HBC: 6 tháng đầu năm đạt 9,2 tỷ LNST, mới hoàn thành phần nhỏ kế hoạch năm

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tại 30/06/2014, số dư các khoản phải thu của HBC tăng lên mức 3047,7 tỷ và như vậy, khoản phải thu chiếm 71,4% tài sản ngắn hạn. Khoản lớn nhất là phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng trị giá 1.692 tỷ.
HBC: 6 tháng đầu năm đạt 9,2 tỷ LNST, mới hoàn thành phần nhỏ kế hoạch năm

CTCP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình (mã: HBC) công bố BCTC hợp nhất quý 2/2014


Doanh thu thuần quý 2/2014 giảm 18,2% còn 803,2 tỷ. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm từ 90% xuống còn 86,8% giúp cho lợi nhuận gộp tăng 7,4% lên 106 tỷ. Doanh thu tài chính tăng đến 883% so với cùng kỳ, tương đương 16 tỷ. Tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp – khoản chi phí lớn nhất cũng tăng gấp đôi tương đương 45,8 tỷ và như vậy, riêng chi phí này đã chiếm tới 86% lợi nhuận gộp.


Trước đó, HBC đã công bố KQKD quý 2/2014 của công ty mẹ và theo giải trình từ phía công ty, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh là do công ty thực hiện trích lập dự phòng. Tại ĐHĐCĐ năm 2014, HBC nhận thấy tình hình chưa khả quan để hoàn nhập dự phòng trích lập khoản phải thu, công ty kỳ vọng quý III và IV mới có thể hoàn nhập.


Song, nhờ không bị lỗ nặng từ hoạt động kinh doanh khác và từ công ty liên doanh liên kết như trong quý 2/2013 nên cuối cùng, HBC vẫn lãi ròng 7 tỷ trong quý 2/2014 – tăng 137% so với cùng kỳ. LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 7,7 tỷ.


6 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần của HBC đạt 1.410 tỷ - giảm 29% so với 6T2013. Giá vốn giảm nhẹ là điều kiện thuận lợi giúp cho lợi nhuận gộp chỉ giảm 13,5%, đạt 150 tỷ. Gánh nặng của HBC trong nửa đầu năm nay vẫn là chi phí quản lý doanh nghiệp. Khoản này đã tăng 61% tương đương 46,2 tỷ.


Mặc dù không gánh khoản lỗ khá to từ hoạt động khác và từ công ty liên doanh liên kết như 6T2013 nhưng lợi nhuận sau thuế của HBC trong 6T2014 vẫn giảm 58% còn 8,3 tỷ. LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 9,2 tỷ.


Với kết quả này, HBC mới hoàn thành chưa đến 5% kế hoạch lợi nhuận.


HBC: 6 tháng đầu năm đạt 9,2 tỷ LNST, mới hoàn thành phần nhỏ kế hoạch năm (1)


Tại thời điểm cuối quý 2, số dư các khoản phải thu của HBC tăng thêm 107 tỷ lên mức 3047,7 tỷ và như vậy, khoản phải thu chiếm 71,4% tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Trong đó, khoản lớn nhất là phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng trị giá 1.692 tỷ.


Hàng tồn kho cũng tăng 92 tỷ so với đầu năm, lớn nhất là tồn kho hàng hóa bất động sản, bao gồm quyền sử dụng đất tại lô đất tại Long Thới (57,8 tỷ), quyền sử dụng đất tại lô đất tại Nhơn Đức (9,6 tỷ), căn hộ chung cư tại sự án Eva – Đức Khải, Celadon City, Cantavil An Phú (tổng cộng là 75 tỷ).


Trong kỳ này, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của HBC đạt 85,7 tỷ (cùng kỳ âm 147 tỷ). Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 739 tỷ do HBC chi 749 tỷ cho vay, mua công cụ nợ. Hoạt động đầu tư này chính là gửi tiền ngắn hạn và cho vay ngắn hạn khác. Theo đó, trên bảng CĐKT của HBC tại thời điểm 30/06/2014, số dư đầu tư tài chính ngắn hạn đã tăng mạnh. Tiền gửi có kỳ hạn là 739 tỷ, cho vay ngắn hạn là 32,3 tỷ.


Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính chỉ âm 17,5 tỷ. Theo đó, dòng tiền thuần trong kỳ âm 636 tỷ và tiền cuối kỳ chỉ còn 119,2 tỷ - giảm mạnh so với đầu năm.


