Công ty mẹ PVI báo lãi 131 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
6 tháng đầu năm 2014, cổ tức được chia của PVI đạt 159 tỷ đồng, giảm gần 40 tỷ đồng so với cùng kỳ.
Công ty mẹ PVI báo lãi 131 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

Công ty cổ phần PVI (PVI) công bố báo cáo soát xét bán niên 2014 của riêng công ty mẹ.

Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2014 của PVI đạt 46,7 tỷ đồng, bằng 6,5 lần con số cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là doanh thu cho thuê văn phòng của công ty tăng mạnh từ 2,7 tỷ đồng nửa đầu năm ngoái lên 34 tỷ đồng nửa đầu năm nay. Hoạt động kinh doanh sản phẩm công nghệ thông tin cũng tăng mạnh, từ 4,5 tỷ đồng lên 12,8 tỷ đồng.

Là công ty mẹ hoạt động theo mô hình holding, PVI có doanh thu chủ yếu từ cổ tức nhận được của các công ty thành viên.

6 tháng đầu năm 2014, khoản mục nói trên của PVI đạt 159 tỷ đồng, giảm gần 40 tỷ đồng so với cùng kỳ. Kết quả doanh thu hoạt động tài chính của công ty mẹ PVI đạt 244,2 tỷ đồng, giảm sâu 27% so với 6 tháng đầu năm 2013.

Nhờ giảm trích lập dự phòng đáng kể (từ 91 tỷ đồng xuống còn 245 triệu đồng), kết quả  6 tháng đầu năm 2014 PVI báo lãi 131,4 tỷ đồng, giảm 14,12% so với cùng kỳ 2013, tương đương mức giảm trên 20 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 2, PVI có khoản thặng dư vốn cổ phần lên tới 2.323 tỷ đồng, giữ nguyên so với đầu năm, vượt qua vốn điều lệ tại cùng thời điểm (2.342 tỷ đồng).

>> Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và ẩn số tháng 5

Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Công ty mẹ PVI báo lãi 131 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2014, cổ tức được chia của PVI đạt 159 tỷ đồng, giảm gần 40 tỷ đồng so với cùng kỳ.


Cong ty me PVI bao lai 131 ty dong 6 thang dau nam


6 thang dau nam 2014, co tuc duoc chia cua PVI dat 159 ty dong, giam gan 40 ty dong so voi cung ky.


Cong ty co phan PVI (PVI) cong bo bao cao soat xet ban nien 2014 cua rieng cong ty me.

Doanh thu thuan 6 thang dau nam 2014 cua PVI dat 46,7 ty dong, bang 6,5 lan con so cung ky. Nguyen nhan chu yeu la doanh thu cho thue van phong cua cong ty tang manh tu 2,7 ty dong nua dau nam ngoai len 34 ty dong nua dau nam nay. Hoat dong kinh doanh san pham cong nghe thong tin cung tang manh, tu 4,5 ty dong len 12,8 ty dong.

La cong ty me hoat dong theo mo hinh holding, PVI co doanh thu chu yeu tu co tuc nhan duoc cua cac cong ty thanh vien.

6 thang dau nam 2014, khoan muc noi tren cua PVI dat 159 ty dong, giam gan 40 ty dong so voi cung ky. Ket qua doanh thu hoat dong tai chinh cua cong ty me PVI dat 244,2 ty dong, giam sau 27% so voi 6 thang dau nam 2013.

Nho giam trich lap du phong dang ke (tu 91 ty dong xuong con 245 trieu dong), ket qua  6 thang dau nam 2014 PVI bao lai 131,4 ty dong, giam 14,12% so voi cung ky 2013, tuong duong muc giam tren 20 ty dong.

Tai thoi diem cuoi quy 2, PVI co khoan thang du von co phan len toi 2.323 ty dong, giu nguyen so voi dau nam, vuot qua von dieu le tai cung thoi diem (2.342 ty dong).

>> Thi truong bao hiem phi nhan tho va an so thang 5

Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000