Có nên ưu đãi hàng không?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tình hình căng thẳng trên biển Đông thời gian qua đã làm các hãng hàng không trong nước đứng trước nguy cơ thua lỗ trong năm nay, đặc biệt Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
Có nên ưu đãi hàng không?

Theo số liệu của Vietnam Airlines, chi phí nhiên liệu bay của tổng công ty chiếm tỷ trọng 37-38% tổng chi phí nếu áp dụng mức thuế nhập khẩu xăng dầu dùng cho tàu bay 7% như hiện nay. Do giá nhiên liệu bay đang ở mức cao, mức thuế nhập khẩu này đang là gánh nặng với tổng công ty trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn về thị trường.


Nếu mức thuế nhập khẩu xăng dầu 3% được chấp thuận, trong 6 sáng cuối năm hãng này sẽ giảm được 118 tỷ đồng chi phí xăng dầu bay. Một báo cáo của Vietnam Airlines cho thấy việc doanh thu sụt giảm từ hoạt động vận chuyển của hãng trong năm nay gần 2.900 tỷ đồng sẽ khiến chênh lệch thu chi sụt giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với kế hoạch năm. Nhằm khắc phục tình trạng này, Vietnam Airlines đã lên kế hoạch triển khai các biện pháp như giảm chi phí khai thác, cắt giảm lương cán bộ, nhân viên, cắt giảm các vị trí nhân sự không cần thiết, giảm chi phí thuê tàu bay, chi phí quảng cáo...


Bên cạnh đó, để giảm lỗ trong những tháng còn lại của năm nay, Vietnam Airlines đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không và Tổng công ty Quản lý bay giảm phí khai thác tại các sân bay và hoạt động điều hành bay cho toàn bộ chuyến bay của Vietnam Airlines, với mức giảm 25% (sau khi được giảm giá theo quy định) trên tổng giá trị hóa đơn từ nay đến hết năm. Để tăng nguồn thu trong những tháng còn lại, Vietnam Airlines dự kiến tăng tần suất bay trên một số đường bay tới các khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á và đường bay nội địa.


Không hợp lý?


Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nói chung và Vietnam Airlines nói riêng đã nhận được nhiều ưu đãi về nguồn lực. Do vậy, nếu chỉ vì nguyên nhân hủy chuyến với thị trường Trung Quốc để xin cơ chế hỗ trợ của Nhà nước là không hợp lý. DN đã kinh doanh phải có lãi, có lỗ. Chi phí đi lại bằng đường hàng không tại Việt Nam hiện nay đang cao hơn một số nước trong khu vực, vì vậy Vietnam Airlines và các hãng hàng không khác cần làm rõ con số lỗ cụ thể, cần đưa con số lỗ tạm thời vào chiến lược kinh doanh dài hạn để cân đối lỗ lãi.


Việc xin ưu đãi giảm 4% thuế nhập khẩu xăng dầu bay cho các hãng hàng không là không hợp lý, bởi việc biệt đãi cho một đơn vị kinh doanh lớn suy cho cùng là lấy tiền thuế của người nghèo hỗ trợ người giàu. DNNN không thể cứ lỗ lại xin cơ chế hỗ trợ để giảm lỗ.


Một chuyên gia khác cho rằng thời gian qua không chỉ Vietnam Airlines hay các hãng hàng không bị thiệt hại, nhiều DN khác cũng bị ảnh hưởng. Do vậy, nếu chỉ vì điều đó mà cho ưu đãi đặc thù sẽ không bình đẳng. Những ảnh hưởng đó DN tìm cách chia sẻ với Chính phủ và tìm cách vượt qua như các DN khác đang làm, đặc biệt trong bối cảnh thu ngân sách năm nay có những khó khăn nhất định từ các diễn biến trên biển Đông.


Theo một số liệu từ Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết 7 tháng năm 2014, cả nước có hơn 42.000 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 262.400 tỷ đồng, giảm 7% về số DN và tăng 17,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013. Nhưng số DN gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN hoặc không đăng ký của cả nước trong 7 tháng là 37.600 DN, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2013.


Bộ GT-VT đã chỉ đạo Vietnam Airlines nghiên cứu phương án tái cơ cấu mạng lưới đường bay, đội tàu bay cho các năm tiếp theo nhằm tăng cường, phát triển các đường bay xuyên lục địa sử dụng đội tàu bay thân rộng, giảm sự phục thuộc vào thị trường Trung Quốc; giảm hoặc duy trì tỷ trọng quốc tế của thị trường này trong tổng thị trường quốc tế của Vietnam Airlines như giai đoạn vừa qua khoảng 8-10%.


>> Lo kinh doanh khó khăn, Vietnam Airlines “xin thêm” hàng loạt cơ chế


>> Vietnam Airlines xin ưu ái Cổ phần hóa: Thành quả lớn nhất là... độc quyền!
Theo Đặng Tuân
Sài Gòn đầu tư

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Có nên ưu đãi hàng không?

Tình hình căng thẳng trên biển Đông thời gian qua đã làm các hãng hàng không trong nước đứng trước nguy cơ thua lỗ trong năm nay, đặc biệt Tổng công ty Hàng không Việt Nam.