Hà PhươngTheo Trí Thức Trẻ/HBC

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

HBC: 6 tháng đầu năm đạt 9,2 tỷ LNST, mới hoàn thành phần nhỏ kế hoạch năm

Tại 30/06/2014, số dư các khoản phải thu của HBC tăng lên mức 3047,7 tỷ và như vậy, khoản phải thu chiếm 71,4% tài sản ngắn hạn. Khoản lớn nhất là phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng trị giá 1.692 tỷ.


HBC: 6 thang dau nam dat 9,2 ty LNST, moi hoan thanh phan nho ke hoach nam


Tai 30/06/2014, so du cac khoan phai thu cua HBC tang len muc 3047,7 ty va nhu vay, khoan phai thu chiem 71,4% tai san ngan han. Khoan lon nhat la phai thu theo tien do hop dong xay dung tri gia 1.692 ty.


CTCP Xay dung va kinh doanh dia oc Hoa Binh (ma: HBC) cong bo BCTC hop nhat quy 2/2014


Doanh thu thuan quy 2/2014 giam 18,2% con 803,2 ty. Ty le gia von/doanh thu giam tu 90% xuong con 86,8% giup cho loi nhuan gop tang 7,4% len 106 ty. Doanh thu tai chinh tang den 883% so voi cung ky, tuong duong 16 ty. Tuy nhien chi phi quan ly doanh nghiep – khoan chi phi lon nhat cung tang gap doi tuong duong 45,8 ty va nhu vay, rieng chi phi nay da chiem toi 86% loi nhuan gop.


Truoc do, HBC da cong bo KQKD quy 2/2014 cua cong ty me va theo giai trinh tu phia cong ty, chi phi quan ly doanh nghiep tang manh la do cong ty thuc hien trich lap du phong. Tai DHDCD nam 2014, HBC nhan thay tinh hinh chua kha quan de hoan nhap du phong trich lap khoan phai thu, cong ty ky vong quy III va IV moi co the hoan nhap.


Song, nho khong bi lo nang tu hoat dong kinh doanh khac va tu cong ty lien doanh lien ket nhu trong quy 2/2013 nen cuoi cung, HBC van lai rong 7 ty trong quy 2/2014 – tang 137% so voi cung ky. LNST cua co dong cong ty me dat 7,7 ty.


6 thang dau nam 2014, doanh thu thuan cua HBC dat 1.410 ty - giam 29% so voi 6T2013. Gia von giam nhe la dieu kien thuan loi giup cho loi nhuan gop chi giam 13,5%, dat 150 ty. Ganh nang cua HBC trong nua dau nam nay van la chi phi quan ly doanh nghiep. Khoan nay da tang 61% tuong duong 46,2 ty.


Mac du khong ganh khoan lo kha to tu hoat dong khac va tu cong ty lien doanh lien ket nhu 6T2013 nhung loi nhuan sau thue cua HBC trong 6T2014 van giam 58% con 8,3 ty. LNST cua co dong cong ty me dat 9,2 ty.


Voi ket qua nay, HBC moi hoan thanh chua den 5% ke hoach loi nhuan.


HBC: 6 thang dau nam dat 9,2 ty LNST, moi hoan thanh phan nho ke hoach nam (1)


Tai thoi diem cuoi quy 2, so du cac khoan phai thu cua HBC tang them 107 ty len muc 3047,7 ty va nhu vay, khoan phai thu chiem 71,4% tai san ngan han cua doanh nghiep. Trong do, khoan lon nhat la phai thu theo tien do hop dong xay dung tri gia 1.692 ty.


Hang ton kho cung tang 92 ty so voi dau nam, lon nhat la ton kho hang hoa bat dong san, bao gom quyen su dung dat tai lo dat tai Long Thoi (57,8 ty), quyen su dung dat tai lo dat tai Nhon Duc (9,6 ty), can ho chung cu tai su an Eva – Duc Khai, Celadon City, Cantavil An Phu (tong cong la 75 ty).


Trong ky nay, dong tien thuan tu hoat dong kinh doanh cua HBC dat 85,7 ty (cung ky am 147 ty). Dong tien tu hoat dong dau tu am 739 ty do HBC chi 749 ty cho vay, mua cong cu no. Hoat dong dau tu nay chinh la gui tien ngan han va cho vay ngan han khac. Theo do, tren bang CDKT cua HBC tai thoi diem 30/06/2014, so du dau tu tai chinh ngan han da tang manh. Tien gui co ky han la 739 ty, cho vay ngan han la 32,3 ty.


Dong tien thuan tu hoat dong tai chinh chi am 17,5 ty. Theo do, dong tien thuan trong ky am 636 ty va tien cuoi ky chi con 119,2 ty - giam manh so voi dau nam.


Ha PhuongTheo Tri Thuc Tre/HBC

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000