Vận tải biển Hải Âu: 6 tháng không lợi nhuận

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của SSG bằng 0 tuyệt đối, giống kết quả kinh doanh quý 1 của công ty.
Vận tải biển Hải Âu: 6 tháng không lợi nhuận

Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu (SSG) công bố báo cáo soát xét bán niên 2014.

SSG tiếp tục gây ngạc nhiên cho nhà đầu tư khi kết quả kinh doanh 6 tháng của công ty một lần nữa bằng 0 tuyệt đối. Có nghĩa là toàn bộ doanh thu và chi phí trong kỳ của SSG hoàn toàn cân bằng với nhau. Quý 1/2014, SSG công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận cũng bằng 0.

Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của SSG đạt 39 tỷ đồng, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động kinh doanh chính của SSG mang lại khoản lỗ thuần 9,5 tỷ đồng, trong khi 6 tháng đầu năm 2013 công ty lỗ thuần 9,8 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, khoản mục thu nhập và chi phí khác của công ty 6 tháng 2014 tạo một khoản lợi nhuận khác đúng bằng khoản lỗ thuần công ty đạt được, lợi  nhuận SSG vì vậy bằng 0 tuyệt đối, như chúng tôi đã nêu.

Hoạt động khác của công ty bao gồm bán tàu và nhiên liệu, không có bất kỳ khoản mục điều chỉnh nào được SSG hạch toán trong báo cáo soát xét được công bố.

Được biết, SSG đặt kế hoạch kinh doanh năm 2014 với chỉ tiêu LNST đạt 857 triệu đồng.

Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/SSG


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Vận tải biển Hải Âu: 6 tháng không lợi nhuận

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của SSG bằng 0 tuyệt đối, giống kết quả kinh doanh quý 1 của công ty.


Van tai bien Hai Au: 6 thang khong loi nhuan


Loi nhuan 6 thang dau nam cua SSG bang 0 tuyet doi, giong ket qua kinh doanh quy 1 cua cong ty.


Cong ty co phan Van tai bien Hai Au (SSG) cong bo bao cao soat xet ban nien 2014.

SSG tiep tuc gay ngac nhien cho nha dau tu khi ket qua kinh doanh 6 thang cua cong ty mot lan nua bang 0 tuyet doi. Co nghia la toan bo doanh thu va chi phi trong ky cua SSG hoan toan can bang voi nhau. Quy 1/2014, SSG cong bo ket qua kinh doanh voi loi nhuan cung bang 0.

Doanh thu thuan 6 thang dau nam cua SSG dat 39 ty dong, giam 13,3% so voi cung ky nam ngoai. Hoat dong kinh doanh chinh cua SSG mang lai khoan lo thuan 9,5 ty dong, trong khi 6 thang dau nam 2013 cong ty lo thuan 9,8 ty dong.

Dang luu y, khoan muc thu nhap va chi phi khac cua cong ty 6 thang 2014 tao mot khoan loi nhuan khac dung bang khoan lo thuan cong ty dat duoc, loi  nhuan SSG vi vay bang 0 tuyet doi, nhu chung toi da neu.

Hoat dong khac cua cong ty bao gom ban tau va nhien lieu, khong co bat ky khoan muc dieu chinh nao duoc SSG hach toan trong bao cao soat xet duoc cong bo.

Duoc biet, SSG dat ke hoach kinh doanh nam 2014 voi chi tieu LNST dat 857 trieu dong.

Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/SSG


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000