2/2013.


Ngoai ra, SCR co 1 ty loi nhuan tu hoat dong khac, nho vay ma du lo gop nhung loi nhuan sau thue quy 2/2014 cua doanh nghiep dat 1,8 ty - giam 88,5% so voi cung ky.


6 thang dau nam 2014, SCR dat 129,4 ty doanh thu thuan – giam 65,8% so voi 6T2013. Gia von chiem toi 99,7% doanh thu nen loi nhuan gop chi con 342 trieu dong. Cac chi tieu khac bien dong tuong dong voi quy 2. Ket qua cuoi cung, SCR dat 8,5 ty loi nhuan sau thue - giam 57% so voi cung ky.


Sacomreal: Gia von vuot doanh thu, loi nhuan sau thue quy 2 dat 1,8 ty (1)


Tuong duong cung ky nam truoc, dong tien thuan tu hoat dong kinh doanh cua SCR trong 6 thang dau nam am 36,7 ty voi khoan chi lon nhat thuoc ve hoat dong kinh doanh khac. Dong tien thuan tu hoat dong dau tu am 70,8 ty. Su thieu hut nay duoc bu dap hoan toan bang dong tien di vay. Dong tien thuan tu hoat dong tai chinh la 154,7 ty.


Theo do, dong tien luu chuyen thuan trong ky la 47,1 ty.


Tai thoi diem 30/06/2014, no vay ngan han cua SCR tang tu 386 ty len 542 ty, vay no dai han tang tu 1267 ty len 1329,3 ty. Ty le no phai tra/Tong tai san tang len muc 51%.


Hang ton kho chi giam nhe so voi dau nam, trong do hang hoa bat dong san bao gom du an My Phuoc III, gia tri nen dat khu dan cu Binh Hung, du an Biconsi; chi phi kinh doanh do dang hien o cac du an Tan Thang (Celadon City), Jamona City, Belleza, Luong Dinh Cua – quan 2…


Trong bao cao tai chinh quy 2/2014, khoan dau tu vao cac cong ty: Dia oc va dau tu cho Lon, CTCP DTKTXD Toan Thinh Phat , Dien tu va dich vu cong nghiep Sai Gon, BDS SGTT Tan Thang, SXTM Thanh THanh Cong, CTCP Tau Cuoc chua trich lap du phong giam gia do khong co co so de xac dinh gia thi truong.


Ha PhuongTheo Tri Thuc Tre/SCR

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000