Co nen uu dai hang khong?


Tinh hinh cang thang tren bien Dong thoi gian qua da lam cac hang hang khong trong nuoc dung truoc nguy co thua lo trong nam nay, dac biet Tong cong ty Hang khong Viet Nam.


Theo so lieu cua Vietnam Airlines, chi phi nhien lieu bay cua tong cong ty chiem ty trong 37-38% tong chi phi neu ap dung muc thue nhap khau xang dau dung cho tau bay 7% nhu hien nay. Do gia nhien lieu bay dang o muc cao, muc thue nhap khau nay dang la ganh nang voi tong cong ty trong boi canh gap nhieu kho khan ve thi truong.


Neu muc thue nhap khau xang dau 3% duoc chap thuan, trong 6 sang cuoi nam hang nay se giam duoc 118 ty dong chi phi xang dau bay. Mot bao cao cua Vietnam Airlines cho thay viec doanh thu sut giam tu hoat dong van chuyen cua hang trong nam nay gan 2.900 ty dong se khien chenh lech thu chi sut giam hon 1.000 ty dong so voi ke hoach nam. Nham khac phuc tinh trang nay, Vietnam Airlines da len ke hoach trien khai cac bien phap nhu giam chi phi khai thac, cat giam luong can bo, nhan vien, cat giam cac vi tri nhan su khong can thiet, giam chi phi thue tau bay, chi phi quang cao...


Ben canh do, de giam lo trong nhung thang con lai cua nam nay, Vietnam Airlines de nghi Tong cong ty Cang hang khong va Tong cong ty Quan ly bay giam phi khai thac tai cac san bay va hoat dong dieu hanh bay cho toan bo chuyen bay cua Vietnam Airlines, voi muc giam 25% (sau khi duoc giam gia theo quy dinh) tren tong gia tri hoa don tu nay den het nam. De tang nguon thu trong nhung thang con lai, Vietnam Airlines du kien tang tan suat bay tren mot so duong bay toi cac khu vuc Dong Bac A, Dong Nam A va duong bay noi dia.


Khong hop ly?


Theo chuyen gia kinh te Pham Chi Lan, doanh nghiep nha nuoc (DNNN) noi chung va Vietnam Airlines noi rieng da nhan duoc nhieu uu dai ve nguon luc. Do vay, neu chi vi nguyen nhan huy chuyen voi thi truong Trung Quoc de xin co che ho tro cua Nha nuoc la khong hop ly. DN da kinh doanh phai co lai, co lo. Chi phi di lai bang duong hang khong tai Viet Nam hien nay dang cao hon mot so nuoc trong khu vuc, vi vay Vietnam Airlines va cac hang hang khong khac can lam ro con so lo cu the, can dua con so lo tam thoi vao chien luoc kinh doanh dai han de can doi lo lai.


Viec xin uu dai giam 4% thue nhap khau xang dau bay cho cac hang hang khong la khong hop ly, boi viec biet dai cho mot don vi kinh doanh lon suy cho cung la lay tien thue cua nguoi ngheo ho tro nguoi giau. DNNN khong the cu lo lai xin co che ho tro de giam lo.


Mot chuyen gia khac cho rang thoi gian qua khong chi Vietnam Airlines hay cac hang hang khong bi thiet hai, nhieu DN khac cung bi anh huong. Do vay, neu chi vi dieu do ma cho uu dai dac thu se khong binh dang. Nhung anh huong do DN tim cach chia se voi Chinh phu va tim cach vuot qua nhu cac DN khac dang lam, dac biet trong boi canh thu ngan sach nam nay co nhung kho khan nhat dinh tu cac dien bien tren bien Dong.


Theo mot so lieu tu Bo Ke hoach - Dau tu cho biet 7 thang nam 2014, ca nuoc co hon 42.000 DN dang ky thanh lap moi voi tong von dang ky 262.400 ty dong, giam 7% ve so DN va tang 17,8% ve von dang ky so voi cung ky nam 2013. Nhung so DN gap kho khan buoc phai giai the, hoac dang ky tam ngung hoat dong co thoi han, hoac ngung hoat dong cho dong ma so DN hoac khong dang ky cua ca nuoc trong 7 thang la 37.600 DN, tang 9,8% so voi cung ky nam 2013.


Bo GT-VT da chi dao Vietnam Airlines nghien cuu phuong an tai co cau mang luoi duong bay, doi tau bay cho cac nam tiep theo nham tang cuong, phat trien cac duong bay xuyen luc dia su dung doi tau bay than rong, giam su phuc thuoc vao thi truong Trung Quoc; giam hoac duy tri ty trong quoc te cua thi truong nay trong tong thi truong quoc te cua Vietnam Airlines nhu giai doan vua qua khoang 8-10%.


>> Lo kinh doanh kho khan, Vietnam Airlines “xin them” hang loat co che


>> Vietnam Airlines xin uu ai Co phan hoa: Thanh qua lon nhat la... doc quyen!
Theo Dang Tuan
Sai Gon dau tu

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000