KSS: Điều chỉnh giảm LNST chưa phân phối quý 1 do "quên" hạch toán 60,5 tỷ cổ tức

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Theo công văn này gửi ngày 6/8/2014 giải trình về sai xót này, KSS giải thích là do kế toán hạch toán thiếu nghiệp vụ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với số tiền gần 60,5 tỷ đồng và hạch toán sai tài khoản.
KSS: Điều chỉnh giảm LNST chưa phân phối quý 1 do

CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico (mã: KSS) vừa có công văn giải trình chênh lệch số liệu và trước sau khi điều chỉnh tại BCTC quý 1/2014.


Trước đó, ngày 27/06/2014, KSS đã có công văn gửi Sở GDCK TP. HCM đính chính số liệu trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2014 do “sai sót một số chỉ tiêu trên BCTC”. Cụ thể, trong BCTC của công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 79,6 tỷ đồng giảm xuống còn 19,1 tỷ đồng; các khoản phải thu khác giảm từ 12,8 tỷ lên 2,9 tỷ; các khoản phải trả, nộp ngắn hạn tăng từ 199 triệu lên 50,7 tỷ.


Trong BCTC hợp nhất, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ 74,4 tỷ đồng giảm xuống còn 16,94 tỷ đồng.


Các khoản mục như tiền mặt, phải thu, đầu tư tài chính ngắn hạn, phải trả phải nộp ngắn hạn… cũng thay đổi theo.


Theo công văn này gửi ngày 6/8/2014 giải trình về sai sót này, KSS giải thích là do kế toán hạch toán thiếu nghiệp vụ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với số tiền gần 60,5 tỷ đồng và hạch toán sai tài khoản.


Hà PhươngTheo Trí Thức Trẻ/HOSE

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

KSS: Điều chỉnh giảm LNST chưa phân phối quý 1 do "quên" hạch toán 60,5 tỷ cổ tức

Theo công văn này gửi ngày 6/8/2014 giải trình về sai xót này, KSS giải thích là do kế toán hạch toán thiếu nghiệp vụ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với số tiền gần 60,5 tỷ đồng và hạch toán sai tài khoản.


KSS: Dieu chinh giam LNST chua phan phoi quy 1 do "quen" hach toan 60,5 ty co tuc


Theo cong van nay gui ngay 6/8/2014 giai trinh ve sai xot nay, KSS giai thich la do ke toan hach toan thieu nghiep vu chi tra co tuc bang co phieu voi so tien gan 60,5 ty dong va hach toan sai tai khoan.


CTCP Khoang san Na Ri Hamico (ma: KSS) vua co cong van giai trinh chenh lech so lieu va truoc sau khi dieu chinh tai BCTC quy 1/2014.


Truoc do, ngay 27/06/2014, KSS da co cong van gui So GDCK TP. HCM dinh chinh so lieu tren bao cao tai chinh rieng cua cong ty me va bao cao tai chinh hop nhat quy I/2014 do “sai sot mot so chi tieu tren BCTC”. Cu the, trong BCTC cua cong ty me, loi nhuan sau thue chua phan phoi giam tu 79,6 ty dong giam xuong con 19,1 ty dong; cac khoan phai thu khac giam tu 12,8 ty len 2,9 ty; cac khoan phai tra, nop ngan han tang tu 199 trieu len 50,7 ty.


Trong BCTC hop nhat, loi nhuan sau thue chua phan phoi tu 74,4 ty dong giam xuong con 16,94 ty dong.


Cac khoan muc nhu tien mat, phai thu, dau tu tai chinh ngan han, phai tra phai nop ngan han… cung thay doi theo.


Theo cong van nay gui ngay 6/8/2014 giai trinh ve sai sot nay, KSS giai thich la do ke toan hach toan thieu nghiep vu chi tra co tuc bang co phieu voi so tien gan 60,5 ty dong va hach toan sai tai khoan.


Ha PhuongTheo Tri Thuc Tre/HOSE

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000