VFR chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 5%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
01 cổ phiếu được nhận 500 đồng cổ tức.
VFR chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 5%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (VFR)


- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2014


- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tích lũy từ năm 2011 đến năm 2013


- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)


- Thời gian thực hiện: 15/09/2014


- Địa điểm thực hiện:


+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.


+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu.Theo Trí Thức Trẻ/VSD

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

VFR chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 5%

01 cổ phiếu được nhận 500 đồng cổ tức.


VFR chot quyen tra co tuc bang tien 5%


01 co phieu duoc nhan 500 dong co tuc.


Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam (VSD) thong bao ve ngay dang ky cuoi cung nhu sau:


- To chuc dang ky: Cong ty Co phan Van tai va Thue tau (VFR)


- Ngày dang ký cuói cùng: 15/08/2014


- Ly do va muc dich: Tra co tuc bang tien tu nguon loi nhuan chua phan phoi tich luy tu nam 2011 den nam 2013


- Ty le thuc hien: 5%/co phieu (01 co phieu duoc nhan 500 dong)


- Thoi gian thuc hien: 15/09/2014


- Dia diem thuc hien:


+ Doi voi chung khoan luu ky: nguoi so huu chung khoan lam thu tuc nhan co tuc tai cac Thanh vien noi mo tai khoan luu ky chung khoan.


+ Doi voi chung khoan chua luu ky: nguoi so huu chung khoan lam thu tuc nhan co tuc tai Cong ty co phan Van tai va Thue tau.Theo Tri Thuc Tre/VSD

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000