VGS: 6 tháng lãi ròng 14,55 tỷ đồng hoàn thành 88,2% kế hoạch cả năm 2014

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Riêng quý 2/2014, LNST đạt 7,66 tỷ đồng tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm ngoái.
VGS: 6 tháng lãi ròng 14,55 tỷ đồng hoàn thành 88,2% kế hoạch cả năm 2014

CTCP Ống Thép Việt Đức VG PIPE (mã CK: VGS) công bố BCTC hợp nhất quý 2/2014.


Theo đó, trong quý 2/2014, doanh thu thuần của VGS đạt 691,22 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần giảm nên lợi nhuận gộp đạt gần 30 tỷ đồng tăng 25,11% so với cùng kỳ 2013.


Trong kỳ doanh thu tài chính giảm hơn 1 tỷ đồng nhưng chi phí cho hoạt động này lại giảm mạnh hơn 5 tỷ đồng nhờ giảm gánh nặng chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt tăng 48,26% và 97,6% và công ty lại có lãi từ hoạt động liên doanh liên kết nên kết quả LNST đạt 7,66 tỷ đồng tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm ngoái.


Theo giải trình của VGS, nguyên nhân lợi nhuận trong kỳ tăng mạnh là nhờ công ty vay được lãi suất ưu đãi, vòng quay vốn nhanh. Mặc khác, công ty mua nguyên liệu với nhà cung cấp nước ngoài theo hình thức thanh toán chậm do lãi suất nước ngoài thấp dẫn đến chi phí tài chính trong quý giảm mạnh.


Công ty cũng đã tiến hành cơ cấu lại hàng tồn kho để tiết giảm chi phí lưu kho và đảm bảo đủ chủng loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong kỳ công ty đã cơ cấu và sản xuất thêm mặt ống hàng tôn mạ kẽm dẫn đến tăng sản lượng bán hàng.


VGS: 6 tháng lãi ròng 14,55 tỷ đồng hoàn thành 88,2% kế hoạch cả năm 2014 (1)


Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, VGS ghi nhận doanh thu 1.154,35 tỷ đồng, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 17,38 tỷ đồng, LNST đạt 14,55 tỷ đồng tăng mạnh so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2013.


Năm 2014, công ty đặt kế hoạch 1.900 tỷ doanh thu – giảm 13,3% so với năm 2013 trong đó doanh thu của công ty mẹ là 1.300 tỷ và doanh thu từ các công ty con là 600 tỷ. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch là 16,5 tỷ - tăng 30,9% so với năm 2013 trong đó lợi nhuận của công ty mẹ là 11,5 tỷ. Với kế hoạch này kết thúc 6 tháng đầu năm 2014, công ty đã hoàn thành được tới 88,2% kế hoạch LNST.


Trần DũngTheo Trí Thức Trẻ/HNX

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

VGS: 6 tháng lãi ròng 14,55 tỷ đồng hoàn thành 88,2% kế hoạch cả năm 2014

Riêng quý 2/2014, LNST đạt 7,66 tỷ đồng tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm ngoái.


VGS: 6 thang lai rong 14,55 ty dong hoan thanh 88,2% ke hoach ca nam 2014


Rieng quy 2/2014, LNST dat 7,66 ty dong tang gap hon 2 lan cung ky nam ngoai.


CTCP Ong Thep Viet Duc VG PIPE (ma CK: VGS) cong bo BCTC hop nhat quy 2/2014.


Theo do, trong quy 2/2014, doanh thu thuan cua VGS dat 691,22 ty dong, tang gan 12% so voi cung ky nam truoc. Ty trong gia von hang ban trong doanh thu thuan giam nen loi nhuan gop dat gan 30 ty dong tang 25,11% so voi cung ky 2013.


Trong ky doanh thu tai chinh giam hon 1 ty dong nhung chi phi cho hoat dong nay lai giam manh hon 5 ty dong nho giam ganh nang chi phi lai vay, chi phi ban hang va chi phi QLDN lan luot tang 48,26% va 97,6% va cong ty lai co lai tu hoat dong lien doanh lien ket nen ket qua LNST dat 7,66 ty dong tang gap hon 2 lan cung ky nam ngoai.


Theo giai trinh cua VGS, nguyen nhan loi nhuan trong ky tang manh la nho cong ty vay duoc lai suat uu dai, vong quay von nhanh. Mac khac, cong ty mua nguyen lieu voi nha cung cap nuoc ngoai theo hinh thuc thanh toan cham do lai suat nuoc ngoai thap dan den chi phi tai chinh trong quy giam manh.


Cong ty cung da tien hanh co cau lai hang ton kho de tiet giam chi phi luu kho va dam bao du chung loai san pham dap ung nhu cau thi truong. Trong ky cong ty da co cau va san xuat them mat ong hang ton ma kem dan den tang san luong ban hang.


VGS: 6 thang lai rong 14,55 ty dong hoan thanh 88,2% ke hoach ca nam 2014 (1)


Luy ke 6 thang dau nam 2014, VGS ghi nhan doanh thu 1.154,35 ty dong, giam 9,7% so voi cung ky nam truoc. Loi nhuan truoc thue dat 17,38 ty dong, LNST dat 14,55 ty dong tang manh so voi cung ky 6 thang dau nam 2013.


Nam 2014, cong ty dat ke hoach 1.900 ty doanh thu – giam 13,3% so voi nam 2013 trong do doanh thu cua cong ty me la 1.300 ty va doanh thu tu cac cong ty con la 600 ty. Loi nhuan sau thue ke hoach la 16,5 ty - tang 30,9% so voi nam 2013 trong do loi nhuan cua cong ty me la 11,5 ty. Voi ke hoach nay ket thuc 6 thang dau nam 2014, cong ty da hoan thanh duoc toi 88,2% ke hoach LNST.


Tran DungTheo Tri Thuc Tre/HNX

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